بازی ها

کا رنا مه ها ی حما سه آ فر ین مرحو م سلطا ن سید- نوشته: شاه سید وفامل

فرهنگ مردم شغنان-نوشته دکتور خوش نظر پامیرزاد
قسمت چهاردهم : بازی ها
14 –  شناوری یا آببازی:
یکی از بازی ها یا سپورت های بسیار معمول د رشغنان شناوری یا آببازی است که در فصل تابستان اکثریت اطفال، نوجوانان و جوانان به آن مشغولیت دارند. ادامه

Print Friendly, PDF & Email