صفحه نخست

کتاب های رایگان

در حقیقت مذهب اسماعیلی مسمی به کلام پیر یعنی کتاب هفت باب

هفت باب بابا سیدنا حسن صباح

وجه دین- ناصرخسرو

الفبای زبان شغنانی-معاون سرمحقق خیر محمد حیدری

تاریخ بدخشان تالیف  میزا سنگ محمد بدخشی و میزا علی بیک سرخ افسر

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-1

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-2

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-3

اشعارشاعر جوان شغنان زمین،  دوست محمد رحیمی

ای پادشاه حسن و پریروی و لاله ام

 بشنو دمی ز داد و فغان ها و ناله ام

تاکی به یاد روی تو سوزم چو شمع مدام

 حیران و دلشکسته و مدهوش و واله ام 

      ادامه دارد

درنگی  شتاب گونه بر محتوای اثر منظوم  صفر محمد فایض فقید : ” تک درخت انتظار” !!

ترتیب و تدوین : داکتر پیکار

( در قدم نخست لازم میدانم  قدردانی و اظهار سپاسم را به انجمن اجتماعی جوانان پامیر بخاطر طبع و نشر این اثر زیبا ” تک درخت انتظار” !) تقدیم و تکریم نموده و کامگاری های بیشمار شان را در امر خدمت گزاری صادقانه به فرهنگ مردم درد آشنای شان ،بازتاب دهم )

در آمد سخن :  اثر منظوم و  موزون صفر محمد فایض فقید : ” تک درخت انتظار”، در نتیجه سعی و تلاش صادقانه، جوانمردانه ، میهن دوستانه و ادب  پرورانه  ” انجمن اجتماعی جوانان پامیر”، در سال 1397 خورشیدی بخاطر ادای احترام به شخصیت فرهنگی، شعری و ادبی فایض فقید بدست نشر سپرده شد.  سیاق این اثر با سخن نخست  انجمن اجتماعی جوانان پامیر آغاز می شود که در آن زیبا کلامی ، تقدیر و تکریم از شخصیت فرهنگی و ادبی موصوف  توسط  هیأت  رهبری  انجمن اجتماعی جوانان پامیر ، به نحو شایسته بازتاب داده شده است، که در برخشی از آن این چنین آمده است :

” اندوهی چنان عظیم و دردی چنان الیم که نفس ها  را در سینه ها مان حبس و دل های مان را  میان مشتی پولادین در هم می فشارد و تا مغز استخوان ما را می گدازد. از آن روز های نحس، زشت  و سیاه، دقیقن یک سال گذشت؛ یک سالی که نشان مان داد که مرگ، این بی رحم ترین مطلقیت طبیعت چسان  یکی از سرداران  و سردمداران ادبیات شغنان زمین را  با خود و درخود برد. صفر فایض که بی هیچ تردید و گمانی ، بهترین شاعر فارسی سرای شغنان و سرزمین بدخشان بود در سفری بی برگشت و غم گنانه ما را و دنیای بزرگ ادبیات دیار مان را تنها گذاشت و با کوله باری  از خرد و دانش برای همیش رخت سفر بر بست و چون ماه درخشانی در میان میغ نهان شد”  ادامه دارد

 

Shughni Distributive Location Marker –ard / -rad

Soorgul Sakai; Independent Researcher

Introduction
One of the most commonly used grammatical marker in modern Persian is the Direct Object Marker râ. Even though greatly reduced in form and its grammatical function has changed over time, we can clearly trace the history of this postposition back to a time when it was first recorded as rādiy in the Behistun Inscription, 2500 years ago, by king Darius.
Around the same time the Achaemenid kings were recording their language, which we now refer to as Old Persian, Saka (Scythian) tribes speaking a language that was very close to Old Persian, began to penetrate the Pamir region. Amongst the inventory of their lexicon there was a word similar in form and function to the Old Persian rādiy. Continue here

جمله های گفتگوی زبان شغنانی                       ادامه دارد  pdf   word   

جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی                 ادامه دارد   pdf   word

پات ښاه-ت وے ارهی پُڅ( پادشاه و سه پسرش)    ادامه دارد   pdf   word

ملکهے کافے دریا( ملکه کاف دریا)                 ادامه دارد   pdf   word

از کتاب گرامر زبان شغنانی

 توپچی بخت بیکف

 برگرداننده از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان

يرۈن سۈگين کتاب( ووڤد سۈگ)، آخران صدا قتی

آزادݑ گرڎيچِن از روسی زِڤ تر خږنۈنے زِڤ: بخت آورشاه یف علی گوهر شاه حیدرویچ

گرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان

ڤَزت ارهی ڤِراد

ڤُڎج نه ڤُڎج یے چارِک ڤُڎج. اِلاهڤ-رد یو ڤڎج معلوم هررهنگ پیر، اِیلاهڤ-رد هر رهنگ خلیفه، ات ایلاهڤ-رد هر رهنگ ملا. وے-ند ڤِڅ یے ڤز ات  یےچند مَږ. یو یے ڎو سال تے اس وَم خو ڤز اُخمَند چوږج ښئیداو، هر وختے څېمکېن وَم څېم تیر څه رِبوږج، ات دوس-پوس گهپ ڎئد، هر وخت ڤېگه څه سُڎج. ات یے مېݑ، بهار دوره، اس وے سحرۈنے، بارونے دخند، یو غل تر خو چیدهج ښهر مابین ڤه تیزد، اس کوه تیر واښت صاف ژَرنݑ چرخه. یِد چرخه څۈند چیدېن(چَدېن م)ات باغېن تر  تیر زبینت، څۈند چهخت چے خهمب کُچه یېن ڤه نږجیست خو فِرئپت خو تر دے ښهر مابین خو ڎید وے ترپاڎ. یو بیچاره خو سِپارت ات ږِن وے ڤز ات وے مال قتیر صغیره رِسېن. بعدے وے کارِنگے یه چاست، وَم-ند ېن رېڎج یے ڤز ات ڎو-ارهی مَږ، لۈڤد خُرد، یِد ڤز لپ ترۈد-ترَم زِبینت، وُز ته دَم چیښتاو نه ڤهرڎیم، مگم دَم شِچ پرڎهم، مو-رد ېن دهڎ مږېن بهس. بعد پرڎید وَم خو یے خیاط همسایه-ارد. ادامه دارد   pdf   word

گزارش کوتاه از حمله طالبان بالای ولسوالی شغنان

نوشته: رستم لشکری

۳۰ اگست ۲۰۱۸

طالبان بعد از ناکامی حمله و هجوم شان بر ولسوالی زیباک، حمله  اخیر خویش را بتاریخ ۱۰ اسد ۱۳۹۷،  بالای ولسوالی شغنان از دو نقطه استراتیژیک قریه درمارخت و غارجوین پستیو انجام دادند  که همه شهروندان این ولسوالی را پریشان و هراسان ساختند و به زندگی روزمره اهالی این دیار سخت صدمه رسانیدند. یک تعداد از مقامات و کار مندان نهاد های دولتی و خصوصی از ترس جان و مال خویش از منطقه مرکزی بطرف جاهای امن این ولسوالی فرار نمودند، ولی تعدادی از مردم حتی از خانه های شان بی جا هم نشده اند، چون میدانستند که طالبان هیچ وقت بالای این ولسوالی به دلیل موقعیت جغرافیایی و صعب العبور بودن راه  آن حمله نظامی نمیکنند. به گفته بعضی از اهالی این ولسوالی، طلبان اگر بالای این ولسوالی حمله نظامی کنند و اینجا جای گزین شوند به این معنی است که به استقبال مرگ خود آمده اند چون بودن شان در این ولسوالی به مانند بودن پرنده در قفس میباشد. ادامه دارد

 

شهید لمړی بریدمن گل محمد


یادی از شهدای شغنان

 

 

نوشته: محبوب ماهر

اسم گل محمد ولد بازمحمد ولدیت شاه محمد باشنده ولایت بدخشان ولسوالی شغنان قریه ده شهر. 

گل محمد درسال ۱۳۵۱ در قریه ده شهر شغنان چشم  به دنیا کشوده ودرسال  ۱۳۵۸شامل مکتب ذکورده شهرگردیده . در سال ۱۳۶۸ بخاطری ناامنی وجنگ وجدال مکتب را به پایه اکمال نرسانده ودر صفوف برادران مدافعین شغنان پیوست وبعد درسال ۱۳۷۸از طرف دشمن تیر باران شده وجام شهادت را نوشید .اناالله وانالیه راجعون.     ادامه دارد

نوشته: نسٲ سلطانی

اولین سروده بنده تقدیم شما دوستان علم دوست و هنر پرور ….‌..

زاده یی    ملک    بدخشان    اهل  شغنانیم ما

 لاله یی  نورسته  اندر   باغ   و   بوستانیم ما

سر  زمینی اهل  با  فرهنگ  و مهدی معرفت

 اتحاد   است   پیشه  و  با  هم دل  و جانیم ما       ادامه دارد

متن سخن‌رانی اسحاق “مقبل” در محفل یاد بود از اولین سال‌گرد پرواز ملکوتی صفر “فایض” و روگشایی مجموعه‌ی شعری “تک درخت انتظار”، اثر آن شاعر فقید

این ماجرای تلخ زمان می کشد مــــرا        آخر سکوتِ دردِ نهان می کشد مـــــرا
اینجا کسی به ساز محبت ســخن نگفت         آواز تیغِ زخم زبان می کشد مــــــــــرا
من آرزوی فصل خزان داشتم، ولــــی          در یک بهار عمرِ جوان می کشد مــرا
                                                                                                                                 صفر نظری فایض 

مهمانان عالی‌قدر،اساتید محترم دانشگاه ها، وکلای محترم پارلمان، شعرا و نویسندگان چیره‌ دست، فعالان جامعه مدنی، شخصیت های فرهنگی، ادبی و سیاسی کشور، دانشجویان عزیز، فامیل های گرامی،  خانم‌ها و آقایان! السلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
قبل از همه، حضور سبز هریک شما فرهیخته‌گان را در محفل ام‌روزی مان، که به مناسبت یادبود از نخستین سال‌گشت وفات صفر فایض و روگشایی مجموعه‌ی شعری “تک درخت انتظار” تدویر یافته است، خیر مقدم می گویم.از این که به دعوت ما لبیک گفته و در محفل حضور به هم رساندید، قلبن منت دار شما هستیم.
مقدم خیر شما باد گرامی به همه     این چنین عهد و وفا رنگ خدایی دارد.
درست، یک سال قبل از ام‌روز، بهترین شاعر فارسی‌سرای شغنان و بدخشان، صفر فایض؛ در سفری بی برگشت ما را تنها گذاشت و به رحمت حق پیوست. او، جوانی مستعد، شاعری توانا و نویسنده یی ممتاز بود که مرگ برایش مهلت نداد و درعنفوان جوانی از کنار دوستان و اقاربش برای همیش رخت‌ سفر بربست. صفر فایض با اخلاق حسنه و اشعار زیبای خود که بیان‌گر درد ها و آلام مردم و جامعۀ اش هستند، در قلب مردم جای پیدا کرد و با درگذشت نا بهنگام خویش همه دوست‌دارانش را اندوهگین ساخت و به گلیم سوگ نشاند.  ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اهداف راهبردی گل نظر «فرهاد»، کاندیدای مستقل برای کرسی نمایندۀ مردم در پارلمان از بدخشان

هدف کلّی: همه برای یکی و یکی برای همه!

هدف کلّی این مقوله اینست که: یعنی توده ها از میان شان تنها و تنها یک شخص را به عنوان نماینده شان بر می گزینند و اورا به پارلمان می فرستند، و از طریق همان یک فرد حقوق حقّه شان را از حکومت مطابق به قانون مطالبه می کنند. فرد منتخب، نه تنها انعکاس دهنده صدای خفته مردم است، بلکه منتهای درجه تلاش اش را به خرچ میدهد تا توده ها از حقوق مدنی شان (که خواهان آن هستند)، مستفید گردند. از اینجاست که شعارِ «همه برای یکی و یکی برای همه» جامه عمل می پوشد و به یک شعار میان تهی نمی ماند.
روی این ملحوظ، این مقوله را هدف کلّی خویش، به عنوان شعار برگزیده ام.
مقاصد کلّی: انتخابات پارلمانی روندی است که اتباع یک مملکت در آن سهم به سزایی دارند. در این روند مردم به دو گروه تقسیم می شوند – آنهایی که میخواهند به نمایندگی از مردم، خود را برای پارلمان نامزد کنند، و آنهایی که می خواهند از جمع کاندیدان یک و یا چند تن را بر گزینند و آنها را از طریق روند رأی دهی آزاد، به پارلمان معرفی کنند. شرط اساسی در اینجا هوشیاری کاندیدان است که باید خواست و اراده مردم را نادیده نگیرند و سبب ناکامی یکدیگر نشوند و شرط دوم شرکت عملی مردم و رأی دادن به کاندید مورد نظر است. و در این مورد هم باید مردم تصمیم هوشیارانه را در پیش گیرند که کدام شخص می تواند از خواسته های قانونی مردم شان در ولسی جرگه دفاع جانانه نماید. بنده به انتخابات عادلانه و دموکراتیک معتقد می باشم؛ زیرا که آن ضامن بوجود آمدن یک پارلمان واقعی می باشد که ممثل مؤلفه دیموکراسی در یک جامعه کثرت گرا بوده و متشکل از نماینده گان قانونی مردم از طیف های مختلف ساکنین کشور می باشد. ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com

 

Print Friendly, PDF & Email