سهراب عطا

سهراب عطا کاندید مستقل ولسی جرگه کابل

معرفی و زندگی نامه سهراب عطا کاندید مستقل ولسی جرگه کابل

نوشته: ادره سیمای شغنان ( فیسبوک، حامیان سهراب عطا)

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۸

سهراب عطا فرزند جنرال میرزامحمد عطا، در سال 1370 در شغنان بدخشان، در خانواده‌ای به دنیا آمد که به وکیلان مشهور بودند و از نخستین و بزرگترین حامیان علم و فرهنگ و مردم، به شمار می‌رفتند. خانواده وکیلان چند نسل متوالی وکالت مردم در پارلمان را به عهده داشتند و از همین رو، تکیه گاه اصلی مردم به شمار می رفتند.

خانواده عطا در سال 1372 زمانی که وی بسیار کودک بود به پلخمری کوچیدند و پس از سقوط مزارشریف و پل خمری به دست طالبان بنابر شرایط دشوار و شغل نظامی پدرش، نخست به تاجیکستان و سپس ازبیکستان مهاجر شدند و چند سالی را در ترمز گذراندند. آقای عطا در کودکی با زبان های روسی و ازبیکی آشنا شد.

پس از سقوط رژیم طالبان به وطن برگشته و درس های ابتدایی را در مکتب دقیقی بلخی و متوسطه را در لیسه عالی افغان ترک خوانده و از مکتب سلطان غیاث الدین فارغ شد.

سهراب عطا در آزمون ورودی دولتی با اخذ بیشتر از 280 نمره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار راه یافت سال اول را در دانشگاه تخار و بعدا به دانشگاه بلخ تبدیل و از دانشگاه بلخ لیسانس حقوق و علوم سیاسی خویش را به دست آورد.

آقای عطا بعد از مدتی کار در سکتور خصوصی و تجارت شخصی، به حیث کارمند ارشد در وزارت شهرسازی و مسکن، ایفای وظیفه نمود.

آقای عطا بر علاوه آشنایی با علوم عصری و مدرن، به چند زبان مسلط بوده و تجارب کافی از کار مردمی را دارا می باشند. و خانواده آقای از شهرت نیک و مردم داری برخوردار بوده و نسل اندر نسل به عنوان آقسقال و بزرگ قومی و وکیل در پارلمان های گذشته، کار کرده و دارای تجربه بلند اریستوکراتیک در کار اجتماعی و مردمی برخوردار می باشند.

سهراب عطا برخاسته از میان چنین خانواده ای کمر همت خویش را برای خدمت به مردم و شهروندان عزیز بسته و با همیاری و همکاری شما مردم عزیز و شریف خویش مصدر خدمت واقع خواهد شد. 

تصاویر

ویدیو ها

Print Friendly, PDF & Email