بیگم جان

begum

استاد بیگم جان

مرور مختصر به کا ر نا مه های محترمه استاد بیگم رئیسه شورای زنا ن ولسوالی شغنا ن ولایت بدخشان 

نوشته : شاه سید ( وفامل) 

۶ قوس ۱۳۹۱ 

محترمه بیگم درسال ۱۳۵۰ هجری شمسی در روستا ی تندیر چشم به جها ن هستی کشود. تحصیلا ت ابتد ایی وثا نوی خویش را الی درجه بکلوریا در لیسه نسوان مر کزی درسا ل  ۱۳۶۴ بادرجه عالی به اتما م رسا نده با سپری نمودن امتحا ن کا نکور به یکی ازموسسات تحصیلات عالی چا نس شمو لیت را مؤفقا نه حا صل نمود ولی علاوه بر مشکلات اقتصا دی  عدم شرایط  مناسب و مطمئن تحصیلی برای بیگم در خارج از محیط شغنان بطور مؤقت از تحصیل بازماند ونسبت علاقه که به معارف داشت شغل معلمی را پذیر فته در مربو طات مکا تب ولسوالی شغنان منجمله لیسه رحمت ولیسه نسوان شغنا ن در امرتعلیم وتربیه اولاد وطن کمرهمت را بست و این وظیفه مقدس را با کمال علاقه مندی به پیش برد .   

رئیسه بیگم بایکی از استا دان هم مسلک خویش ازدواج نمود که حا صل زنده گی شان یک پسر ویک د ختر می با شند که شاگردان نمونه از حیث ذکاوت واستعداد درمیان همسن و سال شان اند . با رویکار  آ مدن موسسه عا لی تر بیه معلم در ولسوالی شغنا ن بیگم شا مل دار المعلمین عالی شغنا ن گردیده  و در رشته  ساینس   سند فرا غت خویش راموفقانه درسال۱ ۱۳۸ از این موسسه بد ست آ ورد.  با روی کار آ مد ن شورا ها ی انکشا فی درسطع  ولسوالی  شغنا ن عضویت   شورای انکشا فی قر یه سر چشمه را با ا تفا ق آرا بد ست آ ورده  دوشا دوش مردا ن در امر کا ر ها ی انکشا فی سعی وتلاش خستگی نا پذیر می نمود. 

 بنا بر شا یستگی و شجاعت ودلسوزی در امر ارتقای نقش فعال زنان در جامعه از طر ف زنان ولسوالی شغنا ن به صفت رئیسه شورای زنان شغنا ن تعیین گردید.   طی مد ت کاری اش تلاش نموده از زنان این منطقه بطور فعال نمایندگی و در عرصه های مختلف به آنها کمک و یاری رساند.  او تا بحال به صد ها تن از مواد خوراکی برای مستحقین بطور عادلانه توزیع و کمک به موقع نموده ا ست . بیگم رئیسه پیو سته بر ای بهبود شر ا یط زند ه گی مر دم شغنا ن می اند یشد و تلاش مینماید . پیروزی های بیشتر شانرا آروزو مینمائیم . 

شاه سید (وفامل)

Print Friendly, PDF & Email