شهدا و معلولین

شهدای و معلولین ولسوالی شغنان  ولایت بدخشان  در جنگهای داخلی افغانستان

درود به روان پاک تمام شهدا!

 

asrar_eng_jpgنوشته: انجنیر گل محمد اسرار

آلمان 07.03.2011

دوستان محترم سیاست مسلط جهانی طوری در جامعه روشنفکری ما نفوس نمود که حوادث روزگار و تقدیر و سر نوشت کشور ما را به بازی گرفت در این حرکت جذر و مد گونه  گل های بهار زندگی تعداد زیادی از هموطنان ما را پرپر و فامیل های شان را در ماتم قرار داد. منطقه ی کوچک ما شغنان نیز از این طوفان بی باک بدور نماند و متقبل تلفات سنگینی به گونه های مختلف گردید. طور مثال استاد محمد اکرم درویشی، شخصیت با دانش و مردمی نصیری محترم وکیل خدای بردی ،محترم سید کریم ،محترم محمد اسماعیل محترم داکتر امیر محمد محترم نوروز، محترم داکتر استاذر، محترم محمد شریف، محترم عبد الله کارگر،محترم خوشقدم، محترم عاقل بیک ، محترم بهرام بیک، محترم گلاب و سایرین البته من صرفآ اسم چند نفر را تذکر دادم وتمام شهدای ما بر ما حق دارند تا خاطرات شان را باید گرامی بداریم. خداوند همه شان را غریق رحمت خود بگرداند.

وظیفه فرد فرد ما است تا به پاس حرمت وبزرگداشت یاد و بود شان هر فرد و هر کسی که هر اندازه ، کم یا زیاد در ارتباط شان معلومات دارد وسوانح شان را در دست رس داشته باشد به سایت سیمای شغنان جهت نشر فرستاده تا باشد حد اقل یاد بود شان را زنده نگه داریم. این یک پیشنهاد دوستانه وبرادرانه برای همه ی دوستان است.

خیال بیک

غازی مرد “غازی”

نظربیک احمدی زاده

یارمحمد چمتو

لمړی بریدمن ولی جان بیک

نعمت الله ملا وفا

لمړی بریدمن گل محمد

دگرمن دانیارشاه گوهری

مهرآور

بازیچه پیکلی

سلیمان بیک

سلیمان پائـــیـز

محمد اکرم درویشی

خورشید شاه نجمی

ظریف بیک

جگتورن نیاز محمد

حاجی محمد

کارکنان اداره سیمای شغنان از خوانندگان محترم احترامانه تقاضا مینماید تا در معرفی شهدا و معلولین ولسوالی شغنان همکاری نموده و نباید نام این قهرمانان را به باد فراموشی سپرد. اگرنام شهید یا محلول  در لست موجود نیست، اقدام فعلی تان ضرور است و لطف نموده جدول ذیل را خانه پری نمایید. معلومات تان باید مکمل باشد تا برای  شما اجازه ارسال داده شود.(اگر در مورد شهید یا محلول معلومات ندارید نوشتن بخش معلومات حتمی نیست)

« وظیفه فرد فرد ما است تا به پاس حرمت وبزرگداشت یاد و بود شان هر فرد و هر کسی که هر اندازه ، کم یا زیاد درارتباط شان معلومات دارد وسوانح شان را در دست رس داشته باشد به سایت سیمای شغنان جهت نشر فرستاده تا باشد حد اقل یاد بود شان را زنده نگه داریم. این یک پیشنهاد دوستانه وبرادرانه برای همه ی دوستان است.»  انجنیر اسرار

 محمدایران مشهور به ویرنک

محمدایران مشهور به ویرنک در سال 1358 بخاطردفع مخالفین دولت آنوقت با گروپ مدافعین به ولسوالی جرم اعزام شد ودرنبرد رویاروی با مخالفین به شهادت رسید. قالو انالله وانا الیه راجعون. او یکی ازخوش طبع ترین فرد شغنان بود وفکاهی های جالب و خنده آوری را مثل ملا نصرالدین از خود در بین مردم بمیراث مانده است. هرکس در هر حالت زندگی از اومثال هایی را بیان میکند تا دیگران خنده کنند و از زندګی پند بګیرند. کسانیکه با او آشنایی داشتند، او را به نیکی یاد میکنند و هر گز اورا فراموش نخواهند کرد. ساری عطا

گلاب شاه جلالی

دگروال جلالی یکی از افسران بر جسته اردو ملی کشور بوده و تحصیلات مسلکی خود را درین بخش به سطح عالی به اتمام رسانده است. نامبرده به سطح قوماندان کندک غند و تا ریاست ارکان فرقه ایفای وظیفه نموده است و یکی از افسرانی است که در توپوگرافی و خریطه و قوماندانیت نسبت به دیگران دست بالا داشته است. بعد از سقوط حکومت نجیب، نامبرده در زمان استاد ربانی نیز ریاست ارکان یکی از فرقه های مرکز را عهده دار بوده است و بعد از اینکه وضعیت شغنان دگرگون شد، شغنانی های کابل و شغنان به سوی جلالی شتافتند و از او کمک خواستند تا شغنان را نجات بدهد. جلالی دو باره به شغنان سفر کرد و قومانده جنگ را بدست گرفت. بعد از جابجایی پوسته های نظامی و رهنمایی ها، واپس بکابل مراجعه کرد. نامبرده نظر به ابتکاراتی که داشت احمد شاه مسعود دو بار با وی ملاقات کرده است و در ملاقات دومی از وی خواسته تا قومانده جنگ جهبه تخار را بدوش گیرد ولی تقاضا ها و خواسته های مکرر قوم او را بطرف شغنان کشاند و در نتیجه مرحوم جلالی در یک برنامه مصالحه و پلان از قبل طرح ریزی شده دشمن از داخل و خارج شغنان بشکل مرموزانه و قاتلانه که حتی چنین قتل ها در قانون جزا پیش بینی نشده اند، به قتل میرسد وجسد جلالی ناپدید میگردد. خاطرات مرحوم گلاب شاه جلالی و داکتر استا زر برای همیشه در دل دوستان و شغنی ها زنده خواهد ماند.  روح شان شاد باد!  باز محمد انوری 

 خورشیدشاه نجمی

خورشیدشاه نجمی وشاه نظربا شیرین بیک دردفاع ازفاریاب ازتخاربه فایاب باهواپیما منقل گردیده ودرهمان روزرهنماهای خائن، فرزندان بدخشانی رابه خطوط شکست خورده خودمنتقل نموده وآنهارا تسلیم دشمن مینمایند. ایمیل 

 خالق نظر ولد دوست محمد

خالق نظربرادر خورد محمد انور انقلابی بود ودرطول راه تالقان-قندز با دیگر شغنانیها که انستیتوت دارلمعلمین تخار محصل بودند، به شهادت رسیدند. س.ستاء

 احمد بیک ولد نورمحمد

احمد بیک برادرخورد گل محمد خان اسبق سرمعلم لیسه نسوان شغنان، در جنگهای گروپهای مجاهدین در کابل به شهادت رسید. س.ستاء 

 عبدالاحمد ولد میرحسن

عبدالاحمد برادر حسینی حسنیار و عبدالحسن معروف به بیخون، کسی بود که نمیخواست مخفیگاه سلاح برادرش بیخون را که علیه مجاهدین میجنگید، افشا کند و دراثر آزار واذیت و فشاردشمن خودکشی کرد. روانش شاد باد! ایمیل 

 داکتر امیر محمد عطا ولد صفرمحمد

به خدا سوگند که فامیل داکتر امیر محمد عطا هنوز هم در امید زنده بودن او میباشند و او روزی خواهد آمد. س.ستاء 

لطفأ بخاطر یاد بود از شهدا،  خواهشمندیم تا در مورد آنها چیزی نوشته کنید و یا عکسهای شانرا را بما ارسال نماهید. این وظیفه مااست ونباید شهیدان راه آزادی وطن خود را فراموش کنیم. 

گور خونین شهیدان ! 

گور خونین شهیدان  به تو آواز دهد:       “شعله ای را که فروزان شده خاموش مکن!
ما  به  امید  وفای  تو گذشتیم  زجان       دوستان   را  مبر  از یاد   فراموش مکن!”
احسان طبری

بعد دریافت نامهای چندی از  شهدا و محلولین  لست به نشر میرسد.

Print Friendly, PDF & Email