همکاران قلمی

همکاران قلمی

احمد شاه خسروی

اقبال حسام پوهنوال

ایلچی بیک حرکت

بخت بیک میرزاده

حبیب الله دگرمن

حبیب الله نظیم دوکتور

حسن علی شاه حسینی

حسینی حسنیار شغنانی

خوش نظر پامیرزاد

دارغه بیگ(جنبش)

داود شاه سلیمانف

دولت محمد سیار

رضا حسنی

زنجیرعائل

سحری عطا

سردارحسین دولت

سرورشاه ارکان

سیمای شغنان-م.ن.

سید حافظ لشکری

سورگل سکا

سید اسحاق مقبل

سید احمد علی

سید نقیب جعفریان

سیده پامیرزاد هژیر

شاه سید(وفامل)

صورت کاشانی

صفر محمد فایض

ضیا باری بهاری

عبدالروف رویش

عبدالکریم نوجو

عبدالصبورعریف سپند کوهی

علی بیک سالک

علی شاه صبّار

علی گوهر بخت آورشایف

فرید غالب

قوت نیرو

کریم پيکارپامير 

گل محمد اسرار

محمدیار خراسانی(ولی زاده)

مذهب شاه ظهوری

منزل نصرت

منوربیک روشن

مرییه میرزاده

میرزا علی واثق

نازنین جاهد

نصرالدین شاه پیکار

نورآغا عظیمی

نورعلی دوست

نورعلی حکیمی

نوروزشاه همرزم

نوروزعلی ثابتی

وحیدالله غالب

وحید آمونژاد

هزاره بیک سودا سپندکوهی

Print Friendly, PDF & Email