جماعتخانه

jamatkhana makazi shughnanjamatkhana makazi shughnanجماعتخانه مرکزی شغنان

جماعتخانه مرکزی ولسوالی شغنان

تصاویر ویدیویی ازپروسه کار ساختمانی جماعتخانه مرکزی ولسوالی شغنان افغانستان

Print Friendly, PDF & Email