نسٲ سلطانی

نسٲ سلطانی

اولین سروده بنده تقدیم شما دوستان علم دوست و هنر پرور ….‌..

زاده یی    ملک    بدخشان    اهل  شغنانیم ما

 لاله یی  نورسته  اندر   باغ   و   بوستانیم ما

سر  زمینی اهل  با  فرهنگ  و مهدی معرفت

 اتحاد   است   پیشه  و  با  هم دل  و جانیم ما

هر کجایش گر  بگویم قابلی وصف  است یقین

 گر  ز شدووج  یا  ز دهشار یا  ز روشانیم ما

در    بهاران   سوی    زیبایی  بهشاران  نگر

 کوهساران   لاله    گونند   جمله   خندانیم ما

مهد علم ومعرفت خوانم ملک درمارخت زمین

 جمله   با   شأن   شرف   یا  شیر  مردانیم ما

مردمی سرشار و سرمست را زسرچشمه یقین

 قوم   آزادیم   و  در  تاریخ،  اهل عرفانیم ما

ملک ده مرغان وپستیو سبزوشاداب است مدام

 گل   قطاران  هر  طرف  محوی  گلستانیم ما

عشق  تو  ای میهنم  در رگ  رگی  خونم بود

 جان  فدایی  ملک‌   خویش   جان  نثارانیم ما

وصف تو دارد مدام سلطانی در اشعار خویش

 با  هزاران  افتخار گویم،  از   ویر  جانیم ما

2018 – 5 – 22،  کابل

Print Friendly, PDF & Email