قدرت بیک بیک زاد

qudratbek biczad0616

قدرت بیک بیکزاد

مردم ز فراق رخــــــت  ای یار کجایی،        کم   مهر  و     وفایی

یک لحظه جمالـــــــت بمن زار ونمایی،        با       ناز        ادایی

ازسوزفراق تو شدم خســته و دل ریش،        هجران           کشیده

آیی شبــــکی در بغلــــــــم نـرم  درایی،        دانم      که     شمایی

دارم سرشــوریده  زهجـــران توای یار،        ای   شوخ  جفا   کار

برقـتـل من ای ظالـــم خونخواررضایی،        بی     رحم    چرایی

من عاشـــــق  بیچاره  دل خسته وافگار،        از   دست  توای یار

آن روز که  مـــن آمده ام پشــــت گدایی،        یک    بوسه   خدایی

قســـــم که تــورا باز به  آن خالق  داور،        با      شافی    محشر

نکن تو از این عاشـــــق غمدیده  جدایی،        در      وقت     فنایی

عاشق به جفایی توعجب زاروفقیراست،         شاید  که سغیر است

امروز بگــــــریم  به غمـــت یار کجایی،        دل      برده     مایی

دیوانه بیک زاد  زغم خویش چه میگفت،        دل ریش چه میگفت 

مــــن عاشــق  تو هســـــتم تویار کجایی ،       زخم     دل   ما یی

۲۹ جوزای ۱۳۹۵

رباعیات

ازمیـــــهن  خاک پاک  شغنـــانم من        درحـرفه خــــودبه هر دبســتانم من
علم وادب است شعارماه درهمه جا         درزمـــــره اهل علم  وعرفانم مــن

درمحبت عشق تودلم درتــب وتاب         ازشـوق جمالی توندارم شب خواب
روزانه به پهلویـــــت بشینم ای گل         شـب درغم تومرغ دلم گشته کبـاب

هرنیــک  بدی جهـان فقط درگزر اسـت      دارایی و زنده گـــی فقــط دردسر اسـت
دیرینه جـهان بـه کس نه ساخت و سازد           بیک زاد بنگرچگونه این شوروشراست

درمحبت عشق تودلم درتــب وتاب             ازشوق جمـالی توندارم شب خواب
روزانه به پهلویـــــت بشینم ای گل             شب درغم تومـرغ دلم گشته کبـاب

عاشــق تو مشـوکه عاشقی دردسر است         ازجانـــب معشــوقه فقــــددربه دراســت
هرکــس که به عشـــق میــکندعهــدوفــا          دیوانه بودکه مال شخصــی دیگراســـت      

تاریخ 1395/3/14

غزل شغنانی

مدهوښ توجهت اته خو اک دۈند حذریوکښــــت        مم شعردرون از دی حقــیقت خبـــــــرتوکــښت
وهښچ هروی دل توعشق نفهمت ښهبته نه میـث         نالهن توجهـت مدۈم په شمست قــــــمریوکـــښت
لوڤ دهرڏدل توجهت قلم نوکک هـرد مـــــــدۈم         سوزن وی جـۈن درون چدۈم قسم گــذریوکـښت    
هرجاره ڤیدمسافــراته نود تـوجهــــــت صــــــنم          ازذوق محبـت توخـــوجــۈندر خطــــــریوکښت
دایـــــــم توغـــــــــــــم درون  گرفــــــتاردربــد          تشویق لپث زیاد چــه شـورت شــــرر یو کـښت    
مُردکارخانگی دی تعـــــــــریف ته لوم خوشــعر        وردی زبان تونــۈم به هربحــــروبــــریوکــښت
(بیک زاد) توجهت  کباب تو یکـبارخبر وه زهز
گرنی  خو  یوښک قتیر  تو پۈندین  شبریوکښت
                                                          تاریخ 1395/3/6

ترانه مهین

نام تـــو ای پولیــــــس بودافتـــــخار ما

بستی کمر به خدمــــــت شـهرودیارما

ازجان خود به مـردم ومیهن گذشته ای

ایثـــــارمیکنی تـوچنــــــــین درکنارما

نام تـــو ای پولیــــس بود افتــــخار ما

بستی کمر به خدمــــت شهرو دیار ما

ازجان ومال ما تو به جان میــکنی دفاع

ازآبــــــــرو وعـــــزت واز اعتبـــار ما

نام تــــــــو ای پولیـــــس بود افتخار ما

بســــتی کمر به خدمت شهرو دیار مــا

شــب ها به روی بسترراحت غنوده ام

آســـوده خاطــــرم که تویی پاسدار ما

نام تــــو ای پولیـــس بودافتخار ماست

بستی کمـر به خدمــــت شهرودیار ما

توسارق و ستمگر وفاسد کنـــی مهار

همواره از تو هسـت همین انتظار ما 

نام تــــو ای پو لیــــس بود افتـخار ما

بســـتی کمر به خدمت شهرو دیار ما

جاویـــدباد!نام شهیـــــدان این وطــــن

بادشمنان ستیزه و جنـگ است کار ما

نام تــــــــو ای پولیــس بود افتخار ما

بستی کمر به خــــدمت شهرو دیار ما

کار تو حفظ امنیــت ونظم کشور است

قانــــون برای جامــــعه باشد شعار ما

نام تــــو ای پولیــــس  بود افتـخار ما

بستی کمر به خدمت شـــهر و دیار ما

جاوید باد  نام   تو ای (بیک زاد) من

شعر و  ترانه   است  همیشه شعارما

تاریخ نشر در سیمای شغنان: 20 فبروری 2016

بیوگرافی و چند شعر ازقدرت بیک بیک زاد

نوشته: قدرت بیک بیک زاد

اینجانب قدرت بیک (بیک زاد) فرزند دولت بیک فرزند خیال بیک ازناحیه بهرفش قریه غارجوین پستیوولسوالی شغنان ولایت بدخشان در سال۱۳۶۴هجری شمسی دریک خانواده روشنفکر چشم به جهان کشودم. درسا ل۱۳۸۰ ازمکتب متوسط پستیوفارغ و درسال ۱۳۸۳دوره لیسه را درمکتب لیسه ذکورویر موفقانه به پایان رساندم. بعد سپری نمودن امتحان کانکور، در ۲۶ حمل ۱۳۸۴ شامل دارالمعلمین عالی ولایت تخارشدم ودرهمان سال نسبت مشکلات اقتصادی نتوانستم به تحصیلات خویش ادامه دهم وتبدیلی ام را به موسسه عالی تربیه معلم شغنان اخذ نمودم. درهمان سال درمکتب متوسط هزاره قدم ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به صفت معلم استخدام شدم. بعد ازیک سال تدریس درموسسه عالی تربیه معلم شغنان دررشته ریاضیات وفزیک به تحصیلات خود ادامه داده وبعد ازمدت دوسال تحصیل د رسال ۱۳۸۶ به درجه پنجم سند فراغت رابدست آوردم. بتاریخ ۱۳ حمل ۱۳۸۷بنا به احکام مقام محترم ولایت بدخشان وحسب لزوم دید ریاست محترم معارف ولایت درمکتب لیسه ذکورفرما نقلی ولسوالی تگاب کشم به صفت استاد الجبر وفزیک تعین شدم. بعد از سه سال معلمی، نظربه شوق وعلاقمه ایکه به پولیس ملی داشتم بتاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۰مصدر خدمت درقوماندانی جلب وجذب ولایت بدخشان شدم . به تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۵به مرکزتربیوی پولیس ملی مقیم ولایت لغمان شامل وبه تا ریخ ۱۳۹۰/۵/۶ فارغ گردیده ام وبعد مدت سه ماه درقوما ندانی لوای نمبر۶ امن ونظم عامه مقیم ولایت بلخ به صفت استادلکچرومسول سوادآموزی آمریت عقیدتی وفرهنگی تعین شدم. نظربه لزوم دید مقام قوماندانی مدت هشت ماه به طورخدمتی به حیث عضومبارزه باجرایم جنایی آمریت کشف قوماندانی لوای امن ونظم عامه تعین شدم و بتاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۳بعدازمنظوری مقام محترم وزارت امورداخله به حیث استادتکنالوژی قوماندانی لوای امن ونظم عامه تعین وتااکنون بوظیفه خود ادامه ادامه میدهم.

ای یارک شغنان نمایان شدم امروز

ازجهت وصال توبه گریان شدم امروز

دروصــف تویم همیشه ای بلبل شغنان

ازمحبت عشق توغزلخوان شدم امروز

دارم هـــوس زیاد ای دخـــترشغــنان

ارمان بدلم ماندپریــــشا ن شـدم امروز

دردی توزیاداست ندانم که کجاهی

دلم به خــــیالی توپرارمان شدم امروز

گویــم به جـمال تودودی دل خودرا

اززوق جـــمال توشــتابان شدم امروز

(بیک زاد)به خیال توشده بلبل خوشخوان

ازشـوق جــمال توچـــراغان شدم امروز

 

من فــدای آن یــارم عـــشق سـرنــگون دارم

هـــمچودیده گریانــم اشــک پرشـــــرردارم

تولیلی ومـن مجـنون قلب من شــده پرخون

یارخودکه مـــی جویـــم سوزش جـــگردارم

ازدیارره دوری حــــال من چــــه میـــــدانی

دانـــــی یانمــــیدانی حال پرخــــــــــطر دارم

مسکنم بدخشان است قلب من چه گریان است

رفتــــــــنم به شغنان اســت آی پرشـــرردارم

آرزوبـــدل دارم دیـــدن جـــــــمالی تــــــــــــو

دردیــارشغـــنانم همــــچو مهجـــــــــبین دارم

تیرعــــشق توخوردم خون دل بـــیرون آمـــد

کــــــــوطــــبیب درمانــی خون دل بـــدردارم

عاشــــــــق دوچشـــمانت مســـت وزارحــیرانم

درعـــــــشق تومــــی نالم ازمردم حـــــزردارم

دیـــــــوانه(بیــــک زاد)رامیــدانی کــــجاباشــد

دردیـــارایــــن مـــــــــردم آی ســــربســردارم

 

دلبر که دربرم نیست بس خوار وناتوانم

درفکر اوشب و روز در نطق وهم بیانم

هـــروقت به وصف یارم دیوانه وفگارم

ازجهت آن گل اندام در حدس و درگمانم

چشمان پرخمارت هر لحــــظه یادم آمد

اندر فــــراق بلـــبل نالان و بر زبــــانم

ازخاطر تو ای گل دیوانه ام شب و روز

درعــــشــق تــو اسیرم سر خیل عاشقانم

عاشق شدم به رویــت ای کفتــر پری زاد

درد تو دروجودم بیمار ونیمه جانــــــــــم

خال وخط نگار جان دارم هوس به دل من

حـــسن وجـمـال شـیرین دایــم چه در دهانم

(بیک زاد)از فراقت درانقلاب هرشـب

تیر وکـــمان معشوق دایم به قصد جانم

 

یارمن دوراست من درمحبتش حیرانم

ازفراقــــش سوختم دل خـسته اونالانم

شایق ازشوق نگارش می نویسدسوزدل

ســــوزدل بســـیاردارم ناله شـــدبرجانم

آن سفـــیدروی نگارم ازوصالش من جدا

درداوبرجـان من لیـکن نه شــــــددرمانم

عشــــــق آن نامهربانم ازعددبســـیارشد

محـــــــبت اودروجودم اشــک درچشمانم

مینویســـم سوزدل ازخاطری آن خوش لقا

ازکمالی عشــــــــق اودرهرزمـان پس مانم

ناتــــــــــــوانوعاجزم دروصف آن زیباصنم

دورازکـاکل پــــــــریشان غـــــرق درزنـدانم

(بیک زاد)غـــــواص درابحارعــــشق توولی

من ندانــسـتم گزرچون غــــــــرق درطوفانم

درسال 1389/9/12

 

مابـرای عیـــدقربـــان آمـــــــــــدیـم

پیـش دوستان شـکل مهمان آمـــــــدیم

طـــــــی کنـیم بازاروشـهرازمــــشهد

زین سبب خیلی غزلخوان آمــــــــدیـم

هــرگل صـــبح میرویم درســــیل فارم

مســـت وسرشاروخروشــــان آمــــدیم

خانـــه اقوام شغـــــــــنان بین شـــــهر

عـــیدمبــــارک نــــزدیــــاران آمــــدیم

میــــرویم هرسوقرارگاه جای شــــــان

عیــــدمبـــــــــــارک ازدل جان آمــدیم

احتــــرام تـــقدیـــم داشتیم دوستـــــــان

همـــچوبلبل درگلســـــــــتان آمــــــــدیم

چـــون خــــــــداراشـــکردارم ازضــــمیر

هم غزلـــــخــوان وچـــــــراغـان آمــــدیم

(بیک زاد)دورم چـــه ازشغـــنان وطــن

زارونالان ســـینه ســـوزان آمـــــــــــدیم

مورخ26/8/1389مصادف است بروزعیدقربان یوم چهارشنبه درولسوالی گشم ولایت بدخشان نوشته شده است!

عاشق یاران شغـنانم همیش 

بین شغنان درگلستانم همیش

جای توشغنان زمــین است ای پری

طاقــــــــــــه وتــنهابــدخــشانم همــیش

من بوصف توبگویم درتگاب

هم غزلخوان ودرآرمانم همیش

نام توشدمعدن وعلم وادب

پرورش اندردبستانم همیش

هرچه دورم حب توبرجان من

ازفراقـــــت زارونالانم همیش

محبت مادروطن چون جان من

درقطاراهـل عـــــــــرفانم همیش

ازوصـــال توچنان درانـــزوا

زان سبب خاطرپریشانم همیش

شوق یاران وطــن برجان من

خسته ومایوس وحیرانم همیش

 

میکنم افشاسکونت بهرتان

قامه درپستیوشغنانم همیش

بلبل شغنان بنال ازسوزدل

دورازمیهن به نالانم همیش

نازلی اســتادمن درشـاعری

گل به بلبل عهدوپیمانم همیش

(بیک زاد)دریادآن زیباوطن

دایماباچـــشم گریانـــم همیش

درسال1389/8/23

درددل من کجاست امروز

حال دل من سیاست امروز

قلبم به وصالت پاره پاره

ازدرددلــم نواست امروز

مـــن یادکنم شبا نه روزی

(ق)هم بدرت گداست امروز

دیوانه شدم به بلخ باستان

زیبا وطنم کجاست امروز

دلم به وصالت توغزلخوان

ازدردوغمت فناست امروز

دیـوانه عشق توشب وروز

مزاربه سرم بلاست امروز

شب ها بوصال توجگرخون

زخــم دلم بی دواست امروز

نام تو زپنج حـــــرف کامل

ازنوک قلم صداست امروز

گر(م)شود بلبل خوشخوان

(ق)ازبرتوجــداست امروز

گـــر(ق)به ملک توبیـــــاید

(م)ازدل توجــــداست امروز

دیــوانه عــشــــق توشب وروز

این وقت به من قضأست امروز

دردیـست که دردلم نهـــفته

عهدیست که بیوفاست امروز

(بیک زاد)به وصال توپریشان

رنجـیست که پرجفاست امروز

 

مامــسافروحــیران خواروزاربـیدرمان

نه طبیب ونه درمان درمزارشدم حیران

وصـف میهن خودراگویم ازدل وازجان

من به حــب شغنانم دل شده پرازارمـان

دارم من هوس شغنان ازوصال آن یاران

ازفراق آن دلـــــبرخواروزاروحـــیرانم

روزوشـــب به فــکراودل فــگارونالانم

دروصــال مه رویان عندلیب خوشخوانم

دورازصـدف دنـــدان غــرق قـید زنــدانم

هرمرض بجان من کوعلاج کودرمان

دل زجهت آن بلبل خسته وکباب امروز

شایق ازجمال اوغـرق دراعذاب امروز

ظـــلم شدبجان اواین چه ناثــواب امروز

محــبتت بجــان من ذکـــردرکتاب امروز

محبتت بجان من فاقداست ازامکان

 

حال من نمی پرسی این چه بیوفاهی را

ظلم توبجا ن مـن این چه کج کـلاهی را

بیمروت وبــی مهر این چه نارواهی را

عشـــــــووخرامــی تـونازپادشــاهــی را

زحمت ازقفــای تودرک کــن توبـیوجـدان

درغریبی وغربت شعرخودبگو(قدرت)

ماوتوشـویــم یکجاآن زمان کـنم شکرت

سـوی من تبوسم کن تومباش بی غیرت

یک دوبوسه میخواهم توبه من کنی منت

عشق توبجان من این چه دردبی سامان

درسال1389/8/25

تاریخ نشر در سیمای شغنان: 24 می 2014

تصاویر شاعر، اینجا فشار بدهید

Print Friendly, PDF & Email