درباره ما

sarwar

sarwar@shughnan.com

سرورشاه  سید ارکان

محل تولد:  ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- افغانستان
تحصیلات
 مکتب متوسطه ویر: ۱۳۶۱ 
 لیسه رحمت :     ۱۳۶۴
پوهنتون کابل: ۱۳۶۹
پوهنتون دولتی تاشکند: ازبکستان: ۱۹۸۹
پوهنتون دولتی دونیتسک: اوکراین-۱۹۹۶
تخصص علمی: بیولوژیست 
دیپلوم اول: ماستر علوم بیولوژی
دیپلوم دوم: استاد وترجمان درلسان روسی

تقدیر نامه:  “گراماتو” ازطرف وزارت تحصیلات عالی و مسلکی اوکراین
وظایف داوطلبانه در جریان تحصیل: رییس شورای محصلین فاکولته بیولوژی درامور بین المللی
خدمت عسکری: غند ۲۴ پیاده فرقه ۲۰ بغلان-۱۳۶۸
وظایف درعسکری: کاتب کندک ششم کران و منجان ولایت بدخشان

تکلم زبانها: شغنانی، دری، روسی، فرانسوی و انگلیسی

شغل فعلی: مشاوراستقرار مجدد در امور مهاجرین  

سیمای شعنان دو ساله شد- نوشته علی سالک

پیام های تبریکیه بمناسبت ایجاد سایت سیمای شغنان

19 Days | TVO Docs

Published on Apr 5, 2019

A unique look at the global migration crisis and the early stages of resettlement, this documentary follows several refugee families from Syria, Sudan, Burundi and elsewhere during their first 19 days in Canada at the Margaret Chisholm Resettlement Centre in Calgary.

Print Friendly, PDF & Email