سورگل سکا

سورگل سکا

کتاب ” تحول و تکامل زبان شغنی از هندواروپایی تا امروز”- سورگل سکا

سکا ها ی پامیر و هندوکش- سورگل

Shughni Distributive Location Marker –ard / -rad-Soorgul Sakai

اُملَوت در زبان شغنانی- سورگل سکا

 

سیمای شغنان  ارد!

نرم خیلے وختېن بعد وختا سیمای شغنان  ارد! ورقهق گرذېنت خږنوْنے شعرېن تے مو څېم ذاد ادے یے گم نوْم شاعر اندېن چاپ سڅ. دېڤ شعرېن ښېیداو مو ارد عجایب دڤښت. خږنوْنے زڤ اند دس سویه تے شعرم غل نه ښېیج. شاعر گم نوْم ات عجایب دسگه بلند شعر څرهنگ ید خو نوْمے نه لوْڤج؟ البت مو جناو ښاییجېن آزمایښ کښت. راستے گهپ ادے وزم دېڤ شعرېن څه ښېید اکز وم یے شعر عنووْن «امېذ طلهپتاو» مو ارد امېذ پېذا ست ادے خږنوْنے زڤ شعر نهال ته ڤهرذېد بلندے قهد کښت ات لپدے بهره ذید. برک الله خو گم نوْمے قتے! اکز وم یے عنووْن اندم ڤرود ادے ید شاعر چهی. دوْنجهتم دم شعر ارد جواب نڤشت ات کوښښم چود ادے دے شاعر نوْم دم شعر اند ڤهرم. مو شعر عنووْن «امېذ زارذ قوت».

ید تو چرت!

نست امېذ اکدس روښچن

کهل خمبېن ار خو سینه ات تو ښن

از درون امېذ صدا

قیود تو ارد لپ خښ نوا

ید تو چرت!

ذادت څه تاره از امېذ

زنده گے یندیر معنا تر وے دېذ

نېذ خو گل

یکبارگه ڤا «گل روشت» سوْد

سوْد ته – مو ارد مامک دے لوْد      (مو عمک)

تا تو نوْم ڤا زېزد خو ارد

ید تو چرت!

اما امېذ

خښددے ار زارذ وېذ

زارذ ارد قوت فرېپت

زنده گے تیزد تر پرا لهک غهم ستېپت

ڤیس میېند مردوْنه وار

جیندچ تے چرت ذېد نست تو کار

ید تو چرت!

پینڅ انگښت تیر هنر تو اند پينځ زیات

رسم تیژد ات سازلوْڤد تو ارد خښ صفات

بعد چرت ذهذ غیر دېڤ مس کارگه تو اند

نر عصر اندیر خښ بازار تو اند

ید تو چرت!

تیزد ته زموْنه

مهک اچگه بوْنه

کن خو نقاشے هنر ڤهر تر خو خوْنه

وېذ امېذ ار زارذ خب خښ

سوْد تا زارذ ارد قوت.

پامېرزاد – ۱جنوری ۲۰۱۷ کلگری، کانادا

khoghnoni-shareen

اشعار شغنانی از شاعر گمنام

برای خواندن اشعار اینجا فشار بدهید.

Print Friendly, PDF & Email