ولسوال شغنان

جناب ولسوال  میرزاقل پیمان

Facebook(فیسبوک )

 

تذکر قسمتی از پروژه های تطبیق شده ، در حال تطبیق، توسط ولسوال صاحب ولسوالی شغنان، در روز بزرگ داشت از نوزوز ۱۳۹۷.

نوشته: سید اسحاق مقبل

۳۱ مارچ ۲۰۱۸

 

 

در سال ۱۳۹۶  موسسات و ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی در ولسوالی شغنان فعالیت نموده اند و مثل همیشه همه باشندگان این ولسوالی به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم از این برنامه ها و پروژه ها مستفید میگردند. تلاش ها و فعالیت های این موسسات، خاصتن ادارات شبکه انکشافی آقاخان ، در خور ستایش و تکریم است. این موسسات توانسته اند ذریعه تحکیم ارتباطات و هماهنگی کامل با اداره ولسوالی مزبور، پروژه های مختلفی را در قرا و قصبات این ولسوالی تطبیق نمایند. تعدادی از این پروژه ها تکمیل و بالای تعدادی هم کار جریان دارد. تلاش های همه دست اندر کاران مقام ولسوالی شغنان، مخصوصن جناب ولسوال صاحب میرزاقل پیمان، در این راستا قابل تقدیر و تمجید است. در ضمن از موسسات همکار و نهاد های تمویل کننده و  تطبیق کننده ی برنامه های ذیل، به خاطر همکاری های همیشگی شان سپاسگزاری می نماییم. در مقابل پروژه هایی که بالای شان کار جریان دارد، درمقابل شان در داخل قوس ( در حال پیشرفت) نوشته شده است و متباقی پروژه ها به اتمام رسیده اند:

اعمار تعمیر ولسوالی شغنان

جغل اندازی سرک به طول ۶۰ کیلو متر ( در حال پیشرفت)

اعمار ساختمان مکتب چاسنود پایان ( در حال پیشرفت)

اعمار ساختمان مکتب سرچشمه ( در حال پیشرفت)

خط اندازی مکتب دهشهر ( در حال پیشرفت)

ساخت ۴۲ باب سرپناه و خانه، برای متضررین و آسیب دیدگان حوادث طبیعی

اعمار ساختمان جماعت خانه قریه روشان ( در حال پیشرفت)

اعمار ساختمان جماعت خانه قریه ویر ( در حال پیشرفت)

اعمار ساختمان جماعت خانه قریه بهشار ( در حال پیشرفت)

ترمیم کانال قریه ویر 

ترمیم کانال دوم چاوید 

ترمیم کانال چاسنود علیا

احیای مجدد پایپ آب آشامیدنی چاوید

ترمیم کانال یک چاوید- روشان

 ترمیم کانال یارخ

ترمیم کانال چاسنود علیا

 اعمار تراس بار درمار خت

تحکیم آب گردان درمارخت

ترمیم کانال وریزن

نصب دستگاه/ سیستم هشدار دهی قبل از وقوع حوادث، در قریه روشان

نصب دستگاه/ سیستم هشدار دهی قبل از وقوع حوادث در قریه درمارخت

اعمار شبکه آب آشامیدن

اعمار ۱۱۵ باب مبرز

توزیع ۱۱۸ بسته صحی

  احداث ۵۰ باب گرین هاوس

 تحت پوشش قرار دادن ۵۰ خانه در برنامه توزیع  مواد غذایی

 تحت پوشش قرار دادن ۵۰ خانه در برنامه زراعتی

 تحت پوشش قرار دادن ۷ خانوار در برنامه پرورش حیوانات

 ترمیم کانال های زراعتی

  اعمار ۲۰ گرین هاوس

تحت پوشش قرار دادن ۲۰ خانوار در برنامه توزیع مواد غذایی

 تحت پوشش قرار دادن ۲۰ خانه در برنامه توزیع مواد زراعتی

 احداث ۵ باغ میوه

 اعمار دیوار  های استنادی در رباط روشان

 ترمیم نل های آب آشامیدنی

 اعمار  تشاب یا مبرز برای هرخانه در بیشتر قریه جات ولسوالی شغنان

 اعمار نال آب آشامیدنی در روشان

تعیمر کانال زراعتی در رباط روشان

ساخت چاه های عمیق

توزیع پول نقد برای ۲۲ خانوار  متضرر از وقوع سیلاب در قریه درمارخت 

 توزیع کمپل ، خیمه، ترپال، و وسایل آشپز خانه برای متضررین حوادث طبیعی در قریه فنجان درمارخت

 توزیع پول نقد و فراهم ساختن سرپناه برای ۲۸۱ خانواده که از اثر بد امنی ولسوالی زیباک به شغنان مهاجر شدند.

برنامه های کار در مقابل مواد غذایی در بعضی مناطق شغنان

۱. غارجوین

۲. میان باغ سه نور

۳. چاسنود علیا

۴. شیخها

۵. ستهج

۶. میان بر ارخت

۷. چوگان تراشان

۸. شدوج دره

۹. تندیر

۱۰. لاچید

۱۱. ده شهر

۱۲. ارخت درمارخت

۱۳. درمارخت

۱۴. پستیو

۱۵. ده شهر

۱۶. یارخ

۱۷. چاوید

 قرار معلومات دفتر ولسوالی شغنان، کار سایر پروژه ها هم در آینده ها شروع خواهد شد و اگر فرصت یاری کرد انها را هم از همین صفحه نشر خواهیم کرد. ایشان نخواستند اینجا نام موسسات تطبیق کننده و تمویل کننده را ذکر نمایند، صرف به ارائه نام این پروژه ها ومحل تطبیق شان اکتفا کردند.

 نوت: همان طوریکه گفته شد، این پروژه ها در جشن بزرگ داشت از نوروز توسط ولسوال شغنان، جناب ولسوال صاحب میرزاقل پیمان  ارائه شدند و  نگارنده این سطور، صرفن غرض آگاهی خوانندگان سیمای شغنان آنها را شریک ساخته است، بس.  عکسهای ولسوالی شغنان

Print Friendly, PDF & Email