غریب شاه فایز

غریب شاه فایز

 

درود حضور  دست اندرکاران محترم سایت  سیمای شغنان

نخستین قدمی  را   برداشتم  تا   با  استفاده از این آدرس  با  شاعران  ،قلم بدستان،  و بزرگان  دربار  علم و معرفت   دست  آشنای  دراز  کنم.  تا   با منقار   شکسته ام  از خرمنستان    گندم  زار   این مرزبوم  خوشه و دانه چین شوم.

برگ  سبز تحفه درویش  از بلندای  جغرافیایی  پیچیده واخان زمین 

بیتی ناموزون   خود از  مرز  چین آورده ام

یک   سبد    ترانه   های   نازنین    آورده ام

همچوفرهنگ بدخشی من ز خوان غیب خود

قطی  شهد    و   شکر   با   انگبین آورده ام

یک   بدخشان  کلچه  آوردم   به  دیدار شما

من چراغ  برگی تو را  در آستین آورده ام

صورت  دخت بدخشی  را  نقاشی  کرده ام

صورت  آرای  تو  از  خلد  برین آورده ام

ما بدخشی  زاده  گانیم   ملت    صاحب قلم

از   گلونم    نغمه   سحر  آفرین   آورده ام

قعله   های  دور   این سوی  خراسان عزیز

مرغ فکرم را دراین جا خوشه چین آورده ام

خوش بود  شب زنده داری  بخت یاران قدیم

با عروس شعر خود  عشق  رسین  آورده ام

خیمه   و  خرگاه   ندارم   در   بلند ای غزل

داستان     دختر     صحرا نشین    آورده ام

من   عقاب  تیز   گردی   کوه  نوشاخ  عزیز

این   غرور  از   آسمان    هفتمین   آورده ام

فایزم  من پور  پامیر زاده  از  واخان زمین

تحفه  ای  از  مرد   مان  دهنشین  آورده ام

غریب شاه فایز از ولسوالی واخان ولایت بدخشان

۲۱ سپتمبر ۲۰۱۸

Print Friendly, PDF & Email