صفحه نخست

ارڎۈنجک( فارسی-  میلاریا یا عرق سوز، انگلېسے – Miliaria)

نِڤِشیج: سرور شاه ارکان، ماستر علوم بیولوژی

ارڎۈنجک ، یِد ځَل- ځَلِکِک غِلافچېن ( غُلافچ) ، کهمݑ تر خَرَښېن مۈنند،ات  تنه یرد رۈی ڎِیېن . یِد ساخت مریضے فًکݑ ارد رۈی ڎېد اما بېښدے ته وېښتک ېن ات ځَلِک بچگله یېن  تنه ره رۈی ڎېد. ارڎۈنجک ته وختا رۈی ڎېد ادے عرهق غُده کۈږځېن تنه یرد چُست څه سېن. عرهق غده کۈږځېن ېن دے چُست ڤَد، عرهق دے نَښتیداو نه ڤهرڎاد، دڎ دے پۈست خو تار تے سېنت ات ځَل-ځَلِکِک- غِلافچېن رۈی ڎِیېن. دوۈم ڎهداو

بسم الله الرحمن الرحيم

معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي

نوشته: دگرمن حبیب الله معلم تاریخ حربی ښوونځی- کابل

ادامه دارد

نوشته: خواجه اعتباری

سلام  نیمچه ملای خشتک کشال
ز نزد   تو  دارم  هزاران  سوال
به  عقل  و  به  منطق جوابم  بده
منم   تشنه    گویا،    تو   آبم  بده

ادامه دارد

Politics of Representation: CNN coverage of the attack on oil tankers in the Gulf of Oman

 By: Farid Ghalib

 Introduction

 Our ideas, thoughts and worldview are not simply constructed in isolation from the rest of the world. What we believe and think of as a truth or reality is influenced by the world around us. Family, school, society, education system, religion and culture, all have a significant role in the way we think, perceive and analyze events and phenomena.
How we perceive things and represent them is part of the process of production of meanings (Hall 1997). Language is an essential element of production of meaning. “Representation means using language to say something meaningful about or to represent the world meaningfully to other people” (Hall 1997: 15). Representing the world meaningfully, doesn’t mean it is the ultimate truth.  Language is not the only tool for representation. It involves the use of signs and images as well (Hall 1997).Continue reading here


بجگله سۈگېن

گرڎېنیج اس انگلېسی تر خُږنۈنے: سرور شاه ارکان

یے چُښ، یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ

یے وخت اند، ڤُڎج نه ڤُڎج یے بَر ڤُڎج، ات دے بَر تے یے ځُلِکِک خشروی چید ڤُڎج.
دے چید اندېن سهڤځ دِڤے، یت څَڤار کِلکین سهڤځ پرڎه یېن قتے ڤِڅ، ات یېد اندين یے چُښ ات یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ زندگے چوږج.
قریبے دے چید، یے گه( یِگه)ځُلِکِک چید ڤُڎج. یِد چید لپ بے زېب ڤُڎج؛ دے ند یے دڤے ڤُڎج یو مس بشهند قِرپ نه سۈد، ات ڎېیۈن ڤِرُښچِن کِلکین گه، ات دېڤ پرڎه یېن رهنگ فُکݑ ریښچِن. ات دے چید اند یے گنده یت کَل (بے ڎاښڅ) رۈپڅک خو څڤار گنده رۈپڅ بِڅک ېن قتے زندگے چوږج.
یے سحرکے دهڎ څڤار رۈپڅ بِڅکېن ېن یݑڅ تر دم غُله گنده رۈپڅک خېز، خو لۈڤجېن:״ اه تهت، مٲش ٲم لپ مَږځۈنج!״ ادامه دارد


بجگله سۈگېن

گرڎېنیج اس انگلېسی تر خُږنۈنے: سرور شاه ارکان

چېکن لېکن (چَښ بُڅ)

یے مېݑ اند، وختای ادے چېکن لېکن(چَښ بُڅ)غۈز پهرکېن اردے رِبیڎک ڎاد، یے باجک اس غۈز تے وئښت خو ڎاد دے فرق ارد.
“آه،” چېکن لېکنے لۈد، ” یم آسمۈن ته شِچ واښت! ات وُز سٲم پات ښاه یرد لۈم.”
ید دڎ توید خو توید تا که پے هنے پنے(چَښ) یند سردِچار سَت.
” تو سحرکے خوش، چېکن لېکن ، تو که جه سٲوے؟” هنے پنے یے لۈد.
“آه، هنے پنے ، یم آسمۈن ته شِچ واښت! ات وُز سٲم پات ښاه یرد لۈم.”
” تو څه رهنگ( څرهنگ) فهمے ادے آسمۈن ته شِچ واښت؟” هنے پنے یے پېښڅت.
” وُز اُم خو څېمېن قتے وینت، وُز اُم خو غۈږېن قتے ښُد، ات یے کهندېچ  اس آسمۈن وئښت خو ڎاد مو فرق ارد.” چېکن لېکنے لۈد. ادامه دارد


خُږنۈنے الفبا تاریخ

 نوشته: خوشام گل ایام

 گرڎېنیج: سرورشاه ارکان

خُږنۈنے زِڤ تے تا عصرے ۱۹ یېڅ اس شاعرۈن اند یے چهی یݑ ساز ات شعر نه نِڤِشچ. وهڎېن فقط فلکلور سازېن: درگیلېک، للهیېک، شاعرے ات سۈگ اس زِڤ ترزِڤ دهکچوږجک سِڅ ات، نِڤِشچک ېن یے جایݑ نه ڤَد. ات پامېر شاعرېن ېن فقط فارسے( تاجېکے) زِڤ تیر شعر نِڤِشت. اما عصرے ۱۹ یند یکم پیڎ خُږنۈنے زِڤ تے شعر نِڤِشتاو سر چود شاعر ملا لاچین( ۱۸۶۰-۱۹۲۰). ادامه دارد


بجگله سۈگېن

گرڎېنیج اس انگلېسی تر خُږنۈنے: سرور شاه ارکان

تی تی پورگ ات تهتی پورگ

تی تی پورگ ات تهتی پورگ ېن ڤَرݑهک یے چید اند زندگے چود. تی تی پورگ نښتوید جوارے ښِکیداو ات تهتی پورگ نښتوید جواری ښِکداو.  دهڎین ڤَرݑهک نښتاید جوارے ښِکیداو. تی تی پورگ یے غۈږ جوارے یے پېڎا چود، ات تهتی پورگ یے غۈږ جوارے یے پېڎا چود. دهڎېن ڤَرݑهک ییوے غۈږ جوارے پېڎا چود. تی تی پورگ دے پئختاوے سر چود، ات تهتی پورگ دے پئختاوے سر چود. دهڎېن ڤَرݑهک خو جوارے یېن پئختاو سر چود. تهتی پورگ خوندے پَتئود ار دېک درون خو درو ورڤېنت سُت. اما وختای ادے تی تی پورگ خوندے پَتئود ار دېک درون، ید دېک اس کِڅار تے وئښت تی تی پورگ تاره خو دے یے پِڎِد، دڎ یِد جابجای مود.  ادامه دارد


متن سخن‌رانی اسحاق “مقبل” در محفل روگشایی کتاب “حکومت داری خوب”، اثر استاد نور

آغا عظیمی

برای مرگ  آدم هیچ درمان و دلیلی نیست
بجز از نیک مردان مدرک و آثار می ماند
                                                   صفر” فایض”

اساتید محترم دانشگاه‌ها، وکلای محترم پارلمان، شعرا و نویسندگان چیره‌ دست، فعالان جامعه‌ی مدنی، شخصیت‌های فرهنگی، ادبی و سیاسی کشور،  محققین مستعد، دانشجویان عزیز، رسانه های محترم، فامیل های گرامی، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمته الله و برکاته!
جای بسا مسرت و افتخار است که  اثر علمی یکی از جوانان نخبه‌ی کوهساران بدخشان، اقبال چاپ یافته و امروز طی این محفل با شکوه رونمایی میگردد. این افتخار و موفقیت بزرگ را ابتدا برای مولف این کتاب، جناب نور آغا عظیمی، و سپس برای قشر علمی و فرهنگی کشور، جوانان و اخصن، قلم بدستان بدخشانی؛ اصالتا از جانب خود و نیابتآ  از نام انجمن اجتماعی جوانان پامیر، مبارک باد میگویم.  ادامه دارد


یارمحمد چمتو 

مردی از تبار جوانمردان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان

نوشته: دکتور خوش نظر پامیرزاد

از آن زمان سال ها می گذرد که نام یارمحمد چمتو در فراموشگاه ذهن حک شده است. او بود که باری دیار شغنان به او می بالید به پاس خدماتش که خدمتگذار راستین خلق بود و همه نیرویش را به عنوان قوماندان پولیس در خدمت به بیوه زنان و بیکسان پیر و پیچه سفیدانی که فرزندان شان در دیار مسافرت بودند، گذاشت. مگر بعد از نبود یارمحمد چمتو خلای عمیقی بر دیار شغنان سایه افگند و سال های سال زیر شلاق نابسامانی های روزگار تا حدی غرق شد که حتی آبروی و حیثیت شغنانی در سال های آخر در مارکیت مواد مخدر به حراج گذاشته شد. چه بدنامی هایی نبود که لکۀ ننگینی را بر پیشانی فرزندان آن مرز و بوم نگذاشته باشد. دفاع از حیثیت و آبروی شغنان به عنوان یک وجیبۀ ایمانی و وجدانی شد. چه رنج هایی نبود که جوانان با افتخار شغنان از آن همه بیداد مافیای مواد مخدر نکشیده باشند. همه در فکر راه علاج و بیرون کشیدن سرزمین خویش از آن بی آبرویی و آن رنج های ارزش فرسا شدند، اما جز ناله و افسوس چیز دیگر در دست نمی آمد. ادامه دارد


سفر شاهزاده علی محمد آقا خان به ولایت مختار کوهستان بدخشان

رادیو آزادی-تاجیکستان

ترجه از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان

روز سه شنبه، ۲۵ ماه جون ۲۰۱۹، شاهزاده علی محمد آقا خان، پسر خورد رهبر اسماعیلیان جهان، در یک سفر رسمی از ولایت مختار کوهستان بدخشان باز دېد بعمل آورد. ابتدا با ساکنان روشان ملاقات نمودند. بعد از آن در شهر خاروغ- مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از سوی مقامات و ساکنان استقبال شد.
به گفته دفتر مطبوعات ریس شهر خاروغ، در چارچوب سفر خود شاهزاده علی محمد آقا خان از مرکز طبی آغاخان، جماعتخانه و مرکز اسماعیله دیدن نموده است.
شاهزاده علی محمد آقا خان روز ۲۵ جون با رهبریت پژوهشگاه زیست شناسی پامیر، بنام خدایار یوسف بیکف از باغ نباتات دیدن کرد.   ادامه دارد


ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر
sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email