خواجه اعتباری

ای جوانان حال بی مال چشم گریان تابکی

 زیر باری منت دونان و خانان تابکی

 خورده اند خون غریبان ویتیمان را مدام

ما به نزد شان چو چاکر یا غلامان تابکی

 اوخوردهردم شراب وفرنی وقند و کباب

 اشکم ما سیر نشد از توت و تلقان تابکی

 او کند رنجر سواری روز و شب در شهرها

 پا برهنه زیر بار در دشت سوزان تابکی

 دخترش ازبهر تحصیل میرود هندو فرانس

 دختر جوگی سری کوه و بیابان تابکی

 تکه ابریشمی دارد به تن آن  محترم

 لیک بهری ما نشد کرباس ارزان  تابکی

 خانه و تعمیر او از سنگ مرمر شد تمام

 خانه ما زیر نقشه رو به ویران تابکی

 او به بنس وشصتولکسزکی قناعت میکند

 ما به همرای خری بیچاره لنگان تابکی

 هر دو انسانیم لیکن این تفاوت در کجاست

 مفت خواران جهان اینگونه شادان تابکی

 اعتباری گر تو داری اعتبار اندر  جهان

 در صف اول مبارز باش گریزان تابکی

۴ مارچ ۲۰۱۸

*****

ازرفتن تو گل به گلستان گرید

 بلبل به فراز شاخساران گرید

 تنها نه منم که از فراقت گریم

 والله بخداکه ملک شغنان گرید

 ۲۷ فبروری ۲۰۱۸

*****

فکݑ مردم پے تیر توید ات گنده یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 هررهنگ ڎِیون یے کنج اندیر اباطه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 رِڅاستېن هر طرف کاچار دنیا جهت مو همراه یېن

 غمت غصه قتیر یارب، پیاڎه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 عجب وخت یݑچ نادۈن سڎج غله تیڎجه نیکتایے

لوقېن څُغ،غونج څُښ کلۈش تے پینه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 تر هر مجلس څه سٲم ناکس ته بهرنئخ نیݑت چارزۈنے

 افسوس پخلوط ،ښڅاڎجن تر دوپېچه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 موهم سالېن شراب خېن مست مست هرجاره بزم ېن خورد

 ات قیچ گُښنه، نای قاق ښڅ تے تُښنه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 فکݑ موترسوارسېن چاراطراف ارد چکرخورد ڎېن

 اما ڎاو ڤهښ موڎست ات ترتبیله یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 چس اُم ترمردمېن رفتارپے آسمۈن وهڎ بسپهرڎېن

 فکݑ گهښچېن ڎوسئره یت یے سئره اݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 پے شوله یت پیاڤه کهی مردم نر قناعت کښت

 اما تئر پښت قتیر تکلیف معده یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 خلایق ازمے ملک کوچ چود فکث توید لندن ات پاریس

 څمود اند ڎید پے دهم تنها پے پښته یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

 گلېن ېن شوڎ گهښت بلبل خو جای دهکچود خورنېن ارد

 دریغ اعتباریا کرجک قتیر تاقه یݑ وُزاُم دۈند رېڎج

۴ فبروری ۲۰۱۸

*****

مخمس

گرعابدوشیخ رستگاری

 گریوسف مصرنامداری

 گرشهدوشکربکام داری

 یا پنجصد تا غلام داری

درزیززمین مکان داری

گرزینت باغ و بوستانی

 گربلبل گونه خوش کلامی

 گررستم و ذال داستانی

 گرخضرزمین وهم زمانی

 درزیرزمین مکان داری

گر خادم دین کبریایی

 کرعاشق پاک مصطفی یی

 یا ازنسل علی مرتضی یی

 صد کسب اگر توآشنایی

 درزیر زمین مکان داری

هر چند قوی و پهلوانی

 درحسن وجمال چون گلانی

 گرمالک نصف این جهانی

 گرکاشف ماه و کهکشانی

 در زیرزمین مکان داری

گرحاتم وقت با سخایی

 برمشکل خلق ره گشایی

 گرهفت ملاک پادشایی

 گر فاتح جنگ کربلایی

 درزیرزمین مکان داری

گر احمد عصر قهرمانی

 گرحمزه ویاکه ارسلانی

 چون قیس خدای عاشقانی

 یا ملک جمله شاعرانی

 درزیرزمین مکان داری

گر کوه مثال استواری

 گرصاحب شان و(اعتباری)

گر پیر مغان یا عطاری

 گر حاکم بلخ و کندهاری

 در زیر زمین مکان داری

هلمند، ۲۸ جنوری ۲۰۱۸

*****

ای مرگ بیا و جان فشانم

 ای غم تو بسوز استخوانم

 ای چرخ فلک مرا مده ناز

 صدمشت بکوب بر دهانم

 ای خصم نبود توان جنگم

زودآی و خراب کن مکانم

 ای درد دمی مکن رهایم

 من آفت باغ و بوستانم

 ای اشک بریز مثل باران

 چون آله دست ناکسانم

 ای دل تو بنال همچو بلبل

 محتاج به نزد بیک و خانم

 تنها بخدا گناهم اینست

 یک شخص ضعیف وناتوانم

 اعتباری بنه تو تن به تقدیر

 شاید که بگیرد امتحانم

۱۸ جنوری ۲۰۱۸

*****

به دینار و درم مفروش هرگزدین وایمان را

 مکن حمد و ستایش درکلامت زور مندان را

 مباش در فکر عیش و عشرت مردان مستغنی

 قناعت کن به آب سردوآن یک توته یی نان را

 بکش زحمت چو موران ضعیف و ناتوان اما

مخورشربت زخوان هفت رنگ کم صفتان را

 اگراز گشنگی جانت به لب آید عیبی نیست

 بگی ردامان صبرهرگزمکن سرخم لهیمان را

 چوزاغان درپی مرداریی دونان مروای جان

 چو شیران صیدکن اما منه گردن شغالان را

 الهی اعتباری را مکن محتاج هر ناکس

 به نوری خود منور ساز شام ما غریبان را

‌ هلمند، ۱۲ جنوری ۲۰۱۸

*****

ماتم سرا…

جور و بیدادی ازین ماتم سرا آموختم

 سوختن را از پری پروانه ها آموختم

 گرنهدبیگانه خنجربرگلویت عیب نیست

پشت سر خنجر زدن از آشنا آموختم

 ای صنم زنهار درپیشم مزن لاف ازوفا

 من وفا را از سگان چهار پا آموختم

 واعظا بالای منبر وعظ ازعصیان مکن

 بدعت وفحشاو عصیان ازملاآموختم

 حب دنیارا نباشد معنی ای جان پسر

 این سخن را ازدهان یک گداآموختم

 بارفیق کم صفت اندرسفر هرگز مرو

 من خیانت از رفیق نیمه راه آموختم

 شیر باش وهیچگاه ازهیله روبامترس

 این حکایت از حسین کربلا آموختم

(اعتباری) خاک پای اعتباری سجده کن

 چونکه این فهم و لیاقت ازشما آموختم

 نوت: اعتباری دوم مرامم ازپدربزرگوارم جمعه خان اعتباری میباشد وامروزبخودمیبالم که هرچه هستم همه وهمه ازبرکت ایشان میباشد.  ۴ جنوری ۲۰۱۸

*****

لباس شیر بر جانم از شغالان نمیترسم 

ز فتوای جهاد نیمچه ملایان نمیترسم

تنم سازم فدای میهن مادر سرشت خویش

من ازملک بدخشانم ازاین وآن نمیترسم

۲۱ دسمبر ۲۰۱۸

*****

دنیای بی وفا

از این دنیای بیوفا

 بجز جفا ندیده ام

 ازعیش ونوش این جهان

دامن خود بریده ام

 نیست مرایک همدمی

 یار عزیز و خادمی

 خوشحال نیستم یکدمی

 عزلت غم گذیده ام

 غصه شده نصیب من

 همدم و هم حبیب من

 تنهایی شدقریب من

 دردام غم افتیده ام

 ازدست این دنیای دون

 این قامتم گشته چونون

 دودیده ام میریزد خون

 زاروزبون گردیده ام

 عمرم بیهوده صرف شد

 موی سرم چو برف شد

 زبان من بی حرف شد

 جان به لب رسیده ام

 دیگر تو اعتباریا

 بس کن فغان وناله را

 تاکی این ظلم واین جفا

 با این دلی غمدیده اُم

۱۴ دسمبر ۲۰۱۷

*****

هرڅۈند مے غم قتیر تدښت اُم

 غم لپدے اما خوبݑ ڤرښت اُم

 یم لښکرغم دے سُت موتیرجعم

 وُزفصل جوانهے یند زیُښت اُم

 هروخت یے قدم پے تیرزاښت اُم

ظالم خوفرئپت خوڎادے موښت اُم

 انجوڤدے هزار قِلاغ مو اما

 چونکتهم خو ویڎدته نغښت اُم

 دوس دوس مه موقلبه چود تسخیر

 تیرقۈبے موڎاد آخرنخښت اُم

 صدحیف موآرزویے ښڅ یاد

 امېڎ خواس جهۈن ښچښت اُم

 افسوس کِن اعتباریا : غم

 کش چودے موهرطرف زدښت اُم

۱۷ مومبر ۲۰۱۷

*****

خداوندا خو کُد نامېڎجن مهک مم زمانه یند

 یے چے اِݑ مه کِن توبېجای اس دیارات ازوے خانه یند

 دے سُت دوسک غریبت عاجز هرتهم خورد وے پایمال کښت

 فکݑ جَورېن خو خورن ات بوم جناو رِست وېڤ میانه یند

 خوپاڎ شلاق څه ڎید هرتهم اندک اِک مے وخت اندیر

خوکهل پت چید نه ڤهرڎېد مردمېن اند وېڤ فسانه یند

 غریب مٲش پهلے یند اس جون به حق تسلیم څه کښت افسوس

 وے پیڅ ارد مٲش نه ښای ٲم ات فکݑ مستے یت خوخنده یند

 عجب وخت یݑچ اس آدمگرے اک دۈند نښۈنے نست

 نه فهم یِدعیب مٲش یاعیب مم دنیایے کهنه یند

 خبیث ات ناکس ات احمق فکݑ بادارمٲش ین ست

 طبیب ات عالم ات دانا فکݑ رېدېن یے گوښه یند

 دریغا چود فرارازمٲش دلېن اند مهراته الفت

 دے جهت(اعتباری) نالهن کښت خوهرشعرات ترانه یند

۸ نومبر ۲۰۱۷

*****

ای خواجه ز خاندان نامرد مباش

 در مجلس ناکسان رنگ زردمباش

 خیراست که جهان بروفق نامردان است

 ازطالع خویش هیچ دلسرد مباش

اول نومبر ۲۰۱۷

*****

زشغنان دور رفته خوار گشتم

 ضعیف و لاغر و بیمار گشتم

 شده مویم سفید دراین غریبی

 از این جانی عزیز بیزار گشتم

 نه عقلی مانده ام نی فکروهوشی

پریشان خاطر و ناچار گشتم

 وطن دوراست نی یاروعزیزی

 اکنون بی دوست وبی غمخوارگشتم

 خدایا!چه خطاهی سرزدازمن

 جدا از دامنی آن یار گشتم

 بگو ای اعتباری راستی را

 اکنون ازلاغری چون تارگشتم

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۷

*****

امروز عاقلان همگی در بدر شدند

 ناکس،جهال و راهزنان تاج سر شدند

 شیران با شهامت این مرز و بوم ما

 محتاج هرشغال سگ و گوره خرشدند

 خران لنگ بجای اسپان پیشتاز

میدان را گرفته و نور بصر شدند

 مردان با لیاقت بانام و با نشان

 تبعید از دیار به ملک دیگر شدند

 فرمانروای مردم و هم حاکمان وقت

 نادان و غافل و غل و آق پدر شدند

 ویران گشت دوکان عطار و گلفروش

 سفال و چوب شکن چنان معتبر شدند

 دزدان چوک صاحب تعمیر ملک و جا

 اهل خرد جملگی از بدبدتر شدند

 عالم نماند و نیمچه ملایان ریش کشال

 منبر نشسته کوردلان راهبر شدند

 صدها جوان مستعد از جور روزگار

 چون اعتباری توته به زیر تبر شدند

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷

*****

زنده گے یندیرت نه یت شچ وقت میداوتیرخویه

 هرمودل آرمۈن نه رِست یکبارمو وینتاو تیرخویه

 وخت دے مود اُم څېم ترپۈند مهک مو ار قهبر درون

 چس خڎای پیڅ آخرېن دعفه مونیوداو تیر خویه

 لپ خوشت سُت ترمومیداوخئریے چیزݑ گهپ نست

گرسوارېن چود په نرڤۈند وقت تیداو تیر خویه

 گرلپݑ ژیردل اے ظالم نیم لحظه اِک وے وخت

 بیس بږین اندیر ثواب جهت ست ربیداو تیر خو یه

 گر وے لحظه یت مِس نه یت یکبارگه لۈف اُم عیب نست

 یا یکجا با کخای ېن لېل زنئداو تیر خو یه

 وندے یت گر مِس نه ڤهرڎاد فاگه وُز تو رد بخښښ اُم

 ښهبے آخر دعوت اند چراغ وزئوداو تیر خو یه

 اعتباری! گر تو باغ گل چود اِک دۈندݑ خو کن

 روز خیرات از مو گرڎه یند وے خیداو تیر خویه

۶ سپتمبر ۲۰۱۷

*****

مادر

  هزارا ن جان عزيز

 بادا فدای مادر

 تمام هست وبودم

جمله بپای مادر

 سخن کنم به ادراک

 باقلب وسینه چاک

 بعد ازخداوند پاک

 حمد و ثنای مادر

 این حرف آشکاراست

 سرمشق روزگاراست

 رضای کردگاراست

 اندر رضای مادر

 رهبر دنیا و دین

 خورشیدروی زمین

 باشد بهشت برین

 در زیر پای مادر

 نمی کنم برابر

 قسم به ذات داور

 بر حوریان کوثر

 قدر و بهای مادر

 زینت وزیب بهار

 رحمت پروردگار

 این غزل اعتبار

 هدیه برای مادر

۴ سپتمبر ۲۰۱۷

*****

خواجه شغنانیا از ظالمان منفور باش

 زیرپای مستمندان ناتوان چون مورباش

 با غریبان همدم وبا بینوایان هم صدا

 برضعیفان چاکرواز زورمندان دورباش

۲۷ اگست ۲۰۱۷

*****

ماه روی شغنانی

سلام از جانب خواجه به آن ماه روی شغنانی

 کمان ابرو شکرلب هدیه شیرین یزدانی

 گل اندام و کمر باریک رویش ماه چهار و ده

 لبان مثل انار رفتار چون کبکی خرامانی

دو دستانش سفید گردن دراز بلبل صفت گفتار

 الف بینی زبان چون در رخش آفتاب رخشانی

رویش مثل پری قامت رسا چون شاخچه شمشاد

 مکانش کوه قاف و زاده بدرالجمالانی

کمر مور و دهان پسته سمن بوی و خنجر مژگان

 سیاه موی و پریوش آخرین منقوش سبحانی

بود فرمانروای عشق در اقلیم عشاقان

 ختن در چین و ترک شیراز از او گیرند فرمانی

گشته مبهوت حسن او حتی آن یوسف کنعان

 زلیخا تازه میگردد زی دیدارش به یک ثانی

اگر آن خال ابرویش ببیند عاشق نظار

 شود آواره و مجنون به هر کوه و بیابانی

عجایب صورتی دارد ندیدم بین ماه رویان

 نه در چین و نه در ایران و نی در ملک افغانی

بگفتا اعتباری چند سخن در وصف و تعریفش

 اسیر عشق او گشته کنون دارد غزل خوانی

۲۶ اگست ۲۰۱۷

*****

استقلال

  ای وطن بر راد مردان و دلیرانت سلام

 بر فراز قله های کوهسارانت سلام

 بر هوای دلکش و آن آسمان نیلگون

 برفضای عطرزاهی دشت و دامانت سلام

ز احمدومحمود میرویس تابه اکبرخان دهر

 بر امان الله و مسعود هردو شیرانت سلام

خون ریختند تا که استقلال آوردند به کف

 بر قطره قطره خون پاک آن شهیدانت سلام

هیچگاه سر خم نکردند نزد روس وانگلیس

 بر سری شمشیر تیزی شهسوارانت سلام

شد کلان در دامنت صدها هزار اسکندران

 بر غیور و همت رستم صفاتانت سلام

صد درود بر مادران پر غم و دلسوخته ات

 بر دو چشم اشکبار آن یتیمانت سلام

بر رجال با جزال و خادمینت ای وطن

 بر غریو و نعره میهن پرستانت سلام

لعنت الله باد ای میهن بر خصمان تو

 بر ندای حق شعاری آن محبانت سلام

خاک پاکت (اعتباری) توتیا سازد به چشم

 از هرات و بلخ و کابل تا بدخشانت سلام

۱۶ اگست ۲۰۱۷، هلمند

Print Friendly, PDF & Email