غریب شاه فایز

غریب شاه فایز

برای    مردم     دنیا    مبارک  باد الماسین          بدین   جغرافیای    ما   مبارک  باد الماسین

برا ی  مردم   کوه پایه  های  دور  هندوکش         مریدان   همان    مولا   مبارک  باد الماسین

من امشب   با زبان شاعری گویم  خلایق را         الا    ای   مردم   دنیا   مبارک  باد الماسین

شفق  دادم خبر    بر خېز  روز  مومنان آمد         بگو ای بی خبر این جا مبارک  باد الماسین

رباب    مدح   گویانی    قدیمی  را   نمیدانم         بگو  ای مطرب  زیبا   مبارک  باد الماسین

به  طبح نا رسا ام وصف شهزاد ه نمی گنجد         مگر  بیرون  ز عقل ما مبارک  باد الماسین

مرا  ای شاه کریم  شهزاده   والا  گهر هستی        گهر  جایش  بود   دریا  مبارک  باد الماسین

ز  پای جشن  الماسین  چه  بوی فیض می آید        عروس  شعر ما  پیدا   مبارک  باد الماسین

جمالت خیره کرده حسن روزافزون یوسف را        اگر عاشق   شود  شیدا  مبارک  باد الماسین

پرندی  نیلگونی   فرش  پایت  را  نمی  زیبد        اگر  جان را  دهند وا وا مبارک  باد الماسین

ندارم بیش ازاین تاب و توانی وصف مولا را

ز فایز  مصرع   تنها   مبارک  باد  الماسین

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۸

درود حضور  دست اندرکاران محترم سایت  سیمای شغنان

نخستین قدمی  را   برداشتم  تا   با  استفاده از این آدرس  با  شاعران  ،قلم بدستان،  و بزرگان  دربار  علم و معرفت   دست  آشنای  دراز  کنم.  تا   با منقار   شکسته ام  از خرمنستان    گندم  زار   این مرزبوم  خوشه و دانه چین شوم.

برگ  سبز تحفه درویش  از بلندای  جغرافیایی  پیچیده واخان زمین 

بیتی ناموزون   خود از  مرز  چین آورده ام

یک   سبد    ترانه   های   نازنین    آورده ام

همچوفرهنگ بدخشی من ز خوان غیب خود

قطی  شهد    و   شکر   با   انگبین آورده ام

یک   بدخشان  کلچه  آوردم   به  دیدار شما

من چراغ  برگی تو را  در آستین آورده ام

صورت  دخت بدخشی  را  نقاشی  کرده ام

صورت  آرای  تو  از  خلد  برین آورده ام

ما بدخشی  زاده  گانیم   ملت    صاحب قلم

از   گلونم    نغمه   سحر  آفرین   آورده ام

قعله   های  دور   این سوی  خراسان عزیز

مرغ فکرم را دراین جا خوشه چین آورده ام

خوش بود  شب زنده داری  بخت یاران قدیم

با عروس شعر خود  عشق  رسین  آورده ام

خیمه   و  خرگاه   ندارم   در   بلند ای غزل

داستان     دختر     صحرا نشین    آورده ام

من   عقاب  تیز   گردی   کوه  نوشاخ  عزیز

این   غرور  از   آسمان    هفتمین   آورده ام

فایزم  من پور  پامیر زاده  از  واخان زمین

تحفه  ای  از  مرد   مان  دهنشین  آورده ام

غریب شاه فایز از ولسوالی واخان ولایت بدخشان

۲۱ سپتمبر ۲۰۱۸

Print Friendly, PDF & Email