گل محمد

شهید لمړی بریدمن گل محمد

 

نوشته: محبوب ماهر

اسم گل محمد ولد بازمحمد ولدیت شاه محمد باشنده ولایت بدخشان ولسوالی شغنان قریه ده شهر. 

گل محمد درسال ۱۳۵۱ در قریه ده شهر شغنان چشم  به دنیا کشوده ودرسال  ۱۳۵۸شامل مکتب ذکورده شهرگردیده . در سال ۱۳۶۸ بخاطری ناامنی وجنگ وجدال مکتب را به پایه اکمال نرسانده ودر صفوف برادران مدافعین شغنان پیوست وبعد درسال ۱۳۷۸از طرف دشمن تیر باران شده وجام شهادت را نوشید .اناالله وانالیه راجعون.

Print Friendly, PDF & Email