سرورشاه ارکان

سرورشاه ارکان

در باره ما

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان- سرورشاه ارکان

ارڎۈنجک( فارسی-  میلاریا یا عرق سوز، انگلېسے – Miliaria)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی مَکار ڤَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-بِرېمېن ښهر سازهده یېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- یے کمپیر ږنـِک ات وَم خوگ بـُڅ- س.ارکان ات ن. ثابتی

بجگله سۈگېن- یے چُښ، یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- چېکن لېکن (چَښ بُڅ)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- جانی یت وے ارهی فَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- تی تی پورگ ات تهتی پورگ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی ځُلِکِک خوگ بُڅ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- واښېن نۈبهند- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی یورښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- رۈپڅک سفرېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-ځُلِک روشت چُښ- سرور شاه ارکان

بدن تان چطور کار می کند؟(گوش های ما چطورمی شنوند)- سرورشاه ارکان

یے رویه یے نظمےخُږنۈن-بخت آورشایف علی گوهر شاه حیدرویچ-سرورشاه ارکان

خُږنۈنے الفبا تاریخ

گرامر زبان شغنانی- توپچی بخت بیکف

گلغنچه- اولین کتاب اشعار بزبان شغنانی-جمشید شنبه زاده

چخ بُڅېن ات پِش بُڅېن -سرور شاه ارکان

چوچه های سگ و پشک- سرورشاه ارکان

تاجیکان بیرون مرزی ما-نوشته داود سلیمان شاه وترجمه توسط سرور ارکان 

Точикони берунмарзии мо

جمله های گفتگوی زبان شغنانی 

جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی

پات ښاه-ت وے ارهی پُڅ( پادشاه و سه پسرش)

ملکهے کافے دریا( ملکه کاف دریا)

يرۈن سۈگين کتاب( ووڤد سۈگ)-علی گوهر بخت آورشاه یف ات سرورشاه ارکان

کمپیر ږنـِک ات وم خوگ بـُڅـَک            ( صدا)

از جدایی، مجموعه اشعار انجنیر عبدالعزیز پاییز

اشک حسرت

چگونه مگسها وارونه راه میرورند؟

Print Friendly, PDF & Email