نازنین جاهد

jahid nazanin

نازنین جاهد

Jahid.jahidnazanin4@gmail.com

خوشا از خطه ء شغنان ما هم یک صدا آمد

خوشا از خطه ء شغنان ما هم  یک صدا آمد       سپاس  از سرور ارکــــان کنم  از  وی  ندا  آمد

به ا لــگوئی  تو نازم،  خطه زای   شغـــنانم       زهی   سیمای شغــــنان  چو ماه  خوش  لقا  آمد

فدا سنگ  وچوبت میشوم ای خطهء   باستان       کـه  از  هر چشمه  حیوان  تو  بو ئی  صفا  آمد

همه از صدق دل تبریک میگویند بر”سرور”      قلوب  از  ابتکارش   یک  صدا   با  همنوا  آمد

زبان ها بسته بود اندردهان وداشت علت ها        ولی این  سایت شغنا ن بر ملا ،  علت  زدا  آمد

تمام زحمتت بر دیده قدراســــــت  ای استاد        از این  هر پیر و برنا  بهر  تسلیم  و  رضا  آمد

به هم پیوست و پیوستیم با اقدام  نیــــک  تو        کــــــــنون  بیگانگی ها رفت و عصر  آشنا  آمد

دعا گوید همیشـه نازنین ” جاهد”  برای  تو        تورا چون چشم وی روشن به این بانک رسا آمد

این شعر توسط نازنین جاهد بمناسبت سایت سیمای شغنان ترتیب شده از اغلاطی آن از شما معزرت میخواهم در تصیح آن طالب هدایت میباشم.

 با احترام

 نازنین جاهد، قریه ده شهر ولسوالی شغنان

 مقالات علمی و تحقیقاتی

میراث زنان اسماعیلی در افغانستان- نازنین جاهد

یک نگاه احتمالی بر موجودیت قریه ده شهر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان-نازنین جاهد

خوږنونی متلین- نوشته نازنین جاهد

آسیاب کُند و دانه تر- نوشته نازنین جاهد

بیوگرافی آخوند رحیم داد “رحیمی” شاعر بزرگ -نوشته نازنین جاهد

بیوگرافی و نمونه کلام شاعر جوان شغنانی سید اسحاق مقبل- نوشته نازنین جاهد

نورمحمد نیازی، آواز بلبل خوش الحان ( دریف سرچشمه) برای ابد به خاموشی گرائید!-نوشته نازنین جاهد

امان الدین” روشان” وارتباطات آن با “عدیم ” شاعر کوهساران بدخشان”- نوشته نازنین جاهد

داکترعبدالرحیم راشد ازیک سانحه هوایی در شیوه بدخشان جان به سلامت برد- نوشته نازنین جاهد

مشکلات ترانسپورتی و صعود قیمت مواد خوراکه در شغنان

بیوگرامی و نمونه کلام محمد قادر “كامجو”- نوشته نازنین جاهد

Print Friendly, PDF & Email