خواجه اعتباری

خواجه اعتباری

بیوگرافی مختصر و نمونه کلام شاعر جوان شغنان، خواجه اعتباری

نوشته : اداره سیمای شغنان

 ۳ دسمبر ۲۰۱۸

 خواجه اعتباری فرزندجمعه خان اعتباری درسال ۱۳۷۱ درقریه سرچشمه ولسوالی شغنان متولد گردید.

او مکتب را ازصنف اول تا صنف دوازدهم در لیسه سرچشمه با درجه عالی به اتمام رسانید و بعدازآزمون کانکور شامل تربیه معلم شغنان شد ودوسال بعد سندفراغت را موفقانه بدست آورد. خواجه اعتباری، همچنان به مدت شش ما کورس ساتنمی را اکادمی پولیس مزارشریف خوانده بود و اکنون درولایت هلمند وظیفه اجرا میکند.

مجموعه اشعار خواجه اعتباری تحت عنوان  هدیه دردمندان که درحدود۳۰۰ قطعه میشوند، شامل مخمس، مستزاد، غزل، قصیده و چهاربیتی ها میباشند. ازشاعران معاصرافغانستان، او  پیروسبک عبدالله عارف چا آبی میباشد.

یگانه هدف شان ازشعروشاعری اینست تاصدای مردم غریب را ازطریق شعر بسمع مردم  برساند.

به دینار و درم  مفروش  هرگز دین و ایمان را

مکن  حمد و  ستایش  در کلامت  زورمندان را

مباش در فکرعیش  و عشرت  مردان  مستغنی

قناعت کن به آب سرد وآن یک توته یی نان را

بکش  زحمت چو موران ضعیف  و ناتوان  اما

مخورشربت زخوان هفت رنگ کم صفاتان را

اگر از گشنگی  جانت  به  لب  آید عیبی  نیست

بگیر دامان  صبر،هرگزمکن سر خم لهیمان را

چو زاغان درپی مرداریی دونان مرو ای جان

چو شیران  صید کن، اما منه گردن  شغالان را

الهی   اعتباری   را  مکن   محتاج  هر  نا کس

بنوری   خود   منور  ساز   شام  ما  غریبان را

                                                    *****

عالم   اگر  اس   علم   وے  بهره  څه  نه  یاس ٲم

عالم   وے  مه  لۈڤ  جاهلے نادۈن وےخطاب که

پات ښاه ندے وے رعیت تے  وے گهپېن نه چلتېن

پات ښاه یے خو لهک نوکر چوپۈن وے خطاب که

ملا   دے    خو   تبلیغ    قتے  اس خلق چو ره گُم

ملا    یو    نِست   رهبر   شیطۈن وے خطاب که

گل بۈی دے نه ڎاد بلبل مسکین دے نه سَت مست

گل  مه ڎه وے  نۈم شوڎ  بیه بۈن وے  خطاب که

خواجه  ته  څه  زئزد  اس  غم دنیا یے ڎِیۈن پیک

کافر  ته  نه   سۈد   پیرو   قرآن  وے  خطاب که

Print Friendly, PDF & Email