صفحه نخست

خږنۈن در حافظه فراموش شده تاریخ (2)

مقدمه کوتاه: کتاب “حافظه فراموش شده تاریخ” که در حال حاضرتوسط دکتور خوش نظر پامیرزاد نوشته میشود  و در قسمت های جدا گانه از طریق سایت سیمای شغنان هم به نشر میرسد. این کتاب قرار است به زبان های دری- فارسی و تاجیکی هم چاپ شود. من به نمایندگی از استاد خوش نظر از خوانندگان گرامی خواهشمندم تا نظریات و پیشنهاد های خود را برای استاد ارسال کنند.

فصل دوم – آریاناوئجه

نوشته: دکتور خوش نظر پامیر زاد

۱- مفهوم آریاناوئجه

پیش از آن که در بارۀ مفهوم این کلمه به بحث پرداخت لازم است ذکر شود که در تعیین محل خاستگاه اقوام آریائی دانشمندان متفق القول نیستند. هریک استدلال خود را دارند. فقط در یک مورد اتفاق نظر است که بنا به اسناد تاریخی نخستین زادگاه اقوام آریایی جایی است به نام آریاناوئجه که از این نام در کتاب اوستا در چندین جای یاد شده است. در بند ۱۷، کردۀ ۵ می خوانیم: او را بستود آفریدگار اهورامزدا در آریاویچ در کنار (رود) ونگوهی دائیتیا با هوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرد به پندار و گفتار و کردار با زور و با کلام. (آبان یشت، یشت ها، ص ۲۴۱) هم چنان در کرده ۶، گوش = درواست یشت از آریاویچ چنین تذکر داده می شود: زردشت پاک در آریاویچ در کنار (رود) ونگوهی دائیتیا با هوم آمیخته به شیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با کلام بلیغ و از او این کامیابی را درخواست. (۱) ادامه دارد

خږنۈن درحافظه فراموش شده تاریخ (1)

مقدمه کوتاه: کتاب “حافظه فراموش شده تاریخ” که در حال حاضرتوسط دکتور خوش نظر پامیرزاد نوشته میشود  و در قسمت های جدا گانه از طریق سایت سیمای شغنان هم به نشر میرسد. این کتاب قرار است به زبان های دری- فارسی و تاجیکی هم چاپ شود. من به نمایندگی از استاد خوش نظر از خوانندگان گرامی خواهشمندم تا نظریات و پیشنهاد های خود را برای استاد ارسال کنند.

فصل اول – آریایی ها و خاستگاه آن ها

نوشته: دکتور خوش نظر پامیر زاد

۱- آریائی ها:         

پیش از آن که در مورد آریایی ها چیزی بگوئیم نکته ای قابل تذکر است که می گویند منشاء انسان امروزی از نظر نژادی همانا به یک منبع می رسد که صدها هزار سال پیش در یک جای زنده گی داشته اند. ولی گذشت زمان و نیازمندی های زنده گی روزمره آن ها را به اقصای نقاط جهان پراگنده ساخت. اقلیم و محیط زیست و جغرافیای زیست شان به آن ها چهره های فزیکی متفاوتی شکل داد، رنگ پوست شان را تغییر داد، مناسبات اجتماعی متفاوتی میان آن ها برقرار شد، فرهنگ های گوناگونی در میان شان ایجاد گردید و به این گونه انسان های امروزی به اقوام و گروه های اجتماعی مختلفی تقسیم گردیدند. یکی از این گروه ها اقوامی اند که به نام آریایی ها شهرت یافته اند. ادامه دارد

مرور گذرا بر یک سال فعالیتِ رضاکارانۀ مقبل

نگارش: اسحاق مقبل

چندی قبل نهادی موسوم به سازمان حمایت از جوانان برتر (TYSO)، در تبانی با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، برنامۀ رقابتی ای را تحت نام”جوانان برتر سال 1398″ راه اندازی نمود که بیش‌تر از هزار جوان از سی و چهار ولایت کشور، اعم از دختران و پسران، غرض حصول لقب “جوان برتر سال”، در آن اشتراک کردند.
روال این برنامه قسمی بود که جوانانِ درخواست دهنده، طرح ها و فعالیت های سال 1398 شان را که بیش‌تر متمرکز بر کارکرد‌های رضاکارانه باشد، طبق رهنمود این نهاد نوشته و به آدرس شان بفرستند تا از روی آن توانایی، پشت‌کار و فعالیت شان مورد بررسی و داوری قرار گیرد. ادامه دارد

نوشته: دکتور نصرالدین شاه پیکار

پژوهشی نقد گونه  پیرامون  تأئید و تکذیب حضور تاریخی قومی به نام ”  آریایی ها”  ! ! !

سخن آغازین :   فارسی دری زبان مادر ی من نیست . اساسن  گونه نوشتاری فارسی  یا زبان دری،  زبان مادری هیچکس نیست . من هم آن را من حیث دانش آموز  در  فرآیند تعلیم و آموزش مدرسه  آموخته ام و مانند هر فرد دیگر  که به زبان فارسی یا فارسی دری سخن می گوید، بدون تردید عمری را به آن  گذرانده ام  و بیشتر از هر زبان دیگری به آن  انس گرفته ام  و خامه ام بیش از هر زبان دیگر ی به آن سرو کار داشته است.  همه ما از شیرینی، زیبایی و  تاریخ و ادبیات غنی آن به غایت خوانده ایم و شنیده ایم . از این سبب هر مطلبی را که در این وادی  بازتاب دهم،  حدیث مکرر خواهد بود و نه مؤلفه جدید. اما اینک فرصتی است  تا نگاه علمی عینی و،  واقع بینانه فارغ از  حب و بغض ، بدان بیفگنیم و وزن زبانی آن را در ترازوی  نقد مورد سنجش صادقانه و اخلاص مندانه قرار دهیم.  هدف بنیادی آن است تا مساعی همه جانبه اسلاف  مان را در راستای ایجاد زبان رابط  ارزیابی نموده  فارسی را   با دیدانداز علمی آنچنان که هست، بشناسیم. جزمیت در بحث های نطری  فارغ از معنی است و من نیز من حیث  فرد آموزنده و نگارنده  در مورد نکارش و استنتاج های خودی  در این نگارش هر گز  مدعی نیستم که : ” این است و  جز این نیست؟” .  ادامه دارد

به یاد بهترین انسان، رفیق شفیق و فقید منور بیک ” روشن”

نوشته: دکتور نصرالدین شاه پیکار

” زندگی موهبت یزدانی است که تنها یک بار برای انسان اعطا می گردد. از این سبب آن را به گونه ای باید سپری نمود که دقایق هستی روزوار روز های گذشته، به بار آورنده ندامت، پشیمانی، درد، رنج، الم ، نا خود آگاهی و از خود بیگانگی ، نبوده، بل آنرا باید به شیوه ای باید سپری نمود، که هنگام پدرود حیات، و عزم سفر از ” دارالفنا به دارالبقا”،که در واقعیت امر جاویدان و مانا است، مادامی که در حال بستن رخت سفر است، توان اظهار گفتن، این عباره را که همه شیرازه زندگی و فرآیند هستی روزوار، احساس، خرد، ضمیر، توانایی فکری، ذکر اخلاق، کنش، منش ، بینش و سیاق قامت فکری ام   من حیث بهترین آفرینش و بازتاب سیمای آفریدگار در این کائنات و مؤلفه معقول فلسفی است در خدمت انسان و ارجگزاری صادقانه به مقام شامخ و حیثیت انسان درد مند، سپری گردید ” ( نیکولای استروفسکا)  ادمه دارد

طراحی الگویی برای مسکن روستا شغنان بدخشان

پایان نامه شهپر کارگرجهت دریافت درجه کارشناسی

استاد راهنما:  دکتر صدرالدین تاجیک

برای دریافت پایان نامه بالای لینک کلیک نمائید. پایان نامه

 نگارش پژوهشی پیرامون دموکراتیزه سازی زبان ها  ” زبان های پامیری”  :

” پنداشت ها، برداشت ها و  یاد داشت ها !!”

تهیه و تدوین : داکتر نصرالدین شاه پیکار

سر آغاز سخن:

  در دنیایی که هستی داریم و سرو کار  همه ما با جهان تکنالوژی، شبکه های انترنتی، وسایل معلومات جمعی، پناهگزینی ها در  نتیجه  اشتعال جنگ های تحمیلی  سردمداران زر  و زور  و سرمایه، استثمار گران، استعماریون، و عاملین استحمار  ملت های ستمدیده و عقب نگهداشته شده  در جهان سوم است، زبان ها، گویش ها، فرهنگ های بومی و تهذیب  اجتماعی و سیاسی  اکثریت مطلق انسان های روی زمین، بدون در نظرداشت  روش ها و شیرازه اخلاقی کثرت گرایانه انسان های محروم، زیر فشار های شدید  و نابود کننده  صاحبان و عاملان استمار و استعمار نوین، قرار گرفته ، زبان ها و گویش های ناهمگون مردمان دنیا  که بازتاب دهنده فرهنگ و تهذیب تاریخی  آنها است، به شمول  زبان و ادبیات شفاهی،  سیاسی، اجتماعی ، عرفانی و باوری آنها نیز زیر سایبان  گزند و آسیب های مدهش و تیمار نا پذیر قرار گرفته و  قرار خواهد داشت. ادامه دارد

شغنان مهد علم و دانش، سرزمین عشق و زیبایی!!

نوشته: صورت کاشانی

سرزمینی که همه با نامش آشنایی دارند و آنرا بنابر داشتن آب و هوای گوارا و سرسبزی‌اش سرزمین عشق و زیبایی مینامند. سرزمینی که میگویند ۹۹ فیصد مردم آن با سواد است؛ اما چگونه سوادی؟

ما فقط در مکتب الفبا را آموخته ایم، سوادی که نتیجه‌ی مطالعه باشد، نداریم؛ سوادی که از انسانیت و همدیگر پذیری باشد، نداریم؛ همیشه میان تنش های قومی، مذهبی و حزبی درگیر بوده ایم. تنها یاد گرفته ایم که دختر گرفتن و دختر دادن از مذهب دیگر، از قوم دیگر و اجتماع دیگر- حتا نشست و برخاست با اجتماع دیگر- ننگ است و بس. در ذهن های ما نفرت کاشته اند و همیشه آموخته ایم که ما خوبیم و دیگران بد .. ادامه دارد

نوشته: صورت کاشانی

پنج ستاره درخشان پشت ابر

زنان افغانستان در عرصه های مختلف از جمله در عرصه شعر و ادبیات و هنر از ظرفیت و توانایی های فوق العاده و اعجاب آور برخوردار بوده و هستند ولی حیف که استعداد های درخشان و توانایی های ارزشمند آنها در محیط بسته و فضای تیره و تار افغانستان نا شکوفا مانده است، استبداد های تاریخی و باور های حاکم مبنی بر نادیده انگاری زنان، مانع بزرگی فرا روی فعالیت های زنان افغانستان بوده است و نگذاشته است آنها آنگونه که باید و شاید در عرصه ها ابراز وجود کنند.

با این وصف هم ما، شاهد درخشش زنان افغانستان در عرصه های گونان از جمله در عرصه شعر و ادبیات هستیم.. ادامه دارد

 سیمع‌الله سیحون

شعر میراث مادری/ مادر و چهار دختر، ۵ شاعر زن از یک خانواده

۴  سال‌ پیش از امروز دختر دانش‌آموز روستایی در ولسوالی زیباک بدخشان یکی از ولسوالی‌های دوردست این ولایت، طبع شعرش به جوش آمد و برای نخستین‌بار در صنف ششم مکتب شعر سرود.

نامش عزت‌خانم است و اکنون با پشت سر گذاشتن ۳۸ بهار زندگی، مادر چهار دختر می‌باشد. دخترانی چون خود‌ش اهل شعر و شور و شیدایی؛ می‌گوید، صنف دهم مکتب بود که بر بنیاد عرف حاکم آن‌زمان، ابر ستبر بختش آسمان‌گستر شد و تن به ازدواج داد. ادامه دارد

Сказки и Притчи Народов Сентральной Азии и Ближнего Востока-Алигавар Бахтоваршоев

 

معرفی شاعر جوان ، حبیب الله رنجبر

شاخه گلی از بوستان شعر

فرستنده: نوروزشاه همرزم

نسیم گوارا و هنگامه های آب شاران واشهر دره و صدای کبک های یازگام و بوی مشکین آهوان آن کوهستان طبعیت شاعرانه ای را آفریده است. زیبایی های این منطقه گوهی به باشندگان آن شعر هدیه میکند. هر چند ناحیه یازگام شاید کوچکترین ناحیه ای باشد که باشندگان آن انگشت شمار اند ولی از گذشته ها دارای نام و نشان بوده اند که شاعرانی چون صوفی نوروز محمد و ملک حسین حسینی در آن منطقه زیست داشتند که تا امروز هم زمزمه های آهنگین آنها برایشان جاویدانگی بخشیده با روی آوردن به اشعار آنها می پنداری که هنوز در خانه آبایی شان با لباسهای صنعتی و پوستین و رنگ و کاغذ دست ساخته خود بالای آشتدان کوچک (چهگردی) نشسته و می سرایند.

جوانی از این ناحیه نوای عندلیبان، صدای دریاچه و سرایش حسینی را به ارث برده و سردودهای خویش را مطابق به ذوق خود می سراید. ولی تا امروز سروده هایش را کمتر مردمی کرده و از حضور خواندگان مستور اند. اینک بنده که مدتها بنا بر مشکلات در تارنامه ی سیمای شغنان غیابت دارم میخواهم با معرفی این جوان سرودگر دوباره خود را در فعالیت فرهنگی شریک سازم . ادامه دارد

نامه ی به محترم عبدالطیف پدرام در مورد ایجاد یک کشور مستقل در پامیرات

نوشته: قوت ” نیرو”

محترم عبدالطیف پدرام را درود ها نثارباد !

مبارزه ی شما بخاطرتحقق عدالت اجتماعی ، محوهرگونه تبعیض واعمارجامعه مرفه افغانی بدست خود افغان ها درخورتحسین است . آنچه دیروزو برای بسیاری ها حتی امروز گفتنش درزیر زمینی ها دشوار بنظرآید ؛ شما با استفاده از هرفرصت ، ازطریق وسایل جمعی با قبول هرگونه خطرات بیان داشتید وتابو شکنی نمودید که همگان بآن اذعان دارند . مسلما طرح وابرازنظرات این چنینی با این صراحت لهجه، خطرات زیادی درپی دارد . باگفتارتعدادی هم موافق نیستم که این صریح گویی شما را برپایه “زورکاکا” می پندارند . بعنوان یک هموطن با اکثریت از طرح ها ونطریات تان موافقم اما با برخی هامخالف . ادامه دارد

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان

نوشته: سرورشاه ارکان
بتاریخ ۷ سنبله ۱۳۹۸( ۲۹ اگست ۲۰۱۹)، کیبورد هوشمند زبان شغنانی افغانستان که به ابتکار کار و فعالیت سرورشاه ارکان ودیگر اعضای سایت سیمای شغنان دیزاین و آماده گردیده بود توسط کمپنی سویفت کیبورد(Swift Keyboard) منظور و به فعالیت آغاز کرد. من به نمایندگی از تیم فعال سایت،  این موفقعیت بزرگ را برای تمام شغنانی ها و علاقمندان زبان شغنانی مبارکباد میگویم.  ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر
sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email