گرداب سیاسی

 

شـــــغـنان در گرداب روشنفکران سیاسی

 

noorali doustنوشته نورعلی دوست

۲۸ عقرب ۱۳۹۰

         هر که نا موخت از گذشتی روز گار     هیچ ناموزد  ز هیچ آموز گار

 مقدمه :

 شغنان ( خوږنون ) که درین نوشته  ناحیه روشان یا ( رِښون ) را نیز در بر میگیرد یکی از نواحی شاداب ودل انگیزولایت بدخشان  افغانستان است که در امتداد دریای آمو در پهلوی شغنان و روشان بدخشان تاجیکستان در بام جهان  ( پامیر ) موقعیت داشته  بالغ برسی هزار نفر نفوس است  که غالباً از طریق زراعت ومالداری ، باغداری ، صنایع دستی محصولات پشم ، پَت و پوست حیوانی ، چوب ، محدودی تجارت ، مشاغل دولتی و مؤسسات خصوصی امرارحیات مینماید.  مردم این سرزمین به زبان های شغنانی ( خوږنونه ) و روشانی( رښینه ) که دارای مشترکات قریب به اتفاق اند تکلم و پیرو مذهب شیعه اسماعیلی که یکی از شعب دین مبین اسلام است ؛ میباشند . قابل تذکر است که درین منطقه به تعداد کمی از برادران شغنانی معتقد به مذهب شیعه دوازده امامی نیز در قریه کوچکی  بنام ساوان در کنار اسماعیلیان با آرامش خاطرزندگی مینماید . ادامه

 در ذیل این نوشته گذارش ویدوئی مختصری را از جریان محفل مشاهده خواهید فرمود که متأسفانه نسبت نارسائی های تخنیکی از کیفیت لازم بر خوردار نبوده بعضی از ابراز نظریات برادران مخصوصاً از خودم بطور کامل ثبت شده نتوانسته است و همچنان در بعضی از قسمت های صدا بطور ضعیف شنیده میشود ، دوستان هرگاه در استفاده کمپیوتر از گوشکی استفاده نمایند مناسب تر خواهد بود، بهر حال از مجموع این نظریات احساس پاک مردم دوستی همه ی این عزیزان بطور روشن آشکار میگردد . پیروزی شانرا درین امر مقدس انسانی از ایزد متعال تمنا مینمائیم . 

 

گزارش ویدیویی از نشست سران روشنفکر شغنان (گزارش ویدیویه خوږنونی قومین نیستواو)

گزارش: استاد نورعلی دوست

کمره: طوران شاه سرکاری

نشرات انترنیتی “سیمای شغنان”

تابستان ۱۳۹۰

قسمت اول: استادان  نذری محمد نیرو مند، نورعلی دوست(دقیقه 19:15)

قسمت دوم:استادان نذری محمد نیرو مند، عین علیشاه، نظرمحمد اساس، شاهک عصمتی (دقیقه 51:57)

قسمت سوم: استادان شاهک عصمتی، محمد نظر، نذری محمد نیرو مند، صوفی شاه، نورعلی دوست (دقیقه 19:25)

قسمت چهارم: استادان نورعلی دوست، نذری محمد نیرو مند، عین علیشاه، خالق، سلیمان شاه دلنوا، گل محمد خان واقفی (دقیقه 23:55)

قسمت پنجم: استاد دلاورشاه (دقیقه 3:25)

قسمت ششم: استادان سلیمان شاه دلنوا، شاهک عصمتی،عین علیشاه، فیض محمد، صوفی شاه (دقیقه 10:00)  

Print Friendly, PDF & Email