نذری محمد نیرومند

نذری محمد نیرومند کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

بیوگرافی مختصر آقای نذری محمد نیرومند

نوشته: اداره سیمای شغنان( از فیسبوک هواداران نذری محمد نیرومند)

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۸

 نذری محمد نیرومند مشهور به ندری فرزند علی نظر متولد سال ۱۳۳۴ درناحیه وریزن-شدوج شغنان ولایت بدخشان.

 مکتب دهاتی را درقریه شدوج وابتداییه متوسطه ولیسه را درلیسه رحمت شغنان وتربیه معلم را درموسسه ی تربیه معلم ولایت بلخ به پایه اکمال رسانیده است.

بعد فراغت درسال ۱۳۵۷ بخدمت عسکری اعزام ودرسال ۱۳۵۹ بحیث معلم لیسه رحمت وسپس الی سال ۱۳۶۱ بحیث معاون منشی دروازوسپس الی سالهای ۱۳۷۱ دروظایف آتی وظیفه نموده است:

۱- ریس ارزاق وتامین احتیاجات ولایت بدخشان

 ۲-منشی جوانان ولسوالی شغنان

 ۳-منشی کمیته حزبی ولسوالی شغنان

 ۴-مسوول شبعه تبلیغ کمیته ولایت بدخشان

 ۵-ولسوال شغنان

 ودرسالهای پیروزی مجاهدین الی ۲۰۰۱ بحیث معاون مکتب درمربوطات شغنان ویکبارهم بحیث ولسوال انتخابی توسط مردم اجرا وظیفه کرده-ودرجریان سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ بحیث مسوول ساحوی (DJI) شغنان کارکرده واشتراک کننده لویه جرگه ی اضطراری قانون اساسی وسایرلویه جرگه های اخیرکشورمیباشد.

درحال حاضربرخلاف اتهامات فهسبوکی وانمود گردیده است که وی برعکس پدرش که یکی ازتجاران محلی ولسوالی شغنان بود مذکور به استثنا یک دربند حویلی خامه درشغنان فاقدهرگونه سرمایه وخانه درمرکزومحل بوده نه تنها پس اندازی درکدام بانک ندارد بلکه مصارفات روزمره وی درعالم بیکاری نیزفقط ازطریق برادرش انجینرقربان نظر وفرزندش بُرزو اقامت کننده گان کانادا وهمچنان برادرش سارنوال عاشوربیک ندری وفرزندش فدا محمد اقامت کننده گان شهرکابل وقروض بانک های محلی تامین میگردد.

موقف اجتماعی:

ازنظرموقف اجتماعی شخصیت آقای نیرومند را بصورت خلاصه اینگونه میتوان بیان نمود:

۱-داشتن روابط خوب بابرخی ازاشخاص بانفوذ درداخل وبیرون ازشغنان

 ۲-سابقه کاری درشغنان وروابط باتوده های مردم -درخیلی ازمدارس شغنان شاگردان شان مشغول تدریس اند

 ۳-نیرومند دربدترین شرایط درکنارمردم شغنان قرارداشتند وباداشتن روابط وامکانات شخصی نخواستند مردم را ترک کنند

 ۴-رابطه خویشاوندی با برخی ازمتنفذین شغنان را نیزنمیتوان نادیده گرفت

 ۵-درخشش ایشان درلویه جرگه—نیرومند درلویه جرگه شهامت ومردانگی خود را به نمایش گذاشتند درمقابل کسانی ایستادگی نمودند که فرعون زمان بودند.

خدمات:

علاوه ازدستاورد های بنیادی درقانون اساسی وسرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان کارهای اساسی زیرین عملی گردید:

۱-بنابردرخواست نمایندگان لویه جرگه اضطراری وقانون اساسی چون نذری محمد نیرومند ودولت محمد جوشن جلالتمآب ریس صاحب جمهوروقت جلسه کابینه وزرای کلیدی را درارک ریاست جمهوری دعوت وتحفه هرکدام ازوزرا به آدرس ولسوالی های سرحدی استماع وپروسه عملی آنرا درطی سالهای آتی به قرارذیل جدآ هدایت فرمودند.

۱-تطبیق اولین برنامه همبستگی ملی ازجمله سهمیه چهارگانه هرولایت فقط (۳) برنامه آن برای ولسوالی های سرحدی (وزارت انکشاف دهات)

۲-آغازکاراحداث سرک زیچ-شغنان (وزارت فواید عامه وانکشاف دهات)

۳-منظوری سه باب کلینک درسطح ولسوالی شغنان بهشار-روشان وشیوه (وزارت صحت)

۴-تفویض احکام دررابطه به ساختمان مکاتب ودارالمعلمین شغنان (وزارت معارف)

۵-بازسازی میدان هوایی شغنان (وزارت ترانسپورت وهوانوردی)

۶-احکام آغازکارپروژه های زراعتی وآبیاری (وزارت زراعت)

۷- حکم صریح بالای وزارت انرژی وآب بخاطرامضا ورود انرژی برق ازجمهوری تاجکستان برای ولسوالی های سرحدی ازدروازالی واخان چنانچه درطی یک هفته نتایج آن درروزنامه هاچاپ گردید. (وزارت انرژی وآب)

۸-معرفی افراد مسلکی به وزارت محترم معارف بخاطرتحقیق زبانهای پامیرونصاب درسی مکاتب مناطق متذکره (وزارت معارف)

۹-تنظیم مجدد امتحان کنکوردرمرکزشغنان (وزارت تحصیلات عالی)

۱۰-کشانیدن تشکیلات بخش معارف-صحت –امورزراعت مناطق شیوه –دولت شاهی وخنج درچوکات شغنان (وزارت داخله)

۱۱-ومهمتر ازهمه معرفی موثریت بنیادهای آغاخان برای انکشاف بعدی مناطق نه تنها ولسوالی های سرحدی بلکه تنگ بالا به مراجع دولتی وتنظیم امضا پروتوکول نمایندگان این بنیادها چون آقای علی موجی مسوول AKDN وآقای تام مسوول AKF وقت بانمایندگان دولت درارک ریاست جمهوری ;غیرازآن درصورتیکه موفقیت ها پارالمانی درگامهای بعدی میسرمی شد دستاوردهای مناطق متذکره دربخش های تشکیلات دولتی بیشترازآنچه دراذهان خطورمیگردید نصیب ما می شد به هرصورت به آرزوی وحدت ویکدلی مردمان دیارما انشاالله آینده ی تابناک درانتظاراست…باآنهم اگرسوالی درینمورد موجود باشد کلکسیونی ازاجرات رسمی آن یکجا با نمایندگان زنده شرکت کننده درین ملاقت ها دراسرع وقت دراختیارگذاشته میشود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وطنداران گرامی حوزه پامیربدخشان (واخان، اشکاشم، زیباک،کران ومنجان،شغنان ودرواز)!

محرومیت کامل حقوق مدنی وشهروندی مردمان حوزه پامیرناشی ازتعلقات سمتی،زبانی ومذهبی شان بیشترازپیش مشخص ومجزامیسازد. اگرچه ازنقطه نظرقاموس سیاست این طرزتفکرغیرعلمی یک پدیده شوم ذلیل کننده منافع ملی، وحدت ویکپارچگی مردمان ساکن کشورماست. مگرمتأسفانه دارد کشورماباتأثرپذیری ازبرنامه زمانی عناصردارای اقتدارمادی ونظامی، درین مسیرناپاک حرکت میکند که طی آن همه ارزشهای اقلیت های قومی به انحلا ل ونابودی میرود بنأ بحکم اجبارزمان مارا وادارساخته است تاحداقل برای جلوگیری ازانحلال کامل برای تثبیت هویت وزنده نگهداشتن آن متحدانه باگریزمؤقت ازموضع گیری سیاسی موجود کشوری که درتقابل آن قراردارد متحدانه ویکپارچه مبارزه وفعالیت نماهیم، همه مخالفین اقوام متذکره ازهرقماشیکه هستند دردایره تعصب سنتی کهن ونوین درجهت زدودن هویت وارزشهای تاریخی ما تلاش همه جانبه مینمایند.

گذشته ازسایربرنامه های خصمانه شان برضداین مردم که آشکارا است نفوذ دادن افراد مرتجع درونی ذریعه وعده های پول اندک،تبدیلی وتقرری پست های نهایت پایین حکومتی محل، مهم جلوه دادن فیصله های حزبی وحکومتی درلحظات حساس وسرنوشت سازمخصوصآ انتخابات ریاست جمهوری،شورا ملی، شورای ولایتی وولسوالی وغیره شیوه های دشمنانه ازگذشته تاکنون هویداست. درین روزها درآستانه انتخابات پارالمانی بازارفروش چنین شیوه ها واندیشه ها درمناطق ماوشما چنان گرم است که گویی همه خوشبختی های آینده این مردم درآنها نهفته است، برخلاف گذشته وخطرناک ترازآن به بهانه تعدد کاندیدان که کمترازکاندیدان اسبق اند، ذهنیت سازی برای معامله آرأ مناطق متذکره به نفع کاندیدان غیرمحلی بدلایل فیصله های احزاب وغیره مطرح بوده وحدت ویگانگی ایکه لا اقل درمواردمنافع وارزشهای والای قومی درمیان این مردمان وجود داشت ازمیان رفته بحران جدید میان قومی رابافعالیت های سیاسی ایکه درچنین وضعیت زمانی به نفع مانیست بمیان خواهد آورد،بنابرآن توجه همه مردم ولسوالی های زجرکشیده حوزه پامیررا به موارد آتی جلب مینمایم:

-مادرحالیکه علمآ طرفدارجدی انتخابات حوزوی عادلانه دموکراتیک طبق معمول جهانی ازطریق احزاب می باشیم مگردرحال حاضراکثراحزاب وجریانات سیاسی بشمول احزاب دارای اقتدارسیاسی ونظامی موجود درگرهگاهای چگونگی گذشته وحال شان ظرفیت آنراپیدانکرده اند که بمثابه نمایندگان واقعی اقشار وسیع مردم افغانستان خود را تثبیت نمایند چه رسد به جریانهای سیاسی ایکه درگرداب ضعف تشکیلاتی وآیدیولوژیک دست وپامی زنند، نامزدی پارالمانی نمایندگان اکثریت آنها ره شکل مستقل گواه دقیق این مطلب است. بعضی احزاب طرفداران خود را بدون ارایه کدام برنامه علمی فقط بااستفاده ازعادت سنتی صفوف به آرزوی رسیدن به قدرت ویا کامیابی درمعرکه های انتخاباتی به تارخام محکم نگهداشته اند که افراد معلوم الحال شان باید ازطریق مناطق حوزه پامیررأی بگیرند نه نمایندگان باشنده محلات متذکره ولودوستان سیاسی شان هم باشند انتخابات دردو دورگذشته به صراحت این مسُله ثابت ساخت حاجت به تشریح نیست.

-درصورت بروزچنین مشکلات واجرأ یک قمارمعامله گرانه جدید بانام چنین جریانات سیاسی واحزاب وسایرعوامل آتی حوزه پامیربازهم ظرفیت خود را برای پیروزی بیشترازدونفررا ازدست داده ایجاب موقف گیری جدید را مینماید زیرا دراثرمداخله سبوتاژ بیرونی وعدم مسوولیت پذیری مسوؤلان محل چهل درصد افراد واجد شرایط رأی دهی درعدم راجستریشن ازحق رأی دهی محروم میمانند ازیکطرف وازطرف دیگرحلقاتی ازسطح بلند ازگذشته تاکنون به کمک دست های درداخل میخواهند مردمان این محلات دریک وضعیت گنگ ومبهم ، بی سرنوشتی وبی سری همچنان بحیث غلام وبرده ابزاری به سربرند روی این اصل است درچنین شرایطی فقط یک راه نزد ماوشما وجود داردکه به تعدد (۶) نفری کاندیدان خود که معمول دموکراسی است نظرنه انداخته بادرنظرداشت امکانات معیاری شان رأی خود را استعمال نمایید تا خداوند (ج) بخواهد پیروزی نصیب ما گردد.

بااحترام

نذری محمد ״نیرومند״

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام خطابیه به مردم متدین ، مسلمان و باعزت ولایت بدخشان!

همه شما درجریان قرار داریدکه کشورمادریک وضعیت بحرانی به اجراً یک انتخابات پارالمانی نزدیکترمی شود، مگربه تداوم گذشته گروهگک های مافیایی که دربخش های عمده حاکمیت سهیم اند با استفاده ازامکانات زوروزر دست داشته غیرمشروع خود را وارثین وتکه داران حقیقی قدرت واقتدارملت افغانستان دانسته نه تنها درعرصه قدرت اجرائيوی وقضایی نفوذ خود را تداوم میدهند بل ظرفیت قوه تقنینی را نیزکماکان میخواهند به گروگان داشته باشند.جنگ وخونریزی ابزاری بمثابه یک پروژه وشرکت سهامی که منافع تولیدی آن دردایره همین گروه وشرکای جهانی شان میچرخد بیشترازپیش درجهت بیعدالتی، قانون شکنی ، فساد، رشوت، فحشأ وانکشاف موادمخدر، تفرقه قومی، زبانی ومذهبی سیلان پیدا می کند که همه مردم فقیرومسکین طبقه پایین جامعه افغانی ومنجمله مردم ولایت بدخشان سالیان متمادی اضرارآنرابدوش کشیده تحمل می کنند واینک که به تدویریک انتخابات شفاف ودموکراتیک یاعکس آن بحیث یگانه وسیله زمینه سازتغیرات قسمی حداقل برای نجات ملت ازبحران نزدیکترمیشویم یقینآ خانه ملت درین روند به ورود نمایندگان واقعی اقشارمخلتف مردم مظلوم ومحروم جامعه ازتیپ خودشان نیازمبرم وجدی داشته انتظاراست.

همدیاران شرافتمند وآگاه ولایت بدخشان!

اکثریت قریب تمام شما به شمول مردم کاملا محروم ولسوالی های مرزی (واخان ،اشکاشم ،زیباک، کران ومنجان، درواز وشغنان) که ازتمام حقوق مدنی مادی ومعنوی محروم هستند دراداره امورکشورومحل سهمی ندارند وازحق شهروندی شان چیزی به نظرنمیرسد همه زحمت کشان ولایت بدخشان بشمول اهالی این مناطق تغیرات بنیادی را به نفع شان فقط دررویامی بینند وبس.

تأمین صلح وثبات وختم جنگ تنها بمثابه فرضیه گنگ ومبهم هم چنان باقیمانده است؛ برادری، برابری ومساوات ازقاموس زندگی مردم بیرون شده است، پروژه های عامه دولتی وغیردولتی یا به شکل عادلانه ومتوازن به کاربرده نمیشود ویا با کیفیت پایین به آخرین قدمه میرسد، راه ابریشم ازطریق واخان بحیث یک مسئله حیاتی دارای اهمیت ملی ومنطقوی درزیرسایه شاید اهداف سیاسی واستخباراتی مرموزهنوزهم بیرون ازبرنامه کاری حکومت مرکزی ومحلی قراردارد، همه مردم میدانند معدنیات گرانبهای شان چگونه استخراج واستفاده وچگونه بدامنی های ناشی ازآن بوقوع می پیوندد، ازمنابع سرشارآبی ولایت برای توسعه وانکشاف انرژی برق وزراعت کمترین استفاده میشود، خدمات صحی طورشاید وباید به تمام محلات نمیرسد، کمی ها وکاستی های فراوان تحصیلی وتعلیمی هنوزهم وجود دارد، به رشد وغنأ فرهنگی پربارولایت توجه اندکی هم صورت نمیگیرد، نابرابری های اجتماعی، بیکاری روزافزون مردم ومخصوصآ تحصیل يافته گان دانشکاه های کشورولایت بدخشان را بیداد می کند ودها وصدهانمونه چنین بیعدالتی های اجتماعی که ازگنجایش این پیام بیرون است شاهد مدعاست ،بنابرآن وقت آنست که اینباربخاطرنجات تان ازین بدبختی ها درتعین وانتخاب نمایندگان تان به مجلس نمایندگان بدون درنظرداشت تعلقات محل ،زبان ومذهب ازدقت کامل کاربگیرید. اگروضعیت ناهنجارفعلی هم چنان طبق معمول به عادت تبدیل شده به مزاج تان سازگارباقیمانده است بازهم به تکراراشتباه گذشته به کسانیکه ازامکانات تأمین کاروانها ترانسپورتی، زرق وبرق تبلیغاتی (پوستر فوتو وغیره) پول نانهای چاشت چند روزه ودلالان بازارانتخاباتی را داشته باشند رأی بدهید یابرعکس آن بخاطرنجات ورهایی تان ازبلا طوفانزا کنونی لطفآ به کسانی رای دهید که فاقد چنین امکانات هستند وحتی نمیتوانند درزمان کمپاین بیست روزه انتخاباتی پیام های خود را به همه گوشه های ولایت بدخشان برسانند درمیان نامزدان (۷۶) نفری اکثرآ شخصیت های دارای معیار عالی نامزدی وجود دارند اگرحکم وجدان انسانی واسلامی تانرا بکارباندازید تشخیص شان چندان مشکلی نیست.

اینجانب نذری محمد«نیرومند» که درپست های مختلف دولتی ولایت بدخشان طی سالیان متمادی درخدمت مردم بوده ام ودرچهارلویه جرگه عالی ملی درقطار سایرنماینده گان ازشما نمایندگی میکردم اکنون خودرا جز‌ء این گروپ دانسته میخواهم بحیث نامزدولسی جرگه درمبارزات انتخاباتی ولایت بدخشان شرکت نمایم، درصورت کامیابی بارأی شما تعهد میدهم که به صفوف کاروان فرکسیون ملی مدافع منافع ملی مردم افغانستان پیوسته درجهت تأمین آرمانهای مقدس مردم مسلمان افغانستان ومخصوصآ شما اهالی مستضعف بدخشان کارومبارزه خواهم نمود.

بااحترام

 نذری محمد ״نیرومند״

Print Friendly, PDF & Email