صفحه نخست

hussayniاسلام و حکومت

خلافت
نقد حکومت دینی

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی
در عصر جدید دین ناگزیر میشود تاریخ خود را بازسازی کند، از خود تعریف نو ارائه کند. با بازنویسی تاریخ و تعریف جدید از خود میخواهد که با چهره جدید وارد سیاست شود. برای دین یک پرسش پیش می آید نهایت بنیادی است که کدام  بخش از سنتهای خود را حفظ کند کدام بخش تاریخ و سنت را بازسازی و یا از تکرار آن صرف نظر نماید. عصر جدید دین را به چالش میخواند. دین باید با عصر جدید یا سازش کند و یا در مقابل آن موضع گیری کند که غیر ممکن به نظر میرسد. در عصر جدید ناگزیر خود را تعریف کند و از خویشتن یک چهره جدید را ارائه بدهد. دین یک پدیده ثابت نیست، بلکه همواره تغییر پذیر است، در هر دین که اجتهاد جایز باشد، اساسات فرعی آن دین تغییرپذیر اند. دین وقتیکه از طرف سکولاریسم و پلورالیسم به چالش خوانده شود، و در جامعه خود را ناتوان احساس کند ناگزیر به ناسیونالیسم رو می آورد و این در اصل تعریف جدیدی است که از خود ارائه میدهد. دین خود در نظر عوام ملی جلوه میدهد. ادامه دارد

paymanیادی از گذشته ها

نوشته: عوض خان ( پیمان) 

آغا صاحب  ظهوری و محترم سرور شاه !
نخست از همه صمیمانه ترین احتراماتم را خدمت شما و از طریق شما برای تمام هموطنان عزیزم ساکن کانادا تقدیم میدارم. خدا کند که همیشه شاداب و خوشحال باشید.  منظومه یی را اهدا به آغا صاحب مذهب شاه (ظهوری) نوشته ام امید وارم از طریق سایت شغنان بنشر برسانید. 

یادی از گذشته ها
یاد ایامی که دایم جشـــــــــــــــن بر پا داشتیم                  مستی و ساز وطرب چون موج در یا داشتیم

محفلی بود ونوای بلـــــــــــــــبلان خوش سرا                 شاعران شعرگو با دست بالا داشــــــــــــــتیم

ادامه دارد

royesh2داستان های منیمال

نویسنده عبدالروف رویش

بانگاه شادش دلم رانوازش داد
 بادبهاری میوزید، بدنم را ازنسیم خود تازه میکرد؛ من درلب جویبار نشسته بودم، به هرسو نگاه میکردم ،صدای پرنده گان ؛ وزش باد که درختان راتکان می داد بگوشم میرسید، مرغان خوش الهان با چه چۀ خود گوشم را نوازش میدادند، فضای دلنشین دهکده مرابیاد گذشته هامیبرد، گلهای کنارتپه دهکده وبرف های که درسری کوه دهکده نمایان میشد فضای زیبای را به منظره دهکده هدیه بحشیده بود. آة کشیدم وگفتم خدایاچه طعبیت زیبای آفریدة؛ همیشه نعمت هایت رابرایمان ارزانی بخشیدة، بیشک خداوند ج بخشاینده ومهربان است. ادامه دارد

hussayniدین و حکومت 

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی
وقتیکه سخن از دین به میان بیاید بلادرنگ دو چیز را در ذهن انسان کنجکاو تداعی میکند، یکی مفهوم دین و دیگری تاریخ دین. تاریخ دین خیلی طولانی است دستکم به درازای عمر بشر، مفهوم دین بر عکس تاریخ آن یک پدیده جدید است. اگر ما انسانهای اولیه را در نظر بگیریم بگونه دین دار بودند، یا اگر آنهایی را که در جنگلهای آسترالیا، صحراهای افریقا و جنگلهای امازون بدور از تمدن امروزی بسر میبرند مورد مطالعه قرار دهیم، در بین آنها نیز یک نمونه از دین و دینداری دیده میشود. معنای دین در بین ا اقوام  اولیه با مفهوم امروزی دین در بین انسانهای متمدن فرق دارد. پیدایش و تحول ادیان خارج از بحث ماست، ولی خالی از مفاد هم نخواهد بود. گروه بزرگ از جامعه شناسان و اسناشناسان معتقد اند که انسان اولیه بی دین بود. به مرور زمان گروه‌های اجتماعی بشری شکل گرفته و انسان‌ها وارد دوران دیگریی می شوند که به لحاظ دینی دوران پرستش قوای طبیعت یا جانداران خاصی است که بشر به آنها جنبه تقدس داده است .  در مرحله سوم بشر به سوی روح پرستی رفته واعتقاد یافته که عناصر قدرتمند و قابل پرستش چهره مادی نداشته، بلکه در قالب ارواح وجود دارد . ادامه دارد

farid ghalibنگاه جنسیتی محض به زنان و پیامدهای آن

نوشته: فرید «غالب»

جنسیت یکی از سازه های طبیعی هویت، نه تنها در انسانها بل در تمام مخلوقات زمینی انگاشته میشود. این مؤلفه هویت، نظیر سایر مؤلفه ها (دین، مذهب، زبان، قوم، نژاد، اندیشه سیاسی…) در طول حیات انسان شکل نمیگیرد، بلکه قبل از تولد انسان در رحم مادر شکل گرفته و کاملاً اجباری میباشد. موضوع آفرینش انسانها با جنسیت خاص، از جمله مسایل جبر اجتماعی (Social Determinism) است. بنابر این احدی را نمیتوان به سرنوشتی که در آن هیچ گونه اراده ی ندارد ملامت کرد. ادامه دارد

Waheedullah ghalibسروده های نو وحیدالله غالب

خسته ام از نامهربانی ها

امـــــروز ســــــرم را زده ام بر سر سنگی      من رهگــــذرم رهگــــــذری کــــــوچئ تنگی
افسرده و غمـــگین و پریشان و به غـــوغا       با فتنه و صــــد شـــــور و چنان رنگ برنگی
ادامه دارد

hussayniبحران سیاسی در اسلام

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی
اگر به تاریخ 1400 ساله اسلام نظر بیاندازیم می بینیم که سیاست در اسلام همواره بحرانی و توام با بحران رشد کرده است. نظام دولتداری همیشه کشت و خون و حتی خونریزیهای بزرگ را همراه داشته است. مسلمانان در تاریخ بیشترین ضربه را از دست یکدیگر دیده اند. بحران سیاست و بحران قدرت و نبود اقتدار و مشروعیت سیاسی بلافاصله در روز اول مرگ پیامبر آغاز شد. در  روز اول مرگ پیامبر اسلام، بحران سیاست و قدرت نمایان گشت. برخی از مسلمانان مشغول دفن پیامبرشان بودند و برخی هم بر سر جانشینی او گرد هم جمع شدند و ابوبکر را به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر تعیین نمودند. گروه دیگر جانشینی ابوبکر را نپذیرفتند و بیعت به وی سرباز زدند.  همینجا بود که بحران قدرت و نبود اقتدار و مشروعیت نظام اسلامی زیر سئوال رفت. آغاز خلافت را میتوان آغاز بحران در اسلام ارزیابی کرد. ادامه دارد


bakhtارج گذاری به سروده های شعری ناب و استادانه صفرجان “فایض”safar m nazari( safar fayez)

نوشته: بخت بیک میرزاده

شاعری سخت کار آسان است آنچنانیکه  شعرمیگویم.
شاعری سخت کار دشواراست آنچنانیکه شعرمیگویند.

دربرابر ارزشها نمیتوان بی تفاوت بود واستفاده از نعمات را نمیتوان بدون شکرت گذاشت. دربرابر استعدادها سر تعظیم فرو باید کردو قدرش نهاد. شایسته های عرصه های علمی وفرهنگی وادبی را گرامی باید داشت و به وجود شان افتخا ر باید کردچه بسا که ازخود باشند.
 هرچندیکه فرهنگ انسانی دست آورد و مال مشترک در بشریت درفرایند تمدن انسانی به همه تعلق داشته، از مفادش بشریت  جغرافیای جهانی مستفید میشوند، اما تولید کنندگانش طبیعتن برای همگان عزیز ومایه فخر ومباهات اند.
میخواهم منظورم را از قطاروچینش کلمات که ظاهرن  بازی با واژه را میرساند ؛ به آفریدهای شعر وادب مختص نموده از کلی گویی وابهام به اصل مطلب بپردازم. ادامه دارد

shakar joyaبیوگرافی شکر محمد”جویا”

شکر محمد”جویا” فرزند آدینه محمد  در سال 1367 در یک خانواده متدین وعلم پرور در دهکده بهر قریه ده مرغان ولسوای شغنان چشم به جهان کشودم.در سال 1374 پا بردر آموزش در لیسه رحمت ولسوالی متذکره  نهادم ودر تجسس فرزند معنوی سالم  استاتید مسلکی آن زمان باشم اما خوشبختانه دره اپتدایه الی لیسه را با سرفرازی وبهروزی به اتمام وخوش چانس آزمون ملی کشور شدم

درسال 1387 به صفت  دانش آموزوارد صحن  دانشگاه بلخ شدم و مدت چهارسال به فضل ایزد منان تحصیلات خود را  باخاطره های فراموش ناشدنی وزحمت های خسته ناپذیر  در دانشکده تعلیم وتربیه  به فرجام رساندم ودر جریان سالهای تحصیلی خود اکتفا به آموزش و پرورش  آن دانشکده نکردم و وارد جهان تکنالوژی شدم و با موفقیت مزید توانستم سند های ارزشمندی را در عرصه تکنالوژی معلوماتی و زبان انگلیسی از انستیوت های شخصی من جمله  آذرخش ،تندر،افغان آی تی ،ای ال سی بدست بیارم و ضمن اینکه مشوق آموزش بودم به انتفال اندوخته های خود به اذهان دیگران هم یکی از اهداف اساسی هم بوده که در جریان تحصیلات خود به روند کاریکه اهداف خود قرار داده بودم نایل آمدم. ادامه دارد

ata-m-drاشعار الف بیک سنگرپورSanger poor Pic

ارسالی: داکتر عطامحمد عطا

سلامهای گرم خویش را از راه دور که از اعماق قلبم سرچشمه گرفته است خدمت هموطنان گرامی و سایر خوانندگان عزیز تقدیم مینمایم. با اغتنام ازین فرصت خواستم یکبار دیگر با  سروده های معلمی که در یک دستش قلم و برای روشن ساختن زوایای تاریک کشور به شاگردان درس میآموزد و در دست دیگرش بیل است و برای  حصول نفقه هلال  اولادهایش امورات دهقانی را نیز در اوقات فراغت به انجام میرساند تا با درآمد ناچیز ماموریت محتاج دیگران نشود.

معلمی که نامش الف بیک خان و تخلص اش سنگر پور است از سال 1358 بدینسو در مناطق مختلف از ولایت بدخشان مصروف تدریس اولاد وطن بوده و در پست های مختلفی نیز ایفای وظیفه نموده است ولی با وصف آنهم تا حال با  وسایر مدرن و تکنالوژی معاصر مراسلاتی یعنی انترنت دسترسی نداشته تا فرآورد های شعری ناب و گهربار خویش را با شیفتگان هنر و ادبیات شریک سازد، روی این محلوظ از من تقاضا نمود تا چند قطعه شعر موصوف را با شما بعنوان عیدی شریک سازیم . ادامه دارد

اشعار چندی از ابراهیم رسولی

Ibrahim Rasouliشــبی دیــــدم قــــدی زیـبـــا لیــلا         شـدم مجــنون چشـم مست وشهــلا
قـدش سرو و رخش سیمـین صنوبر      دوگـیسـویــش شـمــال مشــک عنـبر
لبـانــــش مـــــوج دریـــای معـــطر       نـثــار تــیرمـــژگانـــش چــو خـنجر
فـــتادم عــاقبـــت در دام وبــَــلا

ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com