Фарҳангӣ

musicpamirسایت “موزیک پامیر”

شادی رشید بیک اف باشنده خاروغ- تاجکستان  برایم یک نامه نوشت و از من خواهش کرد تا ویب سایت “موزیک پامیر” را برای خوانندگان سیمای شغنان معرفی نمایم.
تا جاهیکه از نام ویب سایت معلوم است زیادترین آهنگهای قدیمی و عصری مناطق پامیر زمین را به نشر رسیده است. در ویب سایت نام آواز خوان و یا آهنگ را به ترتیب حروف الفبای روسی و یا هم هم کتگوری پیدا میکنید. همه آهنگها صوتی اند و قابل دانلود درکمپیوتر و سی دی میباشند. در طرف راست کتگوری ها مانند  پاپ، رهپا، کلاسیک، فلک، مدعا، دف ساز، مناجات و غیره دیده میشود. در پهلوی ویب سایت، شما میتوانید موسیقی صوتی و ویدیوی را در صفحه فیسبوک ببینید و با دوستان تان شریک بسازید. آدرس ویب سایت:  http://www.musicpamir.com ودر فیسبوک  https://www.facebook.com/pamirimusic

نوشته: سرور ارکان، ادره سیمای شغنان

Хуɣнẙнě Алифбо тарих

 Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-1

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-2

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-3

Print Friendly, PDF & Email