بیوگرافی

بیوگرافی

معرفی مختصر یکی از  پیش کسوتان مبارزات سیاسی عدالت خواهانه  شغنان زمین !! شخصیت با وقار  و فرهیخته ، جناب عبدالکریم نو جو- داکتر نصرالدین شاه پیکار

فشرده نگارشی پیرامون دلنوشته های شخصیت ادیب و سخنسرای زیبا اندیش دیار بلخ باستان، استاد بانو زهرا اریب!!-دکتور پیکار

یاد یکی از پیشکسوتان معارف شدوج شغنان شادروان شاه محمد- قوت نیرو

مختصری از زندگی نامه استاد نهیب حیدری

قریدار محمد سلیم بیک-خرم بیک سلیمی

زندگی نامه مختصر سرکار شریفی فایق

بیوگرافی مختصر رحیم نظری

بیوگرافی انجینر احمد جاوید رونق

سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

مولانظر حقدوست کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

نذری محمد نیرومند کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

سهراب عطا کاندید مستقل ولسی جرگه کابل

امرالدین شاه

جگتورن خدابخش “صمیم “

سلطان حسین جویا

یاداشت اداره سیمای شغنان: خوانندگان محترم میتوانند بیوگرافی خود را برای نشر به آدرس ایمیل زیر به سیمای شغنان روان کنند. برای فعلا تنها بیوگرافی اهالی مناطق پامیر پذیرفته میشود.

sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email