امرالدین شاه

 

   امرالدین شاه و مادر جهان نماه

 نام  رئیس شورای محلی قریه ویرشغنان برای امرالدین شاه جاودانه ماند

نوشته نورعلی دوست

مانتریال-کانادا

۱۱ قوس

۱۳۹۰

  زنده و جاوید ماند هرکه نِکو نام زیست         در عقبش ذکر خیر زنده کند نام او ..

 رئیس امرالدین شاه در سن کودکی پدرش سیدهمدین شاه را از دست داده  دوره طفولیت را با مادر بزرگوارو مهربانش در خانواده پدر کلان مادری ودر عین حال  کاکای پدرش ، مرحوم بابا شاه سفر که مرد عالم و دهقان کار زبردست بود گذرانید ، موصوف درمیان این خانواده از تمام شرایط لازم آنزمان برای تربیه و آموزش دوران کودکی بدون تفاوت از اطفال همسن و سال برخوردار و دوران تحصیلاتش رابه پایان رسانید. رئیس امرالدین شاه در خانواده ی پرکار وزحمتکش بزرگ شد ، بابا شاه سفر از دشت خارا وبی حاصلی که هیچگونه امید آبادی دران موجود نبود باغ و بوستان و زمین حاصل خیز زراعتی تیار نمود . امروز جا و مهوای بابا شاه سفر برای فرزندانش بمیراث مانده و از آن منطقه سر سبز ، شاداب و دلانگیزی بوجود آمده که هر باشنده این منطقه به آن هوس مینماید . باید گفت که آباد سازی این دشت خاره محصول زحمات با ثمر بابا سید شاه سفر و پسران او هر یک مرحوم علی بخش ، کرم بخش ، فرزندان شان  و همکاری های بیدریغ و خستگی ناپذیر سید شریف پدراندر امرالدین شاه ، آزادبخت و شخص رئیس امرالدین شاه بود که پیشاهنگ کار شده سر مشق همسایه گان و دیگران درین منطقه  شدند . رئیس امرالدین شاه دست پرورده ی بابا سید شاه سفر ، کارکشته زمان است . علاوتاً او به حیث افسرقوای مسلح  در پیشگاه وطن ومردم خدمات میهن پرستانه خود را به انجام رسانیده دارای تجربه رهبری و اداره میباشد . بعد ازینکه تشکیل شوراهای محلی در قراء و قصبات افغانستان بمنظور شرکت دادن مردم بخاطرحمایه ازین پروژه ها  و رهبری و پیشبرد اعمارپروژه های منطقوی که غالباً به کمک منابع خارجی برنامه ریزی و عملی میشوند ، راه اندازی شد ، امرالدین شاه به حیٍث رئیس این شورا که پست بدون امتیاز و معاش است از جانب مردم قریه انتخاب میشود . موصوف در جریان وظیفه داری اش پروژه های مختلفی را از منابع مختلف با انجام مسافرت های پررنج  ، دور از خانه وکاشانه و دویدن های دروازه به دروازه ی حکومتی که معمول است ؛ در قریه راه اندازی و به ثمر رسانید که انجام شان مایه ی سر افرازی اش در میان مردم شده است  . بهتر است جریان کار و فعالیت های آنرا از زبان خودش توأم با گذارش ویدوئی از جریان کار سرک میان بّر در قسمت قریه بادام که  قریه بهشار را با دهشار وصل میسازد با گفتگوئی مختصر محترم رحیم بیک رئیس شورای قریه بادام ، استاد پنجشنبه  و عادل بیک همکاران آن  بشنویم  که در ختم این گذارش گنجانیده شده است.

رئیس امرالدین شاه با وصف تقاضای مردم محل درمورد ادامه  کارمسئولیت ریاست شورا بنا به  مصروفیت های کاری در زمینه اعمار سرک و پروژه کلینک ولادی نسائی قریه ویر و پروژه های راه سازی در نقاط مختلف شغنان که مشترکاً  با برادران رضائی اش هر یک سید عیسا ،سیدابراهیم ، سید محمد علی که  در فعالیت ها و ترقیات اقتصادی شغنان نقش سازنده دارند و تازه شرکت ساختمانی و راهسازی را به منظور ترمیم بهتر راه های مواصلاتی شغنان ایجاد نموده اند ، ازین وظیفه کناره گیری نموده است . ولی نام رئیس  شورا نسبت خدمات صادقانه و پر ثمر آن پیوسطه با او باقی ماند و حالا همه ی مردم قریه اورا مانند گذشته ، رئیس امرالدین شاه خطاب مینمایند . در ذیل بخشی از کار و فعالیت های سرک سازی اش را به تماشا گرفته از شما خواننده گإن عزیز خداحافظی و به همه ی رؤسا ، معا ونین ، خزانه داران و اعضای محترم شوراهای محلی شغنان آرزوی پیروزی  در خدمت به مردم شان نموده امید واریم با خدمات صادقانه و شبانه روزی در دل و در خاطرات مردم شان جاویدانه باقی بمانند .

 بدون شک شما زحمتکشان عزیز با پشتکار ، صداقت ، همت و وحدت و برادری تان این وطن را آباد و سرسبز میسازید . انشاالله به پیش …

نورعلی دوست  کانادا

گزارشات ویدیویی:

خدمات امرالدین شاه رییس شورای قریه ویرشغنان-گزارش دکتور نورعلی دوست

عکسها:

رئیس امرالدین شاه ومادرجهان نماه

شغنان در مسیر حرکت بسوی ترقی- گزارش دکتور نورعلی دوست-اول

شغنان در مسیر حرکت بسوی ترقی- گزارش دکتور نورعلی دوست-دوم

Print Friendly, PDF & Email