زراعت و مالداری

 

نمای طبیعی شغنان در فصل خزان-سید اسحاق مقبل

گیاهان طبی-کور یا کبر-سردار محمد درست

چخ بُڅېن ات پِش بُڅېن -سرور شاه ارکان

چوچه های سگ و پشک- سرورشاه ارکان

نباتات طبی واروماتیکی سرمایۀ ملی کشور ماست- سردار محمد دوست

نباتات طبی واهمیت آنها در طبابت- سردار محمد دوست

طب مردمی(خواص دارویی هماجک یا همان هوم مقدس اوستایی)-حسینی حسنیار شغنانی

قورُق بان یا قورُق مال- نوشته: رستم “لشکری”

  سلسله سوالات و جوابات آموزشی در مورد حشرات- ترجمه و تهیه: سرور ارکان

 طریق تولید کچالوی بدون مرض از تخم اصلی (تخم گل) یا TPS فارم تحقیقاتی گنج آباد ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان- تهیه کننده ها: سردارمحمد(دوست) محمد امین(امین) و قربان خان 

  پرورش اسپ به روش ساده- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 پیشینه کشاورزی- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

پـرورش بــز- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

پرورش گوسفند- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

پـرورش گـاو- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

پرورش مرغ- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

اهمیت مالداری در اقتصاد جامعه- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

Print Friendly, PDF & Email