داستان و قصه

داستان و قصه ها

خُږِنونے متن ېن ات لُغَت ېن(سور نقلے) احمدشاه خسروے

یے کتِک داستۈن خږنۈنے زِڤ تے- علے بېک سالِک

مُودِ روز- وحید آمونژاد

“تا که خان است، غریب بی نان است”- وحید آمونژاد

کش تر خرغ- دکتور خوش نظر پامیر زاد-سرور

Киш тар Харағ- Дуктӯр  Хӯшназар Помирзод- Сарвар

Сказки и Притчи Народов Сентральной Азии и Ближнего Востока-Алигавар Бахтоваршоев

تنگی یے ابرېشم-حسینی حسنیار شغنانی

خُږنۈنے داستۈنېن- رخشۈنه یت دولت- حسینی حسنیار شغنانی

خُږنۈنے سۈگېنگرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان

بجگله سۈگېن-بِرېمېن ښهر سازهده یېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- یے چُښ، یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- یے کمپیر ږنـِک ات وَم خوگ بـُڅ- س.ارکان ات ن. ثابتی

بجگله سۈگېن- چېکن لېکن (چَښ بُڅ)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- جانی یت وے ارهی فَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- تی تی پورگ ات تهتی پورگ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی ځُلِکِک خوگ بُڅ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- واښېن نۈبهند- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی یورښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- رۈپڅک سفرېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-ځُلِک روشت چُښ- سرور شاه ارکان

کمپیر ږنـِک ات وَم خوگ بـُڅـَک-نوروز علی ثابتی ات سرورشاه ارکان

ڎِېِون چیښت-داکتر خوش نظر پامیرزاد

میرعلے قصه- داکتر خوش نظر پامیرزاد

پات ښاه-ت وے ارهی پُڅ( پادشاه و سه پسرش) 

ملکهے کافے دریا( ملکه کاف دریا) 

يرۈن سۈگين کتاب( ووڤد سۈگ)-علی گوهر بخت آورشاه یف ات سرورشاه ارکان

یے غـِڎه قصه یدے یُـو اس خو چید څه تویج- اسحاق مقبل

 کته بای چیر چود؟ – نوشته دکتور خوش نظر پامیر زاد

قصۀ واقعی از یک پوسته در شغنان

پیر پاره دوز-نوشته علی سالک

تقدیر مه است-نوشته: علی سالک

یی باغبوْن ات شراب سوْگ 

وحیدالله غالباز ساز تر سوْگ : وحیدالله “غالب” خږنوْن افغوْنستوْن

زاښچن : از استاد علیدان شاه (علیدوش) خږنوْنې ساز تیر

 یی زموْنه اند یه باغبوْن ڤذج، وی باغبوْن اند یی رزېن ات ذو پڅېن ڤیڅ، وی رزین دوْند ارد خشروی ات خش اخلاق ڤیڅ ادی فک اث جوْنینېن وم جهت قلندر ات ذیون سڅ، همیښه طلهب ایج یثچ ات یو باغبوْن از دیکې وم لپ ژیوج ڤذج ومې یچیرد اث نه ذاذج، دی باغبوْن اند داند ارد غله باغ ڤذج ادی هر رهنگ اج  میوه وې باغ اند پیذا سذج.  ادامه

پش بڅک (ذیوْنم بښخه)- دوکتور خوش نظر پامیر زاد

پش بڅک (قصه برای اطفال)- دوکتور خوش نظر پامیر زاد

داستان های فلكلوريك شغنان(شیخ پرنده)- وحیدالله غالب

قصه های فلکلوریک شغنان-خوجه سالار- نوشته وحیدالله غالب

Новелла- Ностальгия

Хикоя- Ношукрь

Фарах: Хикояи фантастики

داستانهای مردمی شغنان- شــــاه مــعـــصوم

کش ترخرغ

کمپیر ږنـِک ات وم خوگ بـُڅـَک            ( صدا)

وذچک نقل

داستانهای عامیانه ( فلکلور ) مردم شغنان

عید فرزند بینوا

Print Friendly, PDF & Email