عوض خان پیمان

payman

عوض خان پیمان

awaz.payman@akdn.org

 

 آغا صاحب  ظهوری و محترم سرور شاه !
نخست از همه صمیمانه ترین احتراماتم را خدمت شما و از طریق شما برای تمام هموطنان عزیزم ساکن کانادا تقدیم میدارم. خدا کند که همیشه شاداب و خوشحال باشید.  منظومه یی را اهدا به آغا صاحب مذهب شاه (ظهوری) نوشته ام امید وارم از طریق سایت شغنان بنشر برسانید.

 باحترام
عوض خان ( پیمان)

یادی از گذشته ها

یاد ایامی که دایم جشـــــــــــــــن بر پا داشتیم                  مستی و ساز وطرب چون موج در یا داشتیم

محفلی بود ونوای بلـــــــــــــــبلان خوش سرا                 شاعران شعرگو با دست بالا داشــــــــــــــتیم

پیر مردان سخن دان وعزیز و محـــــــــــترم                 عالمان دین با فهم و توانا داشــــــــــــــــــــتیم

مجلس ما گرم بود ومردمان گپ شـــــــــــــنو                 رهبران روشن وبا چشم بیــــــــــــــــنا داشتیم

خانه پامیری و بوی طعام ووعظ پــــــــــــــیر                 بوالعجب رســـــــم خوش و تنظیم والا داشتیم

جامه هایی از گلیم وتق تق کفش وطـــــــــــن                لنگی پشمینه وکرباس زیـــــــــــــــــــــبا داشتیم

نخبه گان سخت کوش وبا درایت عالمــــــــان                بهر تبلیغ علوم دین ودنــــــــــــــــــــــیا داشتیم

رهبران دین ومذهب با کمـــــــــــال علم وفر                ازسر منجان تا درواز سفلـــــــــــــــــَی داشتیم

پیشوایان طریق و هادیان ملــــــــــــــک دین                 تا به زیباک ووخان و قلــــــــــــعۀ شاه داشتیم

یادی از آن شاعران نکته سنج وخوش کلام                 نغز گوی وبزله گو از پیـــــــــــر وبرنا داشتیم

مردمان چیز فهم عرصه های مخـــــــــتلف                  در سیاست قهرمانــــــــــــــــــــان توانا داشتیم

بخش تخنیک وطبابت را معیا ســــــــــاختند                 فهم تیز وفکر اندر حد اعــــــــــــــــــلا داشتیم

صحنه یی ساز و سرود ما عجایب نـغز بود                بس هنر مندان پر از شور وشــــــــــیدا داشتیم

معلمین آراسته با زیور علــــــــــــــــم وادب                در پی تعلیم درس و علم وانشـــــــــــــآ داشتیم

آن همه آزاد گشتند از وطن بیـــــــرون شدند                ور نه مردان شجاع در قلــــــــــب دنیا داشتیم

گیر ماندم در قفس( پیمان ) ندارد چاره یی

ور نه چون مجنون عزم سوی لیلا داشتیم

27/01/2016

Print Friendly, PDF & Email