ادب شفاهی در شغنان

 

ادب شفاهی در شغنان

 

kh-pamirzadدکتور خوش نظر پامیرزاد 

جوؤنين ارد تقدیم سؤد ادې نو شعر قالب اند خو شعر خږنؤنې زڤ تیرلؤڤين. دونجهت دم زڤ عروض تیر شعر قافیه برابر چیداو لپ قین.

صدا

 آ –

آ- تروخستې صدا

ښنم از باغ ته یاذد

یې ذوْ بدقهر تـڤــهربیڅ تـڤــهر زاښچ مذست

وم بلند عرعر غل کت کنېن

 آ-

آ- ښووست صدا

ښدم از باغ څه یت

یه بلند عرعر هر باغ څه وېښت

 آ-

آ- جررست صدا

ښنم از باغ ته یاذد

څه ښنم قیزک غل جرت خو رېز ات خو بڅېن جهت 

( پشاور کمپ، جدی ۱۳۷۵) 

 

ښکست

 څیښ څیښ ات تلوْ څیښ ښاج

څیښددې گه

څیښ لپ څیښ

څه څرېمت چدغینڅ

از دگه مس ڤــذج څیښدې

څیښ څیښ مورچ

از مورچ کده مس وېذد ته پلخچ

زارذ مهغځ ات فکه وښ

څیښ څیښ څيښ تلوْ زهر

څیښدې از زهر گه ڤــذج

څیښ څیښ ات تلوْ کشتېر چدیراڤ

څیښدې از تېر چدیر

کښته زارذ تېر اته کښته تلم

څه زېزې ته ښکست

                                              (دوشنبه ، جولای ۱۹۹۸) 

 

 

مختصر پژوهشی پیرامون ادبیات‌ شفاهی‌،عامیانه  و مردمی !

 

Paikar  تهیه و تدوین : پوهندوی پیکار

 مادامی که  به  سایت  سیمای شغنان  سر زدم،  نگارش  دکتور خوش نظرپا میرزاد زیر عنوان” سوژه هاییی ازادبیات شفاهی شغنان”، توجه ام را به خود معطوف ساخت .

پهنای عرصه های ادبیات  معاصر، عامیانه، شفاهی، منثور و منظوم، فلکلوریک، عرفانی، و عقیدتی ، آنقدر گسترده و لا زوال است که نمیتوان در یکی دو نویسه ونگارش سیمای تاریخی، مردمی و عرفانی آن را بازتاب داد. با وصف آنهم دکتور  پامیرزاد به وجه خیلی ها نغز و درست توانسته اند، گوشه ها، و زوایای مبهم و  نامکشوف این عرصه را به ویژه در لابلای زبان و ادبیات شفاهی وفلکلوریک مردم شغنان بازشناسی نموده و برای خواننده ها، و علاقه مندان این میدان دراختیار گذاشته اند که قابل  تقدیر و تکریم است. ادامه

سوژه هایی از ادب شفاهی در شغنان- دکتر خوش نظر پامیرزاد

Print Friendly, PDF & Email