اشک حسرت

ashk-i-hasrat

اشک حسرت

نام کتاب :……………………………………………اشک حسرت

شاعر معروف :………………………………….. سید زمان الدین عدیم شغنانی

نویسنده :………………………………..رضا علی، رضا شغنانی

صفحه آرایی، پیشگفتار و فشرده زندگی :  دکتور خوش نظر پامیر زاد

گردآورنده و حروف چینی :…………….. سید محمد قاسم بدخشانی

فبول کننده ثبت کتاب در کمپیوتر:………. استاد بسم الله حسین زاده

ثبت کتاب درکمپیوتر:…………………..عبدالله عزیزالله حسین زاده

اشتراک کنترول :………………………..رحمت الله فقیری

محل ثبت کمپیوتر:………………………صادق آباد، راولپندی، پاکستان

مورخه ثبت ختم کتاب جلد اول و دوم :…..۱۳۸۰ هجری ش، ۱۴۲۲ هجری ق، ۲۸ سپتمبر ۲۰۰۱م

*****

ثبت و نشر انترنیتی:…………………… سرور ارکان مدیر مسوول نشریه سیمای شغنان

محل:……………………………………شهرکلگری، ایالت البرتا- کانادا

تاریخ:………………………………… ۱۰ حوت ۱۳۹۰هجری ش،۲۹ فبروری ۲۰۱۲م 

 *****  

پیام مرحوم سید زمان الدین عدیم شغنانی به علاقه مندان شعر و ادب

این کتاب مرتب غیر منظم، آثار وافکار نا چیز کمینه سیدزمان الدین متخلص به (عدیم) شغنانی از نقطه نظر اینکه تمام عمرم درجهان غربت وعالم مسافرت گذشت واز ثمره زندگی جز حسرت و پریشانی بهره دیگر نیافته ام فلهذا نام این دیباچه را مطابق احوال زندگی خود اشک حسرت نهادم:

زگمنامی بروی شعر نامم یافت شهرت را          گرفتم لیک ازین صنعت هزاران درس عبرت را

تمام عمر و دوران حیاتم  وقف غربت شد          نهادم نام این دیباچه زانرو ( اشک حسرت را )

 

آزرده

چه اندازه دلریش و آزرده باشم      چه اندازه افگار و  افسرده باشم

ز جور حسودان  وحشی صفت      چه مقدارخون جگرخورده باشم

بدین حال اندیشه ام آنکه روزی      سر خاکم  آیندو من مرده باشم

دل  پر  غم و   آرزوی   وطن       سوی  خاکدان لحد  برده باشم

  عدیمم   که  گردد  وجودم عدم

  به یک توده خاک گسترده باشم

قبل از اینکه مجموعه اشعار شاعر در یک کتاب مجلد به صورت مرتب تحریر شود چنین نوشته:

چون مجموعه هذا بعلت روزگارآشفته ام قلم خورو نامنظم آمد علاوه بر آنهم برخی اشعارم پارچه های متفرق هنوز باقی مانده اگر دست قضا از مرگ مهلتم داد متباقی متفرقه را نیز ضم دیوان هذا نموده یک دیوان مرتب طور ردیف بندی با تمام رسانم و هر موضوع مسلسل در محل خویش نوشته شود.

گرچه مانند دیوان متقدمین ردیف بندی کامل از الف تا یا نیست ولی ناقص هم باشد مراعات قانونی شعر بجا آید. بعد از سر مرگ یاد گارم باشد.      (سید زمان الدین عدیم)

 *****

اشک حسرت

جلد اول و جلد دوم

اثرسید زمان الدین عدیم شغنانی

سال چاپ ۱۳۸۰

راولپندی پاکستان 

قسمت اول:  صفحات ۱-۱۳۱

 فهرست

اشک حسرت جلد اول

پیشگفتار   ۱                            

فشرده از زندگی   ۴

تقریظ   ۲۵

بعلاقمندان شعر و ادب    ۲۶

 حمد ونعت    ۲۸

ترجیح بند    ۳۶

غزلیات    ۵۴

 قسمت دوم : صفحات ۱۳۱-۳۶۱

مخمسات    ۱۳۱

مخمس (عدیم) بر غزل عبدالواحد(رشته) بدخشانی    ۱۴۴

مسدسات    ۱۴۵

شعرهای اجتماعی    ۱۵۶

شرح زندگی شاعر از آوان طفولیت الی به حد کمال    ۱۷۲

بهاریه    ۱۷۴

شعرهای خزانیه    ۱۹۷

بهار یتیم     ۲۰۳

فضیلت علم    ۲۰۴

روز معلم     ۲۱۲

از دوران زندانی شدن شاعر    ۲۱۶

مثنوی    ۲۲۵

مدح    ۲۲۹

در باره وطن    ۲۳۰

رباعیات    ۲۳۵

معما    ۲۴۹

ابراز امتنان    ۲۵۳

اشک حسرت جلد دوم     ۲۵۸

حمد، نعت و منقبت     ۲۵۸  

درمرثیه سیدالشهدا معهء باقی شهدای کربلا    ۲۵۹

گلستان ادب به استقبال ابوالمعانی”بیدل روحی”    ۲۶۳

منقبت شاه اولیا    ۲۷۷

دو غزل به یک قافیه با استقبال استاد سخن ملک الکلام سعدی شیرازی    ۳۰۷

شعر ذیل بیاد بود مسقط الراس یا اولین زادگاه ام پامیر شرقی شغنان    ۳۰۹

یاد از شعرای متقدمین و معاصرین سخنور ولایت بدخشان وباقی کشور عزیز افغانستان…   ۳۲۷

دو قطعه شعر شکایت ازگیاه زهر آلود خانمانسوز کوکنار    ۳۳۴

شوخی قلم شعر محلی از الطاف میزبان مهمان نوازی یاد بود پغمان مناقشه گفتگوی…   ۳۴۳

شوخی قلم شعر محلی شکوه از شله غوربندی با روغن نباتی و کچری قروت     ۳۴۵

اوصاف وطن محبوب زادگاه خاک ادب خیز دریا خروشان زرفشان ولایت بدخشان    ۳۴۷

تشکرنامه شوخی قلم به رفقای تشکرگوی    ۳۴۹

شوخی قلم من   ۳۵۷

 

Print Friendly, PDF & Email