پند و اندرز

پند و اندرز

اندیشۀ من، آنچه که من می خواهم باشم، همانم که اکنون هستم- ضیا باری (بهاری)

من  به اقلیم  خطا  خطه  شغنان ندهم         بلکه یک گوشه او با همه ایران ندهم

   Mistakes are painful

اشتباهات درد آور هستند

پیکارتهیه و تدوین: پیکار

Mistakes are painful when they happen, but years later a collection of mistakes called xperiences which leads us to success.

مادامی که اشتباهات به وقوع می پیوندند، درد آور هستند،مگر بعد از سپری شدن سال ها، دسته ای از اشتباهات  به اندوخته ها تبدیل گردیده و ما را بسوی کامگاری رهنمون می شوند. ادامه

  

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد

یک سلام ویژه خدمت برادرنهایت عزیزم سرورارکان ودوستداران سایت سیمای شغنان! برادرعزیزم چند پند واندرزرا  ازدانشمندان بزرگ دنیا گردآوری نمودم امیدوارم درسایت زیبای سیمای شغنان نشرشود ممنون تان.

تهیه کننده: “گل عاروس عزیزی”

ازشهرکابل

 ۴ حوت ۱۳۸۹
 

صبرتلخ است ولیکن برشیرین دارد.  ناصرخسرو

ماندرتا” دربارهء آنچه که داریم فکرمیکنیم”درحالیکه پیوسته دراندیشهء چیزهایی هستیم که نداریم.  شوپهناور

آنکه میتواندانجام میدهدآنکه نمیتواند انتقادمیکند.  جرج برناردشاو

لحظهء را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل ازآنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. دکتورعلی شریعتی

تمدن تنهازاییده اقتصادبرترنیست، درهنروادب واخلاق هم باید متمدن بودوبرتری داشت. لویی پاستور

باید دنبال شادی هاگشت ولی غمها خودشان مارا پیدا میکنند.   فردریش نیچه

کمربندسلطنت نشان نوکری برای سرزمینم است. نادرهابسیارآمده ندوبازخواهندآمد اماایران وایرانی بایدهمیشه دربزرگی وسروری باشند، این آرزوی همه عمرم بوده است.  نادرشاه افشار

اگردراولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی وعمل دیگرمعنی نداشت. موریس مترلینگ

بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش رانداری.  گابریلگارسیامارکز

لازم نیست گوش کنید فقط منتظرشوید. حتی لازم نیست منتظرشوید فقط بیاموزید آرام وساکن وتنهاباشید. جهان آزادانه خودرابه شماپیشکش خواهدکرد تانقاب ازچهره اش بردارید انتخاب دیگری ندارد مسروربه پای شما درخواهد غلطید.  فرانتس کافکا

گنجی که دراعماق نامحدود شماحبس شده است درلحظه ای که خودنمی دانید کشف خواهدشد.  جبران خلیل جبران

اگرجانت درخطربودبجای پنهان شدن بکوش همگان رااز گرفتاری خویش آگاه سازی. اردبزرگ

کسی که دارای عزمی راسخ است جهان رامطابق میل خویش عوض می کند. گوته

پیروزی آن نیست که هرگززمین نخوری آنست که بعدازهرزمین خوردنی برخیزی. مهاتماگاندی

کسی که به فرجام زندگی آگاه نیست خداوندهم نیازی به عبادت بنده ندارد. فردوسی خردمند

تکامل وحرکت مبنا وپیش فرض کل وجود است. انگلس

بیشترین تآثیرافرادخوب زمانی احساس می شود که ازمیان مارفته باشند. امرسون

ازدیروزبیاموز. برای امروز زندگی کن وامیدبه فردا داشته باش. البرت انیشتن

برای اداره کردن خویش ازسرت استفاده کن. برای اداره کردن دیگران ازقلبت.  دالایی لاما

انسان بایدازهرحیث چه ظاهروچه باطن زیبا وآراسته باشد.  چخوف

لحظه ای که به کمال رسیدم ومنورشدم تمام هستی کامل ومنورشد. بودا

تمام افکارخودرا روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکزکنید. پرتوهای خورشیدتا متمرکزنشوند نمی سوزند.  گراهام بل

محبت همه چیزرا شکست میدهد وخودشکست نمیخورد. تولستوی

Print Friendly, PDF & Email