سرورشاه ارکان

سرورشاه ارکان

در باره ما

Сказки и Притчи Народов Сентральной Азии и Ближнего Востока-Алигавар Бахтоваршоев

کش تر خرغ- دکتور خوش نظر پامیر زاد-سرور

Киш тар Харағ- Дуктӯр  Хӯшназар Помирзод- Сарвар

نامهای پامیری که با نباتات و حیوانات ارتباط دارند

الحاج ستر جنرال عبدالرشیددوستم معاون اول ریاست جمهوری در پیوند به وفات منور بیک روشن، یکی از افسران عالی رتبه پلیس افغانستان

اخرین اشعار مرحوم منور بیک روشن و اتحاف دعا وغمشریکی اقارب و دوستان

 آخرین تصاویر جنرال منوربیک روشن

Имена Памири Ассоциируются с Рстениями и Животными

Pamiri Names Associate with Plants and Animals

زندگی نامه سید زمان الدین عدیم شغنانی- سرور شاه ارکان

لیدوش شعرېن-خوشام غلام- سرورشاه ارکان

نادر شنبے زاده( جمشېد)- خوشام غلام- سرورشاه ارکان

اسفندیار نیکقدم اف- خوشام غلام- سرورشاه ارکان

حکایت-خوشام غلام- سرورشاه ارکان

ملا لاچین- خُږنۈنے الفبے-خوشام غلام- سرورشاه ارکان

انجیل کتاب خُږنونے زِڤ تے:

 خُږنۈنے(Latin)-اوغۈنستۈن (صدا)

  Хуɣнẙнě (Latin) Тоҷикистон (садо)

خُږنۈنے سۈگېنگرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان- سرورشاه ارکان

کیبورد  شغنانی ، خُږنۈنے کیبورد

ارڎۈنجک( فارسی-  میلاریا یا عرق سوز، انگلېسے – Miliaria)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی مَکار ڤَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-بِرېمېن ښهر سازهده یېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- یے کمپیر ږنـِک ات وَم خوگ بـُڅ- س.ارکان ات ن. ثابتی

بجگله سۈگېن- یے چُښ، یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- چېکن لېکن (چَښ بُڅ)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- جانی یت وے ارهی فَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- تی تی پورگ ات تهتی پورگ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی ځُلِکِک خوگ بُڅ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- واښېن نۈبهند- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی یورښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- رۈپڅک سفرېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-ځُلِک روشت چُښ- سرور شاه ارکان

بدن تان چطور کار می کند؟(گوش های ما چطورمی شنوند)- سرورشاه ارکان

یے رویه یے نظمےخُږنۈن-بخت آورشایف علی گوهر شاه حیدرویچ-سرورشاه ارکان

خُږنۈنے الفبا تاریخ

گرامر زبان شغنانی- توپچی بخت بیکف

گلغنچه- اولین کتاب اشعار بزبان شغنانی-جمشید شنبه زاده

چخ بُڅېن ات پِش بُڅېن -سرور شاه ارکان

چوچه های سگ و پشک- سرورشاه ارکان

تاجیکان بیرون مرزی ما-نوشته داود سلیمان شاه وترجمه توسط سرور ارکان 

Точикони берунмарзии мо

جمله های گفتگوی زبان شغنانی 

جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی

پات ښاه-ت وے ارهی پُڅ( پادشاه و سه پسرش)

ملکهے کافے دریا( ملکه کاف دریا)

يرۈن سۈگين کتاب( ووڤد سۈگ)-علی گوهر بخت آورشاه یف ات سرورشاه ارکان

سوگنامه مرحوم صفر محمد فایض، شاعر جوان بدخشان زمین

کمپیر ږنـِک ات وم خوگ بـُڅـَک            ( صدا)

از جدایی، مجموعه اشعار انجنیر عبدالعزیز پاییز

اشک حسرت

چگونه مگسها وارونه راه میرورند؟

Print Friendly, PDF & Email