بخت بیک میرزاده

خزان معنویت

سرم مشحون احسا س و دلم آگنده از درد است ** میان اخگرم لیکن هوائی زندگی سرد است

بنای معنوی بر باد از بنیاد شد هیهات *** به هر محفل سخن از زور و پول مشت نامرد است

نه میراثی عیاری و نه رسمی از جوانمردی *** خزان معنویت قاصد این موسم سرد است

نه ترس از خالق و نه شرم از مردم دگر باقی *** فساد چند بعدی پایه اخلاق هر فرد است

گروگان گشته انصاف و ضمیر و نام انسانی *** کلام اول و آخر بدست دزد و ولگرد است

دریغا جمله ارزشها به زر اندازه میگردد *** از آن جولان حرص پول در دلهای بی درد است

تجاهل از خیانت با تظاهر از صداقت بین *** نمایاند که دامانش بری از لکه و گرد است

به چشمان خلایق میدرایند با نقاب مکر *** شب تاریک ستر چهره خفاش شبگرد است

فضای معنوی از بس شده آلوده و مسموم * از آن اهل خرد را رخ (نوا) چون زعفران زرد است

 رباعی

از مهر وطن عاشق سر مست شدم      با عزم، رقیب هر زبر دست شدم

در آتش کین دشمنان پخته شدم       مردم بمراتب و ز سر هست شدم

آواره سرم که از وطن دور شدم      از هم نفسان خویش مهجور شدم

گر بی خبران مرا ملامت بکنند      دل شاهد من که سخت مجبور شدم

از کینه حاسدان پریشان نشوم زنهار ز قول خود پشیمان نشوم

از طوطیهءدشمن و از طعنهء دوست     سر خورده و تسلیم رقیبان نشوم

از دوست به دشمنت شکایت نکنی      زنهار ز عیب کس حکایت نکنی

گا هی نکنی دریغ نیکویی ولی      از کیسه مردمان سخاوت نکنی

تاریخ نشر در سیمای شغنان: ۱۵ حمل ۱۳۹۲

 

رمزظفر

راه هوس جدا و ز ا یمان بود جدا     عزم سفر به کعبه و پغما ن بود جدا

اکلیل حرف ها نکند درد کس دوا     تعویض را طریق ز درمان بود جدا

مردانگی وقول صفارسم عاشقی است     مر ز تظا هر از خط ار مان بود جدا

حرفی که خیزد ازدل، شیند بدل یقین     تیراز کمان وشصت فلخمان بودجدا

هر چند فتاده، نرخ گهر در محیط ما     لیکن مطاع قیمت و ارزان بود جدا

نتوان یقین که نسبت درباصدف نمود     فرق خزف ز چینی جا نان بود جدا

یوسف عزیز مصر شد ازدانش وخرد     بیشک صفات عالم و نادان بودجدا

خر با لگام و زین نشود توسن مراد     اصلش خر است گرچه زپالان بودجدا

خواهی ظفر به مامن دلها ز راستی     عشق وریاضت است زفرمان بودجدا

گفتار  زشت  دور  ز فکر نوا بود

خشم خزان و لطف بهاران بودجدا

شهرتورنتو- کانادا

تاریخ۱۲ مارچ ۲۰۱۲

قسم قسم به نام زن      به نام زن که مادر است

 

بخت بیک میرزاده

انتخاب و ارسال شعر: فرشته سالک

هشتم مارچ ۲۰۱۲

بدین وسیله جشن بین المللی زن را به تمام زنان و مادران قهرمان افغانستان و جهان تبریک و تهنیت عرض نموده کامیابی و بهروزی مزیدشان را آرزو میبرم و اینک شعر ذیل را مناسب این روز میمون دانسته به تمام زنان هدیه می نمایم.

قسم قسم به نام زن

به نام زن که مادر است

به نام زن که نسل پرور است

به نام زن که همسر است

به نام آن که مهر پرور است

 

جلال زندگی به نام زن

عجین بود چو جان به تن

نماد زیست و زندگی از او

دمیده در رگ گل و چمن

امید و عشق را پیامبر است

به حق نبوده ایم ما

ز روز اول آشنا

به نیک و بد به راه و چاه

حقا سکان به پای عرش

به فیض او میسر است

 

به نام سروری زن

به نام مادری زن

به نام مادر نخست ما حوا

دهیم شعار به یک صدا

که حق مرد و زن برابر است

بزرگ مادران ما

عزیز خواهران ما

به هر کران و کشور و جهان

خجسته باد جشن تان

(نوا) ز نور فیض زن

جهان ما منور است

بخت بیک میر زاده

تاجکستان -۲۰۰۳

غریو

چمن در زیر بال تیرهً شب سرد و خاموش است

گلستان با جفای کینهً طوفان هم آغوش است

نوای بوم در تاريکی جنگل طنين انداز

دريغا بلبل شوريده را فرياد خاموش است

شده جوبار دلسرد از کفن پوشيدن بوستان

که ميلودی عشق از آبشارانش فراموش است

هنوز هم شور بشکن بشکن گل ها به ګوش آيد

ازآنرونرگس وريحان وسنبل خانه بردوش است

غريو ضجهً گلشن فرو پيچيده در صحرا

شفق شد خفه و بنگرفلق راگشته کر گوش است

زند پر بر فضای منزل پروانه ها خفاش

پرند و نوريان شب ز فرط غم سيه پوش است

شده ماتم سرا و ا حسرتا منزلگهً عشقم

قناری گنگ، گل پژمردوشمع بزم خاموش است

نوای ساز و هستی دم بدم در گوش دل گو يد

که رسم زندگی گه نيش وگاهیمستی ونوش است

نسيم صبحدم ای قاصدی پايان تار يکی

ترنم کن بگوش مرغزارانيکه مد هوش است

(نوا) رخشد شهاب و پردهً شب را فرو پاشد

ز امواجی که اندر سينهً اين بحر پر جوش است

نسیم سحر بوی ميهن بيار

که از سوز عشقش شدم بی قرار

بيادش نهان شعله درجان من

دل از هجر او مجمر و داغدار

سياه بخت شد مردم کشورم

چه آواره و بی وطن از ديا ر

پراگنده هر سوی دنیا شدند

جدا از عزيزان و خويش و تبار

ندارد برادر ز خواهر خبر

ز مادر جدا طفلکی شير خوار

نبيند پدر حال فرزند خويش

خودش غرق خون و پسرسر بدار

چه باران خون وچه دريای اشک

کشيده به دشت و دمن جو يبار

کفن پوش شد باغ و بوستان من

ز بلبل تهی لانه و شا خسار

ز رنجهای غربت خزان گشت عمر

که عمری مهاجر ندارد بهار

چه تلخ است ترک ديار و وطن

ندارد مثال دگر ر و ز گا ر

به هرکودک هرزن کجا مادراست

کز آغوش او بشکنا ند خمار

به مشرق روم غرب يا آسمان

فشارد گلویم غم بی شمار

عجين است در خون من عشق او

ندارم دمی طاقت انتظار

شرافت يقين در وطن بوده است

نوا  بیوطن  را نبو د ه وقا ر

میلاد عشق

اگر چه خسته زدوری و هجر يارانم

ميان مجمر و در ز ير نيش مارانم

ز عطرو سايهً نسرين و نسترن دورم

شريک راز غم انگيز لاله زارا نم

عذاب بلبل و پروانه ها که سوخت تمام

سرود ساز يکی مصرع از هزارانم

چه آه و دود کز هر آشيانه گشت بلند

ز نوحهً که فرو خيزد از ديارانم

به کوی عشق زند بال فکر من هردم

ورق زنم صحف تلخ روز گارانم

بياد بزم شب هنگام بلبلان چمن

فدای خاطرهً پاک سر بدارانم

مرا ز محفل ميلاد گل بياد آمد

فضای غلغله و جوش همقطارانم

نوا ی زمزمهً آبشار و کبک و غزال

به گوش دل رسد از پای چشمه سارانم

شفق تپيده به خون وپرن عذا داراست

تسلی یی دل غمبار سوگوارانم

اگر چه بال و پرم سوخت آتش غربت

ګشاده بال و زنم پر به کوهسارانم

نگر که قطره بدريا شد همرکاب موج

مگو که در دل صحرا چواشک بارانم

نوا  بهار رسد غنچه بشکفد از نو

سمند ناز بتازد شه یی سوا را نم

پیام تبریکیه بخت بیک میرزاده بمناسبت افتتاح سیمای شغنان

۲۶ جدی ۱۳۸۹

بخت بیک میرزاده

روزنهء امید

وجیبه خود میدانم تا بدون نیاز به تشریفات، ایجاد سایت سیمای شغنان را در گام نخست به دوست عزیز سرور ارکان یکی از وارثین شایسته خانواده فرهنگی، فرهنگ عرفانی شغنان (روان شاد حاجی گوهر شاه) به حیث یک قدم ابتکاری شان شاد باش عرض نموده، متمم به آن به شغنانیان در هر موقعیت جغرافیایی که اقامت دارند، هکذا روشنفکران علاقمند و دست اندر کار عرصه فرهنگ که تا اکنون بنا بر علل نبود چنین « دهلیز مواصلاتی فر هنگی » دیار زیبای شغنان را گذر ننموده و یا فرصت لازم آشنایی به آنرا اصلا نداشته اند ، این حرکت را مژده در خور سپاس تلقی مینمایم۰

بی نیاز از اثبات است که گشایش سایت سیمای شغنان وباز شدن سرک موتر رو اشکاشم – شغنان دو پدیدهء از لحاظ زمانی به هم نزدیک اند که از طریق یکی نیاز مندی انتقالاتی و ماحتاج مردم و از مسیر دوم آن ( به منزلهء خطی از وسایل ار تباط همگانی )متاع گرانبهای فرهنگی و اطلاع رسانی که در قرن حاضر در سیاره ما نقش بی نهایت فعال را در ساختار تغیر و تکامل زیر بناهای فرهنگی و تعریف و شکل دهی سیمای معنوی اقوام و ملت ها بازی مینماید، نه صرفأ خبر خوش، بلکه دریچه ها و روزنه های امید مردم ما اند که با قبول خطر و عبور از دل کوها، رنج و تلفات دیده (هر چند راه موتر رو شیوه قسمتی از مشکل را طور مو سمی حل نموده ) و هرگز برای تبادله افکار و شریک نمودن داشته های شان، همچو مرجعی که به طور مستقیم زمینه آنرا میسر سازد به انتظار بودند، نقطه فرجام گذاشت۰

اهمیت دراز مدت این دو عنصر زیر بنایی زندگی اقتصادی و فرهنگی در توأمیت با وسایل بیسیم مخابراتی که امید درفاصله نه چندان دور زمانی منطقه را تحت پوشش قرار دهد، افزایش قابل ملاحظه یافته و موثریت آن در روابط اقتصادی و جوشش سریع و تقویت سیمای معنوی مشترک میان اقوام مختلف و تسریع روند آگاهی و خود آگاهی ملی به درجه عالی ارتقا مییابد۰

با گشایش همچو معبر ها ، عبور و مرور و سیر و سفر در آن نه تنها خواستها و مشکلات انبار شده مردم ما در عرصه اقتصادی به جریان می افتد تا راه حل های مناسب خود را پیدا کند، بلکه از دند شدن افکار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز که درفاصله زمانی دور از واقعیت های سرسخت منطقه یی و جهانی در حد عواطف، احساسات و عادات محلی باقیمانده جلو گیری وبا دریافت مسایل جدید بهتر سیقل میگردد۰

دسترسی به این راهای سهل العبور ما را از بیچارگی و مجبوریت نسل های گذشته که ماه ها و سالها را با علاقه وعطش بی پایان برای اموزش و کسب پیشه یی به خوقند و یارکند و برای آموزش فنون ادبی عرفانی به سمر قند و بخارا و یا لااقل از پانزده الی بیست و پنج روز را پیاده راه پیموده تا کابل میرسیدند تا چیزی بیاموزند، نجات داده است۰ ولی در حال حاضر که امکانات لازم بوجود آمده باید انگیزه قوی برای استفاده از این امکانات مناسب را بصورت هدفمند تقویت وترویج نماییم۰

این جاده ها دست آورد های مردم و آرزوی حد اقل چندین نسل پیشتر از ماست که درنتیجه محنت، تحمل و همت همین مردم ما به همکاری نهاد های دولتی و موسسات بین المللی بدست آمده اند، حفظ و مراقبت نموده وبرای استفاده بهتر نسل جدید مان بیش از پیش هموار و هموار تر سازیم تا با استفاده از تسهیلات آن مردم ما در مداوای درد ها و رفع محرومیت های تاریخی مادی و معنوی شان دسترسی بیشتر حاصل نمایند۰ بدون شک مردم ما با ابتکارات نوین و رقم زنی افکار ناب و ارایه مضامین علمی، تحقیقی، تاریخی و ادبی روشنفکران وفرزندان شان شاهد موفقیت های بیشتر خواهند شد۰

امید سیمای شغنان روزی با زیبایی تمام و غنای ذخایر معتبر علمی و تاریخی محیط مناسب برای گلگشت و سیر علمی کاوشگران عرصه فرهنگی در وطن عزیر مبدل گردد۰

Print Friendly, PDF & Email