صفحه نخست

شخصیتهای نامیرا

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 برای شناخت و فهم بهتر مسئله باید اول شخصیت را تعریف کنیم که چیست.
شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار و شیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی‌همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش‌بینی» مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف در مورد شخصیت ارائه داده‌است. او اشاره می‌کند، شخصیت، سازمان بندی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام‌های روانی – فیزیکی که رفتار و تفکر او را تعیین می‌کند.
شخصیت به انگلیسی Personality ، را میتوان آن الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند.
عواملی که شخصیت را میسازند:
شخصیت ساختهٔ وراثت و محیط است. انسان با ویژگی‌ها ی ژنتیکی خاصی به دنیا می‌آید، و از آن پس سر و کار او با محیط اطراف خود خواهد بود. محیط نقش مهمی در شکل‌دهی شخصیت دارد.
در محیط شغنان نیز شخصیتهای بودند ولی هیچگاه کشف نشدند، اگر درک هم شدند در گمنامی بسر بردند. این شخصیتها در زندگی مردمانی گمنام بودند ولی بعد از مرگ زبانزد خاص و عام شدند و به ضرب المثل و حتی الگو مبدل شدند.   ادامه دارد

نوشته: خواجه اعتباری

دلا  در  مجلس   نادان   از   رفتن    نه  رفتن  به        به  گوش جاهلان از حق سخن گفتن، نه گفتن  به
در آن باغیکه  قدر خار و خس  با گل  یکی  باشد        شگفتن  رنگ  رنگ  گلها  در آنجا نا  شگفتن  به
در ایامیکه  احمق  میر  محفل  شد  بدان  ای  دل        به   کنج  خانه   تاریک   تک  و  تنها  نشستن  به

ادامه دارد…..

یے رویه یے نظمےخُږنۈن

محرر ات، ترتیب دهنده یت، چاپ گر: بخت آورشایف علی گوهر شاه حیدرویچ

گرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان

مم کتابچه تے مجموعه شعرېنے شاعرۈنے بدخښۈن ساشه ضعیفے، لیدوش حبیب، ت. مضراب ات دیگه یېن جعم سِڅ.

پېشگفتار
اک-اَم کتابچه ادے تمه مے ڎُست څه، اساسن اس روزنۈمه یے ״فرهنگ بدخشان״ تر ڎُست یت. به غیر اس ساشه ضعیفے یت قسمے لیدوش حبیب سازېن.  ممکن دے جهت وېڤ  درون اند یے چِدۈم چاپ خطایے مِس پېڎا سۈد، څه ڤېد، آه-را پِراکے یݑ بخښِښ. بعد اس وے-ی-ادے  ترتیب دهنده یے مم کتاب ارد آخرے آخرۈن میسر سُت یو الفبایے خُږنۈنے زِڤ ارد ساز کِښت. دِسگه، لهک  یه بې یے چِدۈم تکمیلے اضافگے یے حرفېن. فقط در اساسے الفبایے روسے ڤېد. کار تر پۈند ڎاد.( چِسېت تر کتاب ضمیمه). دے سبب قتے کارچید وَم تے پوره یݑ فُک اصلاح تے- کمپیوتر یا چاپ ماشین. ار چیز دے نه ڤُد، بافت. الفبا ترتیب ڎئداو اند اُم وُز کارېنے ڎو شخصے بزرگ ات عالمېنے مُعتبرے  تاجیکستۈنے تکیه چود- ییو پروفیسر دادخدا کرم شاه یف ، یے گه پروفیسر محرم فیض اف. یم کتاب  اثبات کِښت ادے یِد تکمیل سِڅِن الفبا بې گهپ ات گذار اݑ استفاده یِد بافت. ازېد ترېد دے افضلے یت ناقصے باید کاردۈنېن لۈڤېن. اما لۈڤېن- ته وینچِن اس ښُڎجِن بے،- دے جهت مم کتاب ممتن قریب پوره یݑ نِښۈن ڎید. چِدۈم طریق تے الفبا استفاده سۈد، یعنے یم کتاب نخست عمل ارد نمونه.  ادامه دارد       Идома

 

شاد روان دگروال غلام علیشاه سرچشمه

نوشته: وحید آمونژاد

مرد نمیرد ز مرگ، مرگ از او نام جست
 نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست؟!

مردی از تبار عشق، عشقی از جنس میهن، در این روز های سردی، سردی ای از جنس برف و زمستان، با موی و ریشی برف گونه، با گوله باری از دانش و مهارت و تجربه و عشق و صداقت به میهن و شاید با هزاران امید و نا امیدی، درد و اندوه و غصه ها و بغض های در گلو خفته، دیروز با ما بدرود گفت و در دل خاک خفت.
غلام علیشاه سرچشمه، فرزند شاه لنگر، متولد ده کده ی نیمده، روستای سرچشمه، شهرستان شغنان، مرد نخبه ی ده کده ی مان، دگروال متقاعد قوای هوایی، روز گذشته، هوای پیمای روان شان از میدان هوایی زمین بر خواسته، راهی دیاران دور و ناکجا های ملکوتی شد. ایشان از سال ۱۳۴۲ خ. الی سال های آغازین دهه ی هفتاد در قوای هوایی افغانستان در سمت های مختلف ایفای وظیفه نمودند. ادامه دارد  

استاد جمشید خاوری

نوشته: قوت نیرو

۷ جنوری ۲۰۱۹

رسم دنیا درهمین است، آنکه آمد رفتنی ست
بعد  رفتن  نام  نیکت  بر زبانها  ماندنی ست

   امروز شنبه، ۵ جنوری سال ۲۰۱۹ از فاصله های دور و نزدیک  جمع آمدیم  وبر روح مطهر استاد جمشید خاوری دعا ها و درود ها نثارکردیم  واز خداوندمتعال استدعا داشتیم که روحش را شاد وفردوس برین مقامش گرداند. روز مجلس فاتحه خوانی و خیرات از طرف استاد محترم  عبدی محمد عطا بخاطر خشنودی روح پرفتوح استاد جمشید خاوری در شهر مانتریال کوبیک کانادا براه انداخته شد. درین مجلس ، دوستان ، شاگردان ، وطنداران و خویش و اقارب  استاد ، مقیم ایالات کوبیک وآنتاریوی کانادا حضور بهم رسانده بودند وببرکت قرآت آیات ازقرآن مجید ، بروح استاد جمشید خاوری دعا های نیک نثارکردند که روحش شاد وفردوس برین مقامش باد!  ادامه دارد

بیوگرافی مختصر و نمونه کلام شاعر جوان شغنان، خواجه اعتباری 

نوشته: اداره سیمای شغنان

خواجه اعتباری فرزندجمعه خان اعتباری درسال ۱۳۷۱ درقریه سرچشمه ولسوالی شغنان متولد گردید.
او مکتب را ازصنف اول تا صنف دوازدهم در لیسه سرچشمه با درجه عالی به اتمام رسانید و بعدازآزمون کانکور شامل تربیه معلم شغنان شد ودوسال بعد سندفراغت را موفقانه بدست آورد. خواجه اعتباری، همچنان به مدت شش ما کورس ساتنمی را اکادمی پولیس مزارشریف خوانده بود و اکنون درولایت هلمند وظیفه اجرا میکند.
مجموعه اشعار خواجه اعتباری تحت عنوان  هدیه دردمندان که درحدود۳۰۰ قطعه میشوند، شامل مخمس، مستزاد، غزل، قصیده و چهاربیتی ها میباشند. ازشاعران معاصرافغانستان، او  پیروسبک عبدالله عارف چا آبی میباشد. یگانه هدف شان ازشعروشاعری اینست تاصدای مردم غریب را ازطریق شعر بسمع مردم  برساند.  ادامه دارد

The Feminist Dressing for War: America’s 2001 Intervention in Afghanistan

By Farid Ghalib
This essay exams the case of America’s justification of its invasion of Afghanistan in 2001, when America’s military objectives were dressed in words of feminism.
The case is examined through Foucault’s Power/Knowledge theory, which highlights America’s reductionist views of women in Afghanistan (limited knowledge) as a justification of military motives (exercise of power).
After the four separate but coordinated terrorist attacks on United States by al-Qaeda on 11 September 2001 in which more than 3000 people where killed (Borgen 2001), USA, under President G W Bush, intervened in Afghanistan to fight terrorism. The USA intervention was based on their national security interest, not particularly for women rights violation in Afghanistan, as Obama concurred on 17 August 2009: “this is not a war only worth fighting. This is fundamental to the defense of our people”. However, “the War on Terror” was justified in Afghanistan as also liberating and saving Afghan women (Abu-Lughod 2002). Continue here

نگاه فشرده بر انقلاب روسیه و تاثیرات ناشی از وقوع آن بالای اوضاع سیاسی  و  اقتصادی افغانستان

تتّبع و نگارش: س. اسحاق مقبل

 به جای مقدمه:

نظر اندازی بر زوایای مختلف مبحث مزبور، نیازمند زمان و پژوهش ژرفتر است و نمیتوان در لابلای  همچون نبشتۀ مختصر، روی همه پهلو های آن صحبت نمود . نویسندۀ این سطور کوشیده تا بطور فشرده روی موارد مهم این موضوع انگشت گذاشته و از حاشیه روی زیاد در این خصوص صرف نظر نماید؛ تا از طرفی از به درازا کشیدن بحث جلوگیری شود و از جانبی هم باعث اتلاف وقت خواننده گان عزیز نگردد.    ادامه دارد

قریه ویر عنقریب تحت پوشش شبکه مخابراتی سلام قرار میگیرد.

نوشته: انور شاه گوهری

قریه ویر ولسوالي شغنان ولایت بدخشان، عنقریب تحت پوشش شبکه مخابراتی سلام قرار میگیرد. بر مبنای گزارش های اولیه سروی نهایی در ماه جوزای سال ۱۳۹۷صورت گرفته بود و کار سرک از ناحیه آستانه الی گردنک به طول یکهزار و سه صد متر و عرض چهار متر توسط شرکت ساختمانی بهادریان مربوط سید ابراهیم شریفی و برادران بخاطر انتقال تجهیزات مخابراتی به محل نصب آنتن به پایه اکمال رسیده و تجهیزات هم در شرف رسیدن به سایت است. ادامه دارد

  گرامر زبان شغنانی

مولف: توپچی بخت بیکف

  برگرداننده از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان

این کتاب صرف بخاطر نظر خواهی نشر شد.   ادامه دارد

کتب ها:

اشعار عطار نیشابوری    

تاریخ بدخشان-سنگ محمد بدخشی     

تاریخ اسماعیلیه- محمد بن زین العابدین خراسانی فدایی   

وجه الدین-پیر ناصر خسرو  

مطالعه­ ی تطبیقی معاد در اندیشه­ی ناصر خسرو  و خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهش و نگارش: استاد نورآغا عظیمی

بیان مسأله­ی تحقیق:
 برخی­ها اندیشه­های ناصر خسرو و نصیرالدین طوسی را  پیرامون معاد منطبق و متفق می­دانند، اما شاید چنین نباشد. هردو دانشمند به لحاظ فکری وابسته به یک مکتب و مذهب دینی (اسماعیلیه) اند. پس، شاید در طرز دیدشان نسبت به مسأله­ی معاد، یکسری نزدیکی و پیوسته­گی به­چشم بخورد.
پرسش­­های تحقیق:
آیا اندیشه­های هر دو شخصیت نسبت به معاد موافق و مطابق­اند؟
نگاه یک­سان دارند یا متفاوت؟
نگاه ظاهری دارند یا باطنی؟
آیا هر دو مربوط به یک مذهب­اند؟
ادامه دارد

نوشته: غریب شاه فایض

جشن الماسین

برای    مردم     دنیا    مبارک  باد الماسین
بدین   جغرافیای    ما   مبارک  باد الماسین
برا ی  مردم   کوه پایه  های  دور  هندوکش
مریدان   همان    مولا   مبارک  باد الماسین        ادامه دارد

جمشید شنبه زاده

گلغنچه، اولین کتاب اشعار به زبان شغنانی

برگرداننده از سریلیک به شغنانی: سرورشاه ارکان

ادامه دارد

سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

نوشته: اداره سیمای شغنان( از فیسبوک هواداران سید حیدر حیدری)

کاندید جوان وبا احساس پاک
محترم استاد سید حیدر( حیدری )
به پیروزی نسل جوان
جناب سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان است اما نتوانستم بیوگرافی شانرا را پیدا کنم. لطفا کمک کنید. ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com

 

Print Friendly, PDF & Email