میرشیوه

 

مرحوم میرشیوه

مرحوم میرشیوه ولد  دیوان بیگی

قریه شیوه شغنان

مرحوم میرشیوه درمیدان بزکشی نظیر وهمتانداشت وهمیشه ازپهلوانان بزرگ ونامی بدخشان چون پهلوان اسماعیل بهارکی وسایرین گوی سبقت رامیبرد. جوان نامرادبنابرجهالت وخیانت حکومت داران درسال 1996میلادی توسط گماشتگان نابکار و جنایت کاران قدرتمند همرای بزرگمرد ومتفکرشیوه سیدشاه انور ناجوان مردانه تیرباران گردیده وبرای ابد چراغ عمرشان خاموش گردید. 

 قالوانالله واناالیه راجعون.

Print Friendly, PDF & Email