راه اشکاشم- شغنان

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “راه اشکاشم- شغنان

  1. Imran Gouhari

    سفر جالبی داشتم و امروز با دیدن این عکس به مهارت عکاسی خود پی بردم. تشکر از سایت وزین شغنان بابت آرشیف این خاطرات. امیدوارم مورد استفاده قرار گیرند

    Reply

Leave a Reply