خواجه اعتباری

مرا خوشتر آندم اگرسردهم

 ازآن به به خصمان سنگردهم

 خدایادر آن لحظه جانم بگیر

 که یک بسوه خاکت به کافردهم

 شیرین ترنباشدزجان عزیز

فدایت به الله و اکبر دهم

 اگردشمنت مالک تانگ وتوپ

 جوابش به ساتوروخنجردهم

 بسی شرم بادا که خاک وطن

 بدست لهیمان ابتر دهم

 حیف است این لباس دلیران را

 به ریش وبه لنگی وچادردهم

 حتی ریگ وسنگ بیابان تو

 نشاید بملک سکندر دهم

 وطن خاک توقبله گاه منست

 نخواهم من این خاک برزردهم

 نه ارزدکه یک سوزنت (اعتبار)

به حلقه بگوشان چاکر دهم

۱۲ جولای ۲۰۱۷

*****

نصیحت

  یک نصیحت بشنو ای مردی عقول

 گرشماری خویش ازاهل قبول

 طاعت وذکرخداراپیشه کن

تاشوی درجمله مردان شمول

 خدمت مردم شعاری خویش ساز

 باش دایم خادم دین رسول

 کیش مسلم استواربرطاعت است

 نی به ریش ونی به لنگی وپکول

 چنگ بزن دایم به ریسمان خدا

 خلق راپاشان مسازودل ملول

 خیزدرراه خداتبلیغ کن

 تابکی بنشسته هی همچون جهول

 عیش دنیارابقاهی نیست؛نیست

 توشه عقبی بخرای گنس وگول

 آخرت پرسان شودازخیروشر

 نی زداراهی وملک ومال وپول

 قیمت انسان به علم ودانش است

 نی به هیکل نی به عرض ویابه طول

 ملک دنیا تا ابد پاینده نیست

 پس نمیماندبتواین دنگ ودول

 مازخاکیم وازآن پیداشدیم

 خاک ازمانیست ای مردی فضول

 جزدومترخاک وکفن ازاین جهان

 زره دیگرنمیگردد حصول

 جوون بسک یم مال دنیاچرک ڎست

 مم روایت چودم ازملازلول

 باخبرروزیکه درمیزان حشر

 کارنیکت اندک وعصیان فول

 بعدمردن نام نیک وکارنیک

 حاصلت نبودازین دنیای غول

 کن جهادت اعتباری باقلم

 تابکی سرمینهی درزیرقول

 مزارشریف،  ۶ جون ۲۰۱۷

*****

بی نام وبی نشان شدم یاعلی مدد

 محتاج بیک وخان شدم یاعلی مدد

 دورازوطن به ملک غریبی اسیرغم

 من همچوبی کسان شدم یاعلی مدد

 مزارشریف،  ۶|۳|۱۳۹۶

*****

مادر

مىکنم جان رافداىت مادرم

 سرنهم درزىرپاىت مادرم

 خاک پاىت سرمه برچشمان کنم

خدمتت راازدل وازجان کنم

 مادرم توهدىه هى ازکردگار

 مادرم همچون گلى اندربهار

 طفل بودم توکلانم ساختى

 گنگ بودم نکته دانم ساختى

 راست گوىم بعدالله ورسول

 طاعت وذکرترادارم قبول

 بهشت هفتم زىرخاک پاى توست

 جنت فردوس هم ماواى توست

 ىاوروغمخوارنزدىکم توهى

 روشن شب هاى تارىکم توهى

 کس به مانندتودلسوزوامىن

 نىست اندرآسمان وهم زمىن

 حب تودرقلب پنهانم بود

 جاى توبالاى چشمانم بود

 چهل چراغ خانه وکاشانه ام

 مادرم اى مادرىکدانه ام

 ىک زبان دارم ثناخوان تواست

 اىن دلى مسکىن غزلخوان تو است

 هرچه تعرىفت کنم اى مادرم

 کم بودباکاغذولفظ وقلم

(اعتبارى) قدردانى مادراست

 چونکه مادرازهمه والاتراست

۲۳ می ۲۰۱۷

*****

گل پژمرده

 مراازخود جدا کردى ورفتى

 به صدغم مبتلاکردى ورفتى

 ندىدى گرىه هاى زارزارم

دودستم رارهاکردى ورفتى

 بمثل ىوسف اندرچاه عشقت

 مراتنهاى تنهاکردى رفتى

 ببازارمحبت اى ستم گر

 آخربدنام ورسواکردى رفتى

 مراهمچون گلى پژمردهى باغ

 لگددرزىرپاکردى ورفتى

 شوى بدنام درعشق ومحبت

 که بااىن دل جفاکردى ورفتى

 چرا از روز اول( اعتبارى)

شب وروزم سىاه کردى ورفتى

۲۱ می ۲۰۱۷

*****

عبادت

 امرخداوشرع نبی دان عـبادت است

 راه نجات جمله مسلمان عبادت است

 درهرمقام ومنزل وماوای زنده گی

راه دخول جنت رضوان عبادت اسـت

 بررهروان قبله آمال زنــده گــی

 دانی یقین که مصدرایمان عبادت است

 باهرگرووطایفه خواهی تـوزیستن

 تصمیم گیرکه شـیوه انسان عبادت است

 آن بنده نزدخالق یکتا مقدم است

 کاندردلش همیشه چراغان عبادت است

 خواهی که درحیات خودت بهره مندشوی

 شمع فروزودانش ودرمان عبادت است

 ای اعتباری رنج مبرغصه تومخور

 کوشش نماکه رشته ایمان عبادت است

 کابل ۱۹ می ۲۰۱۷

*****

ژیوج اُم فصل بهاراند، شرشر آبشاراند

 ڤیم وُز تو کناراند، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 پیاله ندیر شراب ڤِد، یومِس شراب ناب ڤِد

 سئخېن بین ارد کباب ڤِد، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 بلبل گه کِښت حکایت، از گل مٲش رد شکایت

از مهرات اس خو الفت، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 گلېن ڤے ین قشقطار، مات تو ڤِی ٲم هم کنار

 څېمېن ڤے یېن پر خمار، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 سڤځه ڤِد مٲش زۈن تر تیر، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 خو شند ربِی اُم تو شند تیر تاقهٽ ڤیهم وزت تو

 چوپۈن بُق تیر نهی نِوئزد، درگیلِک مقۈم ته زئزد

 غم از مٲش قلب اند روئزد، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

 شمال گه یاڎد از رښۈن، تو غونجېن کِښت پریشۈن

 اِک دۈند موند مو ارمۈن، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

(خواجه) عجب بشهند کار، یَد اُم وُز ار تو دربار

 نئݑ اُم تمه رد مردے کار، طاقهݑ ڤِی ٲم وُزات تو

۲۹ مارچ ۲۰۱۷

*****

عــــزیزان بنگرید امروز که فصل نو بهار آمد

 طبیعت شدجوان ازنوبه دهقان وقت کارآمد

 نوایی بــلبـــلان بشنو تو اندر شاخه های گل

 نسیم صبحگاهی مـثـل خضر از هر کنار آمد

 خلاص شدبرف و آمد موسم گرمی بجای آن

زمستان را بــبــین از رو سیاهی در فرار آمد

 بشین در سایه سنگ و بــکـن رو جانب کوها

 صدای کـبــک و قمری را شنو از کوهسار آمد

 طبیعت سبز شد گوهی بــتــن ابریشمی دارد

 کناری دشت و دامان بین که گلها بیشمار آمد

 توهم برخیز بروای اعتباری سوی کار خویش

 بکش زحمت که حالا فصل کار اندر دیار آمد

۱۷ مارچ ۲۰۱۷

*****

یاعلی من ‌بر مزارت دیده گریان آمدم

 بهردیدارت به صدامیدوارمان آمدم

 حاجتم‌ راکن روامشکل ‌گشای‌ماتوهی

 راه دوروپرخطر ازملک شغنان آمدم

۳ مارچ ۲۰۱۷

*****

قرصک شغنان

 بملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 فصل گلی لاله ونسرین وارغوان استی

 به سرچشمه جان برویم خانه مایان استی

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 ای برادربگو شغنان رویم یانرویم

 دیدن دوست وعزیزان رویم یانرویم

 هر دوما دست بدست غمزه وصدنازکنان

 لب دریای خروشان رویم یانرویم

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 وقت گلی لاله ونسرین وارغوان استی

 قریه ده شهربرویم جای عاشقان استی

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 اگرازآب وهوای وطنم یادکنم

غم صدساله ره ازکنج دل آزاد کنم

 گرچه دورازوطنم هوش وحواسم آنجاست

 ازفراق وطنم ناله وفریادکنم

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 وقت گلی لاله ونسرین وارغوان استی

 بیاکه به شدوج برویم مسکن پریان استی

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 (اعتباری) تواگربلبل نالان هستی

 عاشق وشیفته خطه شغنان هستی

 زود برخیزوبروجانب شغنان شریف

 تابکی دور توازجمع عزیزان هستی

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران استی

 وقت گلی لاله ونسرین وارغوان استی

 قریه روشان برویم بدرجمالان استی

 به ملک شغنان برویم فصل بهاران هستی

۲۶ فبروری ۲۰۱۷

*****

اگرهندواگر گبرم بکس چه، اگرآه اماگردردم بکس چه

 اگرخمار یامست شرابم، ویا پیمانه بردستم بکس چه

 اگرازشیر مردان زمانم، گرازمردان نامردم بکس چه

 اگرفرهادیا مجنون عشقم، ویادرعشق بشکستم بکس چه

 اگرازاول ویاازآخراول، اگربالا اگرپستم بکس چه

اگرپادشا هفت اقلیم باشم، ویادرویش بدبختم بکس چه

 اگرمهجورخواروزارهستم، اگرمفتون وسرمستم بکس چه

 اگرازجمله زورآورانم، ویابی پاوبی دستم بکس چه

 اگرازمشرق وغرب وشمالم، اگرازکیش زردشتم بکس چه

 اگراز۴ و۵ و یا ۱۲، اگرپنجاه اگرشصتم بکس چه

 شعاری(اعتباری)لااله است، زاسماعیل سرسختم بکس چه

اکادمی بلخ، اول فبروری ۲۰۱۷

*****

اے مو خُږنۈن

اے مو خُږنۈن تو ند تو سِت وُز پوند دالرتیر نه ڎهم

 وُز تو دهښتېن ژیر اته رېگ کیسه یے زر تیر نه ڎهم

 مورد تو شوڎ زارخوشتراس خوشبوه یے جنت گلېن

 تو ند تو بۈی واښ ات زدخڅ وُزمشک ات عنبرتیرنه ڎهم

خهم توتوڎ ات پښت اما قند ات عسل نست مورد بکار

 تو ند توچښمه یهخ ښڅ وُز آب کوثر تیرنه ڎهم

 مردمېن قصر سفېد تعریف کنېن مورد ات اما

 وُز تو صدساله تئر چید ملک خاور تیر نه ڎهم

 خورن قهغ قهغ اند درخت سایه پے بیر تهژاُم خیال

 دېڤ تو تئر خورنېن دگر ملکرد کبوتر تیر نه ڎهم

 مو رد څه لۈڤېن حج تو بازٲم کِن زیارت حاجی سٲو

 وُز خو نهن پاڎ جای سِت صد حج اکبر تیر نه ڎهم

(اعتباری) غربت اند صدراعظم ات خان ات رٸیس

 تو ند تو دهقۈن ات تو مزدورات تو کارگر تیر نه ڎهم

پلچرخی- کابل، یکشنبه ۳ نومبر ۲۰۱۶

*****

خوخُږنۈن ‌ست‌ نه ڎهم ‌تخت ‌سلیمان‌ ملک‌ دارتیر

 وے تئرپښت‌ وُزنه ڎهم‌ قند ات‌ عسل ‌شهد ات‌ مربا تیر

 اگردرملک‌غربت‌جۈم‌ زرېن اند شراب ‌مو رد ڎېن

 توچښمه ښَڅ نه ڎهم وُز شراب ات جۈم مینا تیر

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۶

*****

ماجوانان‌ملک‌افغانیم

 زاده‌نسل‌قهرمانانیم

 مازجنگ‌وجدال‌بیزاریم

 صلح‌وپیشرفت‌ملک‌خواهانیم

هم‌به‌آبادی‌وطن‌کوشیم

 دین‌خودخدمت‌میهن‌دانیم

 حب‌وطن‌شعارجمله‌ماست

 درره‌حق‌جان‌بیفشانیم

 اگرازغزنی‌هرات‌وفراه

 یاکه‌ازبلخ‌یابدخشانیم

 جان‌فدامیکنیم‌برای‌وطن

 مثل‌مادرحق‌وطن‌دانیم

 خون‌افغانیت‌دررگ‌ماست

 مابه‌دشمن‌چوتیغ‌عریانیم

(اعتباری) بودشعارت‌همیش

 ماجوانان‌یک‌جسم‌ویک‌جانیم

۵ اکتوبر ۲۰۱۶

*****

 دردام‌غمت‌اسیرگشتم، شهزاده‌بودم‌فقیرگشتم

 ازآن‌لبان‌عسلینت، یک‌بوسه‌ندادی‌پیرگشتم

عاشق‌کش‌وبیوفاتوهستی، بردرددلم‌دواتوهستی

بشنوتوصدای‌قلب‌زارم، یارمن‌بینواتوهستی

یک‌لحظه‌شدم‌اسیرعشقت، زولانه‌درزنجیرعشقت

 مانندمرغ‌نیمه‌بسمل، شکارشدم‌به‌تیرعشقت

یکباربسوی‌من‌نظرکن، ازپهلوی‌بینواگذرکن

 بس‌کن‌توجفادرحق‌من، ازآه‌دلم‌کمی‌حذرکن

(اعتباری)شده‌اسیرکویت، .دلبسته‌شده‌به‌تارمویت

 آیدبه‌بهانه‌گداهی، یک‌بوسه‌طلب‌کند زرویت

مطلع‌شعرهم‌بوسه‌است، ۴ اکتوبر ۲۰۱۶

*****

بیکسی

هرکس‌هرکسی‌دارد، یاروغم‌ رسی‌ دارد           اما  این‌ دل‌  زارم‌،  درد بی کسی‌ دارد

*****

دورازوطن‌هستم، مرغ‌بی‌چمن‌هستم

 گله‌ نکنیدازمن،  روح‌بی‌بدن‌هستم

 درمسافری‌مانده‌اُم، نهال‌تنهاهٔی‌شانده‌ام

 حدیث‌حب‌الوطن،روزوشب‌همی‌خواندم

 نی‌دوست‌ونی‌غمخواری، نی‌یاروفاداری

 هرکس‌بسرم‌میکند، کلانی‌وباداری

 خدایاببین‌حالم، بشکسته‌پروبالم

 ازفراق‌یارانم‌، تابکی‌همی‌نالم

اعتباریاازدل‌وجانم، شعربیکسی‌خوانم

 تاکی‌انرین‌غربت، خواروزارمی‌مانم

۲۹ سپتمبر ۲۰۱۶، کابل، ۱۳۹۵

*****

عمرآدم‌مثل‌بادی‌تندوتیز

 مثل‌آهوهی‌زصیاددرگریز

 عمرخودراتوغنیمت‌میشمار

 چون‌وزدبادی‌نمی‌آیددوبار

 لحظهٔ‌فکرکن‌بحال‌زارخویش

ناگزیری‌مرگ‌توداری‌به‌پیش

 مثل‌مورچه‌جهدکن‌درزنده‌گی

 روزوشب‌توکن‌خدارابنده‌گی

 نیکی‌کن‌چون‌نیکی‌میآیدبکار

 گربمیری‌ازتوماندیادگار

 غم‌زقلب‌بینواآزادکن

 هردلی‌آزردهی‌راشادکن

 تاتوانی‌خدمت‌ایتام‌کن‌

 روبدرگاه‌خداهرشام‌کن

.اعتباری.تکیه‌بردنیامکن‌

 تاکه‌هستی‌خواهش‌بیجامکن

۲۷ سپتمبر ۲۰۱۶

*****

ما زشغنانیم ‌شغنان میرویم

   دیدن ‌یاران‌ ودوستان‌ میرویم

 ملک ‌ما در بین ‌دنیا جنت‌ است

جنت‌ فردوس‌ رضوان ‌میرویم

 ما ازینجا میرویم‌ سوی‌ وطن

میرویم ‌رقصان ‌و شادان ‌میرویم

 نو بهاراست ‌و وطن‌ جوش‌ گل ‌است

دیدن ‌صد برک‌ و ریحان‌ میرویم

 باغ ‌و بوستانش ‌تماشا میکنیم

چیدن ‌گل ‌در گلستان ‌میرویم

درلب‌ دریاقدم‌هامیزنیم

خوردن‌ماهی‌بریان‌میرویم

 چشمه‌هایشرابگردیم‌ای‌عزیز

آبخوردن‌چشمه‌ساران‌میرویم

 دست‌بدست‌باشادی‌وعیش‌ونشاط

شکارآهوکوهسارانمیرویم

 قریه‌هایش‌رابگردیم‌ای‌رفیق

شیوه‌الی‌تابه‌روشان‌میرویم

 دیدن‌آن‌دختران‌نازوگل

شنبه‌بازارتاجکستان‌میرویم

 ازکابل‌جان‌سوی‌شغنان‌شریف

مابه‌صدامیدوارمان‌میرویم

 شکرالله‌اعتباری‌شادباش

مابه‌شغنان‌نزد یاران‌میرویم

۲۲ سپتمبر ۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email