درباره ما

sarwar

sarwar@shughnan.com

سرورشاه  سید ارکان

محل تولد:  ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- افغانستان
تحصیلات
 مکتب متوسطه ویر: ۱۳۶۱ 
 لیسه رحمت :     ۱۳۶۴
پوهنتون کابل: ۱۳۶۹
پوهنتون دولتی تاشکند: ازبکستان: ۱۹۸۹
پوهنتون دولتی دونیتسک: اوکراین-۱۹۹۶
تخصص علمی: بیولوژیست 
دیپلوم اول: ماستر علوم بیولوژی
دیپلوم دوم: استاد وترجمان درلسان روسی

تقدیر نامه:  “گراماتو” ازطرف وزارت تحصیلات عالی و مسلکی اوکراین
وظایف داوطلبانه در جریان تحصیل: رییس شورای محصلین فاکولته بیولوژی درامور بین المللی
خدمت عسکری: غند ۲۴ پیاده فرقه ۲۰ بغلان-۱۳۶۸
وظایف درعسکری: کاتب کندک ششم کران و منجان ولایت بدخشان

تکلم زبانها: شغنانی، دری، روسی، فرانسوی و انگلیسی

شغل فعلی: مشاوراستقرار مجدد در امور مهاجرین  

سیمای شعنان دو ساله شد- نوشته علی سالک

پیام های تبریکیه بمناسبت ایجاد سایت سیمای شغنان

Print Friendly, PDF & Email