نورعلی دوست

noorali doust

دکتور نورعلی دوست

noorali38@hotmail.com

 

مقالات علمی و تحقیقاتی

عـقـــــایــد دیـــنی و فـلـــــسفـی سیـد زمان الـدین عـدیم شغـنانی-دکـتر نـورعـلـی دوسـت

پـامــیر پنـاهـگاه مطمئن و پیـوند دهنـده‌ هــویت  فــرهنـگی اقـوام پرورش یافته دامـان خود است- داکتر نورعلی دوست

جشن نوروز یا خدیرایوم ( عیدبزرگ )  با جمعی از خانواده های عزیز دیار جغرافیای نوروزی ( افغانستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ) در زیبا ترین سالون شهر لاوال ایالت کبک کانادا- دوست

به مناسبت ۳۵ مین سال گرد شهادت زنده یاد محمد طاهر بدخشی- نورعلی دوست

اعلاميه کميسون برگزاری فاتحه خوانی وکميته جمع آوری اعانه

نوروزی پر از امید ، سالی پر از آرزو و جشنی پر از شادی ، صفا وصمیمیت در تالار باشکوه له سرین شهر لاوال ایالت کبک کانادا خاطره آفرین شد !

تبریکنامه !- نوشته: نورعلی دوست

شورای مردمی لعل بدخشان مبارک باد!- نوشته: نورعلی دوست

اطفال و والیدین

اندیشه های معارف پرورانه  سیـد زمـان الـدیـن عـدیـم شغـنـانـی

پــــیـام تــبـریکـــیـه بمناسبت  سمینار انکشاف زبان و ادبیات شغنانی

حراست وتوسعه زبان مادری به حیث اسـاسی تـرین عنصرمیراث فرهنگ بشری مهمترین وجیبه ماست

همه برای پیشرفت معارف بدخشان !

پیام شاد باش به افتخار درخشش بینظیر محترم نذر محمد نیرومند در انجام وظایف و مسئولیت های سپرده شده مردمی

پـــــیـــــــــــــام امـتــــــــــنـــــانیه به محترم عبدالکریم نوجو!   

پیشنهادی به پیشنهادات برادران مقیم  در شهرستانهای (بهارک،  جرم و یمگان ) و نگاه مختصری به ابراز نظر دوست بزرگوارم محترم عبدالکریم نوجو 

پیـــام  نوروزی

نظری بر نظریه محترم عبدالکریم  نوجو-دکتر نورعلی دوست

فیـض اتحــاد

پیام شغنانی های مقیم کانادا و اروپا بمنظور پشتیبانی ازاهداف برحق نشست تعدادی از علما، بزرگان روحانیون، و روشنفکران رسالتمند وسالم اندیش شغنان پیرامون تأمین و تحکیم بهتراتحاد وهمبستگی برادرانه   مردم درجماعتخانه څنورگ شغنان.

شــخصیــتی که اوّلین مکتب شغنان   بنامش مسما گشت میـــرزا رحـمــت فرزند خواجه میرزا محمد اسماعیل بـدخشـــانی است .

دوستان از هدف نباید دورشویم!

شـــــغـنان در گرداب روشنفکران سیاسی

شـــــغـنان در گرداب روشنفکران سیاسی( گزارش ویدیویی)

مسلمانان شیعۀ امامی اسماعیلی( نهضت انقلابی دینی زمان خود)

نامه سر گشاده عنوانی وزیر معارف افغانستان

چو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی ؟

ثبوت با ثبات ثابتی

 الفبای زبان شغنانی  

پیام دکتور نورعلی دوست بمناسبت ایجاد سایت سیمای شغنان

Print Friendly, PDF & Email