جاوید رونق

jawed

جاوید رونق

بیوگرافی انجینر احمد جاوید رونق

نویسنده:   فردوس شهیدی        firdowsshaheidi@gmail.com

احمد جاوید فرزند نذری شاه خان و نواسه آدینه بیک در سال۱۹۹۰در قریه ده شهر ولسوالی شغنان تولد شد. نذری شاه خان پدر احمدجاوید از اشخاص مطرح ولسوالی شغنان بود. وی یک شخص ذکی و با استعداد بود. مکتب ابتدایی و عالی خویش را در ولسوالی شغنان در لسیه رحمت خواند و بعدآ راهی کابل شد و به دروس نظامی در کورس های سیاسی بخش رادار و مخابره را ادامه داد و بعداز آن شامل وظیفه در بخش رادار در میدان هوایی بگرام شد که تا دور ختم حکومت نجیب در آنجا ایفا وظیفه می کرد و بعداز ختم حکومت نجیب به پیشه آزاد شروع کرد و یک تجارت پیشه موفق بود که اموال پوشیدنی را از کابل به بگرام می آورد و در تابستان از سمت شمال تربوز را به ولایت پروان وارد می کرد.

نذری شاه خان یک شخصیت مردمی بود او به همه هم دیارانش احترام داشت. با خوردان شفقت داشت و با بزرگان احترام می کرد. هرگز نمی خواست که شخصی از وی ناراحت شود. یک شخصیت بزرگ بود و همگی او را به نام رونق می نامیدند.

شخص بسیار نزدیک به رونق و هم رازش شهید عبداشهید پسر محمد غلام بود و در مسایل تجارت با نذری شاه خان همکار بود.nazrishah-abdulshahed

متاسفانه در سال های ۱۹۹۸ نذری شاه خان و عبدالشهید خان توسط طالبان که بگرام را از نیروهای سمت شمال تصرف کردند به شهادت رسیدند.

احمد جاوید پسر بزرگ نذری شاه خان بعداز شهادت پدرش تمام مسئولیت های خانه را بدوش گرفته و در سال ۱۹۹۹ با فامیل خویش به طرف کابل از راه تگاب و نجراب مهاجرت کرد و مدت یک سال در مکروریان کهنه در منزل مرحوم استاد امیر بیک جوان زندگی کرد و در پهلوی آن مصروف دوکانداری شد و در ختم سال ۱۹۹۹ با فامیل خویش به طرف پاکستان مهاجرت کرد.

احمد جاوید با فامیل خود بمدت یک سال در کمپ های پورت قاسم پاکستان بودوباش کردند و بعدآ اپارتمان مشترک را با شیر محمد مشهور به نام کاکا شیر در پتی پاره کراچی پاکستان کرایه گرفتند و به زندگی مهاجرت در پاکستان شروع کرد. درپهلوی زندگی مهاجرت احمد جاوید به دروس خویش ادامه داد و کورس های کمپیوتر انگلیسی و انفارمیشن تکنالوژی را خواند و در مکتب ساردینا انگیش اکادمی تا صنف نهم درس خواند.

 احمد جاوید در ختم سال ۲۰۰۴ دوباره به وطن برگشت کرد و به مکتب خویش در لسیه عالی عبدالهادی داوی به تحصیل خود ادامه داد و در سال ۲۰۰۹ از این لسیه فارغ شد. در سال ۲۰۰۵ احمد جاوید در پهلوی اینکه مکتب میخواند در کمپنی دنیا منیحث انجینر مبایل کار می کرد و بعدآ در کمپنی روشن رفت و منیحث نماینده خدمات مشتریان کار کرد که بعداز آن مسئول بخش ترنینگ در بخش خدمات مشتریان  روشن شد و بعدآ به بخش ام- پیسه روشن ارتقا کرد و مسئول بخش اپریشن در ام- پیسه ایفا وظیفه می کند.mpaisa

احمد جاوید بعداز فراغت از لسیه عالی عبدالهادی کورس اداره و منجمنت را در دانشگاه پیشگام فراه گرفت و در سال ۲۰۱۰ این کورس را به اختتام رساند و در سال ۲۰۱۰ در یک امتحان اسکالرشیپ دردانشگاه کاردان دیپارتمنت انجینری کامیاب شد و درسال ۲۰۱۵ دور لسانس خویش را در رشته انجینری دراین دانشگاه به پایان رساند.

Print Friendly, PDF & Email