سید حیدر حیدری

 سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

کاندید جوان وبا احساس پاک
محترم استاد سید حیدر( حیدری )
به پیروزی نسل جوان
جناب سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان است اما نتوانستم بیوگرافی شانرا را پیدا کنم. لطفا کمک کنید.

Print Friendly, PDF & Email