مقالات عبدالکریم نوجو

 عبدالکریم نوجو

karimnawjoo@ymail.com

اشعار عبدالکریم نوجو

 مقالات علمی و تحقیقاتی

معرفی مختصر یکی از  پیش کسوتان مبارزات سیاسی عدالت خواهانه  شغنان زمین !! شخصیت با وقار  و فرهیخته ، جناب عبدالکریم نو جو- داکتر نصرالدین شاه پیکار

تعریف ومفاهیم انکشاف اجتماعی- نوجو

نامۀ سر کشاده از جانب تحصیل کرده های ولسوالی های سرحدی حوزۀ پامیر بدخشان

ابراز عقیده- نوجو

مشوره – نوشته: عبدالکریم نوجو

چرا کوه ها وتپه ها می لغزند واز انسانها وحیوانات قربانی می گیرد؟-نوجو

نقش ارادۀ مردم-نوشته: عبدالکریم نوجو

هدف وضرورت ایجاد شورای قومی حوزۀ پامیر بدخشان-نوشته: عبدالکریم نوجو

انتقال دانش وفن به کشور عقب نگهداشته شدۀ خود نه تنها   وظیفۀ ملی بلکه وجیبۀ اخلاقی ودینی نیز است
تامین انرژی برق در ولسوالیهای سرحدی –بدخشان افغانستان
قصۀ واقعی از یک پوسته در شغنان
انگیزه های بحران ولسوالی وردوج- بدخشان- نوجو
سپاس فراوان از دوست گرانقدر منوربیک-عبدالکریم نوجو
چالشها وپرابلم ها در برابرترقی و انکشاف ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- نوجو
وضع رفاه اجتماعی در ولسوالی شغنا ن ولایت بدخشان در سال های (2000-2012):- نوجو
ابراز امتنان- عبد الکریم- نوجو
محترم پوهندوی استاد پیکار ودوستان دیگر
فقر، فرهنگ وفقر- فرهنگی
آمارها وحقایق در رابطه به چگونگی اعتیاد در ولسوالی شغنان
اعتیاد وانحرافات اخلاقی ناشی ازآن-عبدالکریم نوجو
پیشینۀ مبارزۀ ضد تریاک در شغنان-نوشته نوجو
نهادینه شدن اتحاد وهمبستگی مردم شریف شغنان به خاطر کارمشترک واهداف مشترک
مکثی بر نوشتۀ دکتر نورعلی( دوست) مبنی بر غنا مندی طرح اتحاد شغنان-عبدالکریم نوجو

پیام تبریکیه نوجو بمناسبت ایجاد سایت سیمای شغنان

Print Friendly, PDF & Email