وزیربیک نازلی

 وزیربیک نازلی

به نام خالق یکتا وبی همتا

جای بس مسرت میدانم که دردیار شغنان زمین ما افراد دانشمند ، شاعران و ادیب های   زیادی بالحن های شرین وبیانات دل انگیزشان زیست داشته  وحال هم زندگی دارند ، این فرصت خوبی است که   دانشجویان وطالبان علم و ادب فعلی باعلاقه بس فراوان مصروف خواندن مقالات  ،اشعار وکلام های بزرگان شغنانی اند وهم چنان اظهارتشکرمینمایم ازجناب سرورارکان که بزرگان ودانشمندان ،متفکرین ونویسندگان را برای مامعرفی مینمایند.

بازهم قطعه شعری که نثردعای مبارک رابه قالب نظم توسط وزیربیک نازلی درآورده شده تقدیم حضورشما مینمایم .

بااحترام

محمد قادر کامجو فرزند محمد نازل شهید .

دعای مبارک به نظم

یا  اماما   مشکلات   بنده   را  آسان   ساز       ازگناه  ومعصیت پاک  وچنان  انسان  ساز

مومنان  را   از  بلا و رنج  اماما ده نجات       رزق وروزی  برجماعت ازکرم پربارساز

در ادای   مال    مولا   همتم   راکن    بلند       نیت   نیک  مرا  از لطف  خود  ابهار ساز

اخوت واخلاص ما را درجماعت کن فزون       فهم  و ادراک  جماعت  درجهان گلنارساز

رحمت  تو  بیکران  وطاعت   ما کن قبول        همت  ایمان  ما را   از  کرم  سرشار ساز

آرزوهای   جماعت  پوره  گردان  از کرم        کشورم درصلح  ورفهت صاحب دینارساز

اهل   اسماعیلیان   آباد    داری   از   کرم        امنیت   را  در جهان  تزهین  باپیکار ساز

ظاهرو باطن  کنی  دیدار خود برمانصیب        گریه  و زاری   ما را   خرم   و گلزارساز

در پناه  وپشت  خود  مارا نگاه داری یقین        در  بساط   زندگی    مارگل    بیخار  ساز

نازلی  نثر  دعا   را  در بیان   نظم   گفت

این   دل  ریش    مرا   پیوند   با دلدارساز

 ارسالی محمد قادر کامجو

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 اینجاب وزیربیک” نازلی” فرزند محمد نازل شهید درسال ۱۳۵۳درقریه ده شهر شغنان دریک خانواده اهل دانش  دیده  به جهان گشوده و  درسال  ۱۳۶۱ شامل مکتب گردیدام  ، دوره اپتدایی ،متوسطه ولیسه را به درجه عالی به فرجام رسانده ودرسال ۱۳۷۲ از لیسه عالی  ده شهر فراغت حاصل نمودم.بنابراختشاش شرایط وعدم مساعدت زمینه برای تحصیل بدون مصروفیت امرارحیات داشته وسرپرستی خانه را نیزبه دوش داشتم،درسال ۱۳۷۵ شامل تربیه معلم ولسوالی شغنان گردیدم ودرسال ۱۳۷۶ موفقانه  ازرشته شرعیات همان موسسه اسناد فراغتی را اخذ نمودم.

 درسال ۱۳۷۷ بصفت معلم درلیسه ده شهر شغنان تقرر حاصل کرده الی ختم همان سال وظیفه مقدس معلمی را به وجه احسن انجام دادم. درسال ۱۳۷۹  به حیث سرمعلم درمعارف ولسوالی یفتل ایفای وظیفه نمودم و بعدازآن نسبت به درخواست قومندان عاشوربیک زیباکی که درهنگام جهاد ومقاومت سلاحیت دره توپ خانه را به دوش داشت  سمت سرمعلمی مکتب متوسطه  دیارشان را به عهده گرفتتم .

درسال۱۳۸۴ بصفت معاون لیسه درمعارف ولسوالی خاش تعین ومقررگردیدم  به مدت سه سال درمنطقه فوق الذکر ایفای خدمت کردم.  سرانجام  درسال ۱۳۹۰ نظربه موافقات وزارت محترم معارف ووزارت محترم تحصیلات عالی به صفت مدیراداری درریاست تحصیلات عالی  بدخشان تعین ومقررگردیدم مصروف انجام وظیفه محوله خویش  میباشم  . اینجانب  ازدوران طفولیتم درحرفه شاعری وفن شعرگویی جستجو خیلی هاگرم داشتم و به مطالعات فنون ادبی وگفتارهای شاعران معروف ومشهور ونمونه های کلام  ایشان علاقمندی بس فراوانی را دارم ، تنظیمات وحسن زیبایی شعررا نزد استاد سیدامان الدین روشان آموختم ،  واکنون  بنابرذوق وعلاقه خویش شعرمیسرایم، امیدوارم بزرگان، شعرا رسا بیان  ودانشمندان دراین عرصه مرا یاری بیشتررسانند.

مادر

الا  مادر  کف  خاکت   به  چشمم   توتیا  باشد       هدایت  های  تو برجان  من  چون  مومیا باشد

به گوش وهوش  میسپارم هدایت های مادر را        روانم  هر  طرف   بیچاره   دایم  در بلا  باشد

مرا پرورده  درآغوش خود ازلطف وشفقت ها        برای  طفل  خود   مادر   فقط   آب   بقا  باشد

فروغ  زندگی  مادر  توکن  شکران  این نعمت      زبان  گوید به  دل تصدیق نه تذویر و ریا باشد

چنان  گویم به اوصاف توای شیرین سخن مادر      حقوقت   زکر  در  قرآن   ز قول   کبریا  باشد

خدا از کس  رضاباشد  رضا  از وی بود مادر       رضا  از کس  بود  مادر  رضااز وی خداباشد

نموده  ” نازلی”  توصیف  آن  رنجیده مادر را

که  وصفش  ازعدد افزون و هم  بی انتها باشد

وطن

بهبود  وطن  دانش  و علم  و هنر  اینجا        از علم   و هنر مردم  ما  با   ثمر  اینجا

از پیر  و جوان   شامل   تعلیم   و  تعلم         او لاد  تو زحمت  کش وهم رنجبراینجا

مرد  و زن  باهمت وهم اهل سواد است         درحرفه خود جملگی صاحب نظراینجا

کو چارهء  دیگربه توجزحاصل تحصیل         بر کسب  و هنر زندگیش  درد سراینجا

امرار حیات  سخت  بود   در  وطن  ما        ابعاد  وطن    فاقد  کشت   و  ثمر اینجا

کو   دولت   دلسوز  مساعد   بکند  کار        از علت  بیکاری  چنان  شور وشراینجا

او صاف  تو  مادر  وطنم هرچه  بگویم         بس نیست  ولی نیست کسی دادگراینجا

ازحب  وطن  مرغ  دلم گشته غزلخوان

بنویس  قلم  “نازلی”  خون  جگر اینجا

غزل

بلبل  ز جور   لاله   رخان   بی  قرار شد      نالان  و زار در غم  و هم  سو  گوار شد

در نغمه  و نوا  چه   بود   در  میان  باغ      بلبل  خموش  و گل همه بی برگ وبارشد

در شور و در  فغان   بود  از  فراق   گل      از  شوق   گل  به   ناله  و در انتظار شد

ایام  عمر من  ز بهاران  گذشت  و  رفت     زیرا میان   فصل   خزان   سر  دچار شد

وای  حسرتا به  جانب  سرما چه  میرسد      از شوق  و زوق  مرغ  دلم  بر کنار  شد

لذات   زندگی    بنوسید     غزل    چنان

نازل  ز جهت  نو گل  خود  در شعار شد

تعریف نحنت داد

از  قد یمث  شاعرین   تعریف   نحنین   چوږج   زیاد    وز نوینچم  دسگه  شاعر  شعر  یو لوڤد در وصف داد

چرت  آدم  یسهت  خو پیڎا  کښت  د علت  لپ   عیۇن     عقل    پیڎا   کښت    د  علت   نحن   خیلک   نازیۇن

هرخوقیچ ناومهست نگه اولاد څه کښت ید بی  حساب     دوند اڤین اوصاف نحن وینچک ته سۇد در ڎیس کتاب

عمر خوش   اکوند  ونحنت  داد  ڤیین  ڤرثهک  حیات     بعضینند    یو   یستت    یو    شاید    چوږج     وفات

قدر نحنت  داد  وزینتاو   فرض    عین    در  زندگی      سود خڎای خوښنود  اته  معشرد  گه  مس   ید  بندگی

لذت  دادم   نوینت   دوند   جهت  غزل   لوم   تر قلم       ید  و داغ  ریڎج هر مو سردل  لوم  خو شعرین پرالم

داد اته  نحن  کښت  خونحن  زڤتیر صفت  نازل مدۇم

از  خڎای    جنت    طلهبم   وز  شهید   دادرد   مقۇم

دراخیرتنمیات نیک خود رابه جناب سرورارکان ودست اندرکاران سایت سیمای شغنان تقدیم داشته ازفعالیت نیک ایشان سپاسگذارم ، سرفرازوکامگارباشید                    

بااحترام

وزیربیک نازلی 

Print Friendly, PDF & Email