Фарангис Бахтибекова

Фарангис Бахтибекова

Хоксори аз падар омухтам,

Мехрро аз модар омухтам,

Дусти аз пешаи ачдоди ман;

Кордони дар сафар омухтам)

2020/22/07

Сарзамини бобиени ман, Рушони ман аст,

Мехри покаш таьлати рухи ниегони ман аст,

Мехри Рушонро ба дилу дидаам мепарварам,

Гарду хокаш сурмаи абруву чашмони ман аст)

Зодгохи ман бувад чун остон андар дилам,

Васфи Рушон аз бароям карзи вичдони ман аст!

2020/23/07

Мум замон ястан вероден рохи хак,

Вав ху халкре хизмати бехад кенан;

Би миннат ху хайре вав пора кенан;

Аз фукаф халк вав дуо талаб кенан)

Нур кенам сахо сабо миннат кенам ,

Кори хуб нист гар фукаф танкид кенам,

Некиям аммо ринесам шукрият,

Окибат фук хиз хазорон бад кенам,

Дасти сахо ид фукаф вахт кори нек

Маш ху пиренре лапаф хизмат кенам’

Маринесам маш иким арчиз царайч,

Аз бараккати икуф шукрат кенам

2020/18/07

Мавчи даре аз часум , я савт равон гираф насавт

Зиндаги мис ца часум даре магун гираф насавт)

Гах му фикранд ивд хаел гуе галум кудак магун,

Аз ху синнат сол ринесум , агана гир им насавт,

Нур сабо ловам , аммо им вахт лап райч камизор,

Во хабар савам фукаф навжоч ичиз гираф насавт,

Донавенан гулаен, фуквахт хабар чу кори нур,

Тар сабо лачиг зарур нист , иди вахт гираф насавт!!

2020/09/07

Тар илавен аз часум ваван ху моденре чизун ,

Сараят хом доимаф уф фикре мис модре аен

Цонд ба ноз модат пиден фарзанд кенан ку тарбият ,

На фукаф зирет ху волидайн , хурмат окибат;

Пуц де сут гула ринест , гуе ху зиндаге катай,

Волидайнре вахт чудо чуч, ростаяф , мухлат катай;

Мод лалалаяк му баед ивд ними хаб мис тар му гов

Рух кенан вав то сарай мотизорат би хисоб)

Субхи дам вав аз паи кудак саргардонизор,

На ху мотай фаманат , каш чой шито савт ар ху чой,

Пас ку вараф маш фукаф кенам ху вакт уфре чудо ,

Лап наят и соатаф рузан ханам маш уф садо )))

2020/05/07

Арцонд диккат аз ца вам, кадри одамизод кам,

Икум руз тарки дунье, бадта гуе фук фамам,

Тонафам зинда маш ца , ив та накехт и кисса;

Аз рузи ачаланде фукафре савт овоза,

Май одамизод фамто, вахтанде хурмат чиго,

Окибат манзиленар охат фигон ринехто)))

2020/30/06

Ростаяф ловом кудак, сар бигунох маш мобайн,

Ачоиб офарид савт чурт дам аз фук ширинак

Ловом кудак сар асос, маш зиндаге та кехт рост;

Сират де чу вай вахтан , я та хур арчиз палост,

Наге гаме замона, чиз савт вай гаргенуха;

Аз ху базай рузат шаб нист парво ху кенора)

Кудак чехто мис и кор; илав насаван икрор;

Агана ичаф кудак наесан кудакистон

Арам тарбият башанд , насиреван ичи вав,

Кудакен мобайнанде лапде аз ху кенан вав!

Вараф фукаф гулаен , ловам фукаф кудакен

Сабо гула ца саван фаман кадре калонен)

Кудакенан фаришта, макенам маш дуф хафа;

Илоч ца савт маш фука , дуф дост инчивд хамеша!

Факат и орзу муна , арцонд кудак бихона,

Лак зезан хар яки дуф марайсан дав сагира))

2020/22/06

Ичиз мур дас ачоиб ,лован Руза мис кариб)))

Гуе фук нур интернет , кенан дуо дав ешен..

Дар ца часум ,, накенам маш риоя, хакикат

Аз кудак то муйсафед, фукафа фандат фиреб )

Намоз машре суч сугак, имиф хоямат ив дам )

Нала нур мур ичозат, Мавло кехт мур бахихат!

Дасгеге руза давра , то инчавамат то на

Аз барои хамдигар , пероведак кенам сар!!

Аз дай руза чиз бакор кене хубаф гунахкор,

Ам аз хуят хихат кавм тар рохи бад ре таер:

Му баед пего солен, фукан хет ху намозен

Кудакен мис саргардон , нала Мавло

фармонен,

Нанавжод лап фана вакт,намозан фукаф чу тахт:

Шиор сут фукафа ив сатам дусик бисамар!!

Хуюм хабар аз вахтаф нахоюм гал намозат,

Аммо фикрум хозира фуктарафа таера

Намозхет аз дилат чон )

Кенум орзу Хувойчон!!

2020/19/06

Е вунум хувм е акони нур сицам маш фук тахирм,

Ам гула ам кудакен то пир , сицам маш фук тахирм;

Еди Помир маш калаян,маш вавам аранге дар;

Куллаи Боми чахон,савам тамошо сар ба сар;

Аз худе Мургоб то Рушон маш сайле кенам;

Богу бустонат тамошои гулистон маш кенам;

Чухмаенат кухсорен лап базиб хар манзилар;

Воге такрорум ху Помир ном сицам маш нур тахирм;

Фикреюм вахт ивд мудом , Помир халк чой во падам;

Дафсозен, найнавозен маш кенора во падам,

Аз ца сам хар чой тарифум, ху Помир ном авввал;

Лом гумон Помир магун чой нист , хакикат дар амал;

06/19/2020

Бадахшон халк ага саваф, ца яч мехмони нав,

Е ки ид кудрати маш арво, ца яч мехмони нав;

Е савораят пиеда,маш хабаргири падав;

Маш ловам мехмони нав ,аммо ят Мавлои нав)

Гал ху тар цам вам сатам фук кашкатор тар аэропорт,

Хам ешат кудакенат, хам сафедгален катор;

Му баед настам фукаф, сарчам хар як хонадон;

Хар дуои маш номбар сут , чуям таклиф Имом;

Вед хаво абрнок лапаф зектам, царанг дидор кенам)

Чуг аммо хаво и дам , аз кадами Мавлои нав,

Я кадам зездат муна му цам сифц гахт аз дараф;

Ам равзум ам хушум, сачдаюмат лум Шохи нав,

Аз хушай хар як мурид , ху рози дил халай кенам;

Нур гумон ид фук ринохчак суч, маш мардум миен;

Кадрата киммат бинич, нисбати Мавлои Замон;

Бардуругаф фукачо фармони Мавло пахн кенам;

Ар фукафчо маш ху Мавло суратен тахирм кенам;

Беде савт хар яки маш , ху диланде ичро кенам)

Хар яки маш пайравии Шох -Карим ху рост кенам;

Ам ху диннат мазхабат, суннат эхтиет кенам!

2020/17/06

Му зикай напист а модчон , ичаф аз та суханен,

Хар яки дидори та савт муяссар ; ар му хувмен!

Во цавахт ку ивд ика мифак , вунум дуф та цамен,

Рибеюм ху кал а модчон хам ху вам ар та зонен,

Май му кал дуст давеят кене му дил пур доимаф;

Вота сам аз асараф кудак магун ,перо солен;

Накенум хоих иди и тори муи та сафед,

Та бараккат кам масавт то мудомаф ба умед,

Аз ху чон таре накенум ай му мочон а дарег;

Лак Хувой доим ху соя тате кехтат вавт тахизан му рез,

Ай Худочон воге шукрат аз хазорон бор кенум;

Тут ца ястат лак вават то охираф вавт ту маш хиз!!!

Гар ца повсан му бузургде зиндагиян чай. асос;

Мод магун нист ичидом инсон бузуртар дар чахон )))

06/15/2020

Print Friendly, PDF & Email