امان الله پامیری

amanullah pamiri

داکتر امان الله پامیری

تاریخ نشر: ۳ جدی ۱۳۹۰

       و حد ت و همبستگی               

  وحد ت   و   همبستگی    داریم  مرا م      چیزی   زیبا   و بجا   نیست  زین کلا م

د ر    عر صه      ا تحا د    با  د و ا م       بگذ ا ر یم     ا ستو ا ر ا نه     ما  گا م

                            طرح  که  شد   باز نه   ما ند  نا  تما م                   

 بیر ق    یکپا رچگی   سا ز یم  سا طع       ا ین  علم   ر ا   جملگی   با شیم  را فع

علا متی     ا تفا ق      گر د د   شا یع        د ا یم   با شد   چر ا غ  و حد ت  لا مع    

                         د ا نید   یقین   مید ر خشد   تا  فر جا م                 

 و حد ت ما به رنج  خلق  شا فی  ا ست       د ر د  ا و ر ا تنها   همین  نا فی  ا ست

حز ن واند وه د ید ه د گر کا فی  ا ست        سا خت وسازش زمان دل صافی است

                      یکبا ر نو شیم آ ب حیا ت ا ز ین  جا م                

 تا   بکی    ما    همد گر    تلو یم  کنیم         ز خم  ز با ن  طعن و لعن تقد یم  کنیم

ا ز    جر قه      آ تش     عظیم   کنیم          کا ر سهل  ر ا  نا شد  و  و خیم  کنیم

                 سعی    کنیم    یا بد    زلازل  ا ختتا م            

 پیش  بر و یم   ا گر با شیم  داهی  ما          عذ رخوا هیم  ا گر بو د یم سا هی  ما

نشنو یم زشت  پا د و بد هیچگاهی  ما          ند هیم  ا ز  د ست  د گر  آ گا هی  ما

                بیرون  شو یم  ا ز حلقه  ها ی ا بها م            

نبا شیم   ما   ا گر  همر ا ز  و همد م           یکی   با لا   بر یم   د یگر  ز نیم  کم

ا گر  پا میر ی  ا زرجحا ن  زنیم د م           پیش نخواهیم  رفت درین  راه یکقد م

            ز و د  بگر د د  بنیا د  شا لو د ه  خا م          

 ٢٢-١٢-٢٠١١

 ای  ڤرادهر   مهش   اگر  زهره  کنهم       اس     تفاقت     اتحاد    قصه    کنهم 

چیز حاصلم تا   نریڅ  چود   اس  نفاق        چیزرد   دوند   اس  همدگر  گله   کنهم

 لاف ته ڎهڎهم اس اتحاد   مهش  مدوم        یکده   اڤین  ته  هر  میټ  جلسه   کنهم

 دوندکک گهپ تیرته سهوهم جهلد خفه          سودیوښوپ توپ چیزرد وه غوله کنهم

 اس  خو  کبرت  اس غرور سر تمبگه         خو ڤرټ پاڎین هر  یه پهخ  تمبه  کنهم

حل کنهم یه  گهپ څه  ڤد ما بینه  مهش        چیزرد  وهشهم دوندگه وه  برمه  کنهم

 گرڅه ڤدغرق مهش ڤراد مښکل درون        وه   نه   زوهڎهم    غلټ   تیله    کنهم

 اس خوبغضت اس خوکینه زښت ښنهم         مونکر سهوهم ست  ته هر  دیده  کنهم

غل   نه    فهمهم   یکدگر   چیدت  دڤه          ههم خو دید نهښتید ته مس  بونه  کنهم

 ییوند اس ییو نیست توونه گهپ نغښت        غالمغالمت      لپټ         پره      کنهم

 ییو څه ڤد مهشند اگر هر چاه  چه  ڎهد        وند نه  انجهڤهم وه ڎوست خیره   کنهم

 دوندرد هم  سڅ  شد قره مهش از نفاق        خو  دڤه   تر    یکدگر   تومبه    کنهم

 خوب  څه ڤیین مهش اولادین بینه  خو          لوڤهم   ویڤیڅ  ویڤ  ته بی فره   کنهم

هچه   نه    لوڤهم   بشهند   در   زندگه         وخته  مودت وه  جهت ته  نوحه  کنهم

 یدیت  سهوهم  یکدگر  ڎوسترد کښون          چیزرد  خو  بازویت  ڎوست اره  کنهم

 نټ   خو   ڤرادهر   قتیر   پامیره   تو         تا  نفاقرد     فکټ    یه    چاره   کنهم

 

دین  پاکش   ماند  سید  المرسلین           به   تو     امانت      امام    المسلمین

کسی  نیافت غیر تو  حا می  دین           فقط   دانست    ترا    صادق  و امین

هستی تو سزاوار ای افضل  عهد

هستی اعلم  وقت ساعی و پرجهد

 

دیده  در  تو   زیرکی  و  حذاقت             دیده    در   تو   کیاست و   فراست

میباشی   تو  گنج  عالم   عزلت              هستی   تو    خزینه   سرای   دولت

میداند   ترا   او   کریم    جهان

میداند   ترا   او   جواد    زمان

 

علی    بوستان     معرفتی    تو               قطب     عالم        معاملتی      تو

با   درایت  و  با     مروتی   تو              صاحب    کرم   و      فتوتی     تو

میباشی بی  همتا تو  در  فتوایت

میباشی  الگو در زهد و  تقوایت

 

میدرخشی همچو آفتاب  جها ن                عا فیت استی به  خلق و   مردما ن

میکنی جلی تو مخفی و  نها ن                 مینمایی   شرع     تاویل   و   بیان

هستی تو آن منبع  اسرار  حق

هستی تو آن یگانه  انوار  حق

 

گوشی خطا ب  لم یزلی  شنود                  چشمی     جما ل    لایزالی   بیند

زبان  ثنا ی  بزرگواری  گوید                  عقلی  که   ذره ای   معرفت  داند

محو  جما لست  و فانی  مطلق

دا ند ت  جاویدان  باقی بر حق

 

هستی  مقتدای  صد ر  طریقت                  هستی   رهنما ی   راه    حقییقت

هستی    نگین    خاتم    هدایت                  هستی    امین     عا لم     ولایت

یا  علی  استی  نا طق   حقا یق

هستی نا صح و واعظ  خلا یق

 

میباشی   تو  سابق   راه    معنا                میباشی   تو     نافذ     نقد     تقوا

هستی    تو   مظهر   کرم    لقا                از توست جمله  آسودگی   و  رخا

علی  استی  شا ه   اقلیم    اعظم

هستی تو پرورده  لطف و  کرم

 

هستی   تو  سنی  آخر   و  اول               هستی     جهان    در ایت    و  عمل

میباشی تو نور  ذات  عز و جل               در تو بود ه است این صفات ازا زل

یا  علی  تو  استی   واعظ  قرآن

یا  علی  تو  استی  حافظ  اخوان

 

هستی   سیاح      بیداﺀ    طریقت             هستی   غواص     دریای    حقیقت

هستی تو شهباز صورت وسیرت              میباشی      تو       منبع      معدلت

یا    علی    استی   معرض   دنیا

یا  علی   استی   تو   مقبل   عقبی

 

میباشی    تو   آن    زاهد   زمانه              میباشی    تو    آن    عا بد   یگانه

میباشی  تو   در   کرا ما ت آهینه              میباشی تو   در   مقا ما ت  بد رقه

هستی    قدوه     طارم    طریقت

هستی     غرقه     قلزم    حقیقت

 

یا علی استی تو مجذوب  وحد ت              یا   علی  استی  تو  مسلوب  عزت

هستی  تو  حا ضر  سر   طریقت             هستی    تو    ناظر    نور   حقیقت

میباشی تو غوا ص  دریای  د ین

هستی   درین   دریا  تو  در یقین

 

یا   علی  استی   تو   قبله   انوار              یا   علی  استی   تو   نقطه   اسرار

باطل   شکنی   یا   حید ر   کرار              حا ضراستی درهروقت و هرادوار

یا علی  میباشی   تو   شمع  دانش

میدانمت       چراغ        آفرینش

هستی  تو  چشمه  روضه   رضا              هستی    تو    نقطه     کعبه    رجا

هستی    تو    مبارز   صف   بلا              هستی تو  عارف   صدق    و  صفا

یا علی استی عالم فرع   و اصل

یا علی استی حاکم حل  و   فصل

 

یا   علی    استی   شرف   اکا بر               یا علی  استی تو   مشرف  خاطر

زمین کرده ای  تو به  تن   مطهر

فلک  کرده ای تو به  جان   منور

 

میباشی   تو   مرد   میدان   معنا                 میباشی   تو     فرد  ایوان   تقوا

هستی   سلطان   ملت    مصطفا                 هستی     برها ن    حجت    انبیا

یا  علی  استی   تو   زاهد  زهاد

یا   علی  استی   تو   قبله   عباد

 

یا   علی  استی  ستوده   ر جا ل                 یا   علی    تویی    ربوده   جلا ل

هستی   تو   همد م  نسیم  وصال                هستی  تو  محرم    حریم   جما ل

یا علی  میباشی  تو  آن  نقطه ای

در    میا ن      دایره     لا نقطی

 

هستی  تو  قطب   عالم   روحانی                هستی    معد ن     حکمت  ربانی

هستی    سا کن    کعبه  سبحا نی                 یا علی  استی   دریا ی   رحما نی

یا   علی  امام    صاحب  صفد ر

یا  علی   هما م    صاحب   قد ر

 

هستی تو  خزانه  علم  و  حکمت               هستی تو  یگا نه   حلم   و   عصمت

بود در تو  نهفته  حسن   عشرت                پامیری قا صرست زبا ن  از صفت

علیست سالک  حضرت  ملکوت

علیست   شاهد   عزت   جبروت

تاجکستان

٠٥-٠٨-٢٠٠٥

 

ملک ما در معرض تیر است هنوز             خلق ما در بند و زنجیر است هنوز

دشمن نا پا ک خا ک و خلق ما                   در پلان و طرح و تد بیر است هنوز

ظلم و ستم از سر خلق کم نشد                    در فغان و آه شبگیر است هنوز

خصم پلید از حسا د تش نما ند                    پا ک نگرد ید د لش چون قیر است هنوز

در هراس و ترس و بیم از ظلمش                 هر جوان و کود ک و پیر است هنوز

این عد ویی نابکار دست بر نداشت                در فریب و مکر و تزویر است هنوز

صد دریغ این نوکر بیگا نگا ن                     جیره خور و پست و حقیر است هنوز

کرد وطن ویران و خلق در خون نشا ند           می بینی پامیری وزیر است هنوز

٠٩-٠٧-٢٠١١-کالگری

چه میپرسی ز آواره وطن تو              چه میپرسی ز صحرا گرد چمن تو

کسی که او نداند لذ ت بو                   چه میپرسی از او مشک ختن تو

برهنه پا و سر شکم گرسنه                 چه میپرسی از او عریا ن تن تو

ندارد خانه و نی مال و هستی               چه میپرسی از او گور و کفن تو

غریب است بیکس و تنهای تنها             چه میپرسی از او اولاد و زن تو

زبا نش در دها ن پامیری لال است          چه میپرسی از او حرف و سخن تو

٢٣-٠٨-٢٠٠٤-تاجکستان

اگر تو اهل د یری یا مسلما ن               بدان تو قد ر انسا ن از د ل و جا ن

چه مقصد داری از کعبه و مسجد            چرا خود را تو میسا زی مقید

بدان تو نسبت آد م و عا لم                    بدان تو ارتبا ط علم به آد م

جا ن عا لم را بدان که آد م است             طینت آد م خلا صه عالم است

دل صفا دار بنیه انسا نی است                دل مظهر جامع حقا نی است

محل تفصیل علم را دان تو دل               بی صفای دل بود انسا ن خجل

میکنی انسا نیت گر دل رود                  چونکه این انسا نیت در دل بود

فکر کن نخست و آخر کن عمل               با صدا قت با ش تو نی مرد دغل

بگرد از قد ر انسا ن دایم آگا ه                میشود مشاهد ه د ر با رگا ه

از پی دل شو تو پامیری روا ن               بدا ن که دل پذیرد قد ر انسا ن

١٣-٠٨-٢٠٠٤-تاجکستان

صفا ی حسن خوبا ن میپرستم                جمال ما ه تا با ن میپرستم

ز لاله تا گل هر رنگ و خو شبو             به صحرا و گلستا ن میپرستم

به وقت سبز ه فصل نو بها را ن              سرود آب و بارا ن میپرستم

به هر کو ه و به هر دره زیبا                 نوای آبشارا ن میپرستم

نسیم عطر آلود بهار ی                        سحر در باغ  شغنان میپرستم

در لب جویبار پامیری بهارا ن               شراب و جام مستان میپرستم

٢٠-٠٧-٢٠٠٣-تاجکستان

تا بکی میهن تویی میدان جنگ             تا بکی می بینی تو نقصا ن جنگ

مادر وطن میسوزد هستی تو               تا بکی در آتش سوزا ن جنگ

 

تا بکی زخم می خور ی بر پیکرت        تا بکی راکت شود فیر بر سرت

در کنارت تا بکی بیگانه است              تا بکی باشد او پا سبا ن بر درت

 

تا بکی اولاد تو آوار ه است                 از کلا ن تا کودکی گهوار ه است

تا بکی سر ها یشا ن در زیر تیغ            تا بکی خون همه فوار ه است

 

تا بکی خون عزیزانت روا ن                تا بکی بی سر پرستند کود کا ن

تا بکی بلند صدای بیو ه ها                   تا بکی گردند ز پی لقمه نا ن

 

تا بکی ضربه زنند ت دشمنا ن               تا بکی دود ت بلند بر آسما ن

تا بکی ویرانه و مخروبه ا ی                 تا بکی شا دی نما یند نا کسا ن

 

تا بکی باشی بزیر بار غم                     تا بکی گرد د به تو ظلم و ستم

تا بکی پامیری نا لد بهر تو                    تا بکی خلقت چشد این زهر و سم

١٠-١٠-٢٠١٠-کالگری

ادامه دارد

بگوشغنان بزرگانت کجاشد   جوانان ودلیرانت کجاشد

چراخواروزبونی ای وطن تو    توبی سرگشتی مردانت کجاشد

****

برادربابرادرمیکند جنگ     زن ومردمی کشد تریاک وهم بنگ

جوانان میزنند شراب پودر      نمانده هیچ اثر ازغیرت وننگ

****

زدرمارخت ،تو تاروشان نگاه کن     زشدوج تابه ده مرغان نگاه کن

زسرچشمه وده شهر تابه پستیو    زبهشارتابه چاسنودان نگاه کن

****

وکیل رحمت دگرپیدانگردد    به عشقت کس چواوشیدانگردد

به غیرت ودلیری بودنمونه    دگرپیدا،اودردنیانگردد

****

عدیم عاقل وداناکجاشد    چوبوددرعلم دین دریاکجاشد

دریغارفت آن مردخردمند   نماند آن عاقل والاکجاشد

خدای بهردی کجایابی دگرتو    نیابی ازطوردیگراثر تو

کجاشد رحمت الله وجبارت    نیابی ازمجید دیگر خبر تو

*****

کجاشد قاسم وکاکانذیرت    کجاشد عبدالعزیزخان مدیرت

کجاشدآن وفاونجم الدینت     نمانده جمله مردان بصیرت

****

دگرازشیرعلی تودرک نیست    صدای خاکراه ات برفلک نیست

زگل محمد نظرمحمد بگوتو    دگرسازی زتنبوروعژک نیست

*****

بگومیرزاسلیمانت کجاشد    همان مردی سخندانت کجاشد

ازآن محمد مردادت ردپانیست    بگوکه جاجی چقانت کجاشد

****

زیوسف بیک و میرزاجان سخن گو    که بودندمرد،دورخویش هردو

زقربانجان بگوآن مومن دین   میان مردمش زیست اوبه آبرو

****

سیدیوسف علیشاه ات کجاشد    سیدمشتاق علیشاه ات کجاشد

نماندآن دوست محمدوصفرخان    خلیفه دادعلیشاه ات کجاشد

****

صفرمحمددگردربین مانیست    زشیرینت دگر هرگزصدانیست

بگوقار بای وپرطاوس کجاشد    زخوشحالت دگر هرگزنوانیست

****

کجاشددیگرآن کاکاسیدت    سیدسرورهمان کاکامجیدت

اسدالله تودیگرکجااست    کجاشددیگرآن میرزاسعیدت

****

سخن ازپیرمستان شاه بگوتو    زالفت شاه وسعدان شاه بگوتو

غلام ونجم الدین شاه ات نیابی    زنادرشاه وقربانشاه بگوتو

******

دگرازغازی ومیرجم خبرنیست    دگرآن میرگل وعبدالنظرنیست

کجاشدپهلوان ومازدینت    زاکبروالغ بیک ات اثرنیست

****

عطابیک ات دگرخانه بدوش است    همان محمدرضابیک ات خموش است

بپرس یک بارزحال گل محمد   زغیرتش همیش خونش بجوش است

****

زمیرآغابپرس دیگرزهیراست    سفیدی سرش بینی چوشیراست

نظراندازبحال آن رحیم ات    که مردیک صفت وبی نظیراست

*******

بگوازقلب پاک شاه عالم    بداندحرمت اولاد آدم

زآغای امان الدین بگویم   بگردیده براه دین مقدم 

*****

سلیمان بیک تودیگرنیاید    نه مانندکریمت کس براید

دگرآن حق نظر نیست دربرتو    چوژرنی ات دگرمادرنزاید

********

کجاشدمیرشیوه آن جوانمرد    گرفته جان اوراخصم نامرد

نبودخالی زمهمان گردخوانش    شده آغوش گرمت بعداوسرد

********

کجاشدتیموروصیادامیرت    کجاشدانوروارباب نذیرت

زشهبال ونعیم تودرک نیست    کجاشدزاهدوسیدنصیرت

*********

امیرشاه توهم است  مردمیدان    اتاقهایش همیش مملوست زمهمان

غریب پروربودمهمان نوازاست    همه درنزداومیباشدیک سان

**********

حسن علی که پیرخلق مااست    زدست ناکسان درانزوااست

چه داندکس زقلب بی ریایش    رفیق ومونس هربی نوااست

**********

 محمد همت ومیرجان دگر نیست    کتابودفترودیوان دگرنیست

دگرخشکیدقلم پوسیده کاغذ    درآغوش تومیرزایان دگرنیست

**********

کجاشدبای محمدوحلیمت    نماندگلدسته شاه ومیرسلیمت

میرزاو،شاه سلیمانت دگرنیست     کجاشدمیروآن ارباب عظیمت

***************

کجاشدعبدالرحمن خان کجاشد    همان نوروزومهربان کجاشد

دگرنیستندوفابیک وسیدگل    کجاشدآن احمدبیک خان کجاشد

*****************

دگرشریف ودولت شاه نماندند    دگرسردارورحمت شاه نمادند

همان ظهوروسه شنبه کجاشد    سیدعلی وعزت شاه نماندند

**************

ظریف بیکت دگرخانه نشین است    دلش خسته جبینش پرزچین است

اگر داری سراغ مردنیکو    همان نیکوخصال توهمین است

***********

ظهوری ات دگرآواره گشته    ازین آواره گی دلپاره گشته

کرم توکشیده پابه غربت    زدوریت وطن اوخسته کشته

****

کجاشدآن بلی یی خوش صدایت   کجاشدآن امیرخوش نوایت

کجاشدافضل خوشخوان چوبلبل    که موج میزدصدایش درفضایت

*********

عجب بلبل همان عزت مرادبود    سرودش جمله بروفق ومرادبود

بیادآربلبلی خوشخوان دیگر    همان فیضت درهرفکرونهادبود

*********

بگل دیگر تودرمیدان نه بینی    همان سوری ورحمت خان نه بینی

مبارک پهلوانی توکجاشد    دگرتومثل آن شیران نه بینی

**************

کجاشدمحمدی چهارشانه تو    کجاشدنادرمستانه تو

نیست دگرعبدالحسن وگل محمد    نماندآن ناظم مردانه تو

*********

سخیدادت پریشان شدوخسته    نظرامان توشددل شکسته

دریغاموی مهترات سفیدشد    نمانده درنشان توعلاقه

*********

سخن گوتوزداودجوانمرد    زدولت بیک که دارددل پردرد

زجهاندارشاه بزم آرای خودگو   نگرد یده تا هنوز ازسازدلسرد

*****************

توسرداروشکربیکت نیابی    تودرمن شاه نظربیکت نیابی

نیست دگرپرتاوسیف الله تو    خسروبیک وامیربیکت نیابی

**********

محمدنورورضوان شاه دگرنیست    سیدبهرام وارکان شاه دگرنیست

افسقال بیک ومولادادکجااند    جلندروسخندانشاه دگرنیست

*****

نیازمحمدوعادل بیک نه بینی    دگرگل بیک وفاضل بیک نه بینی

نشانی نیست زعسل بیک وایوب    دگرشکروعاقل بیک نه بینی

************

نیابی تودگرملازمانت    فقیرونی دگر محمد عیانت

نی عبدالکریم ومیرهزارت    دگراستاقدم ونی امانت

***********

بهادرخان وخالداردربرت نیست    امیرخان وجلوداردربرت نیست

نماندند دارج وشمس و مهرعلیشاه    سیدعمران ومیریاردربرت نیست

*****

نیست دگرشکرصاحب وبدولت    نیست دگرمیرحیدرومیرزاعزت

نه بینی روزه داروخوجه عزیز     نیست دگرشافقیروشیخ وقدرت

*******

مرادحسین ودهقان تورفتند    حمزه ونظرامان تورفتند

کجاست پنجشنبه وملاضرورت    خلیل وبخش وعیان تورفتند

*********

دگردادنصرت وعبدالاحدکو    همان باغیرتت عبدالصمدکو

نماندندباشی وکاکل وحاتم       محمدنظربیک وگل احمدکو

*********

زداودشاه وهادی شاه خبرنیست    زعاشوربیک ونذریشاه خبرنیست

دگرخالی ا ست جای مشک علیشاه    زنایاب شاه وطوطی شاه خبرنیست

***********

چه شدمولانظروبته بیکت    چه شدآن بختیاروسره بیکت

دادعلیشاه وملک حسین کجاست    چه شدعبدالسلام آنمردنیکت

*****

دگرقندوسیدمرادنداری    مبارکشاه وگلمراد نداری

نداریم ماغریب وگل محمد    دگر غفاروخال مرادنداری

**********

زقدرت بیک قابل ات درک نیست    زمولادادوکاملت درک نیست

نبینی توبهادربیک واسلام    زنازنین وعادلت درک نیست

***********

زاکبروحبیب الله سراغ نیست    زامیروامان الله سراغ نیست

محمدشاه وامیرشاه کجااند    زشکوروعبیدالله سراغ نیست

*********

کجاشدپهلوان خوش رفاقت    کجاشدبلخی یاری باقناعت

کجارفت عبدالله جانوعزیزبیک    کجاشدآن غلام بانزاکت

*********

تورستم وجمعه خانت نه بینی    مروت شاه ومستانت نه بینی

تودولت شاه واحمدبیک نداری    توسردارجان وسلطانت نبینی

*********

کجاشداسلم ومحمدتقی ات    کجاشدپاسخ  ومحمدسخی ات

نمانداستادصبورپاک دل تو    کجاشددلبرومحمدنبی ات

************

دگرمقصودوعطایت خفته اند    دگربوری وصفایت خفته اند

نماندندمیرسلیم بیک ونعیمت    شمس محمدوگدایت خفته اند

**************

دگرنایاب ووجه دین نداری    دگرگل وقمرالدین نداری

نداری لشکروموسی دگرتو    دگرکرم وتاج الدین نداری

*********

چه شد عبدالرزاق مردعجیب بود    چه شدداودکه مسکین وغریب بود

خدایاربیک وفیاض تورفتند    چه شدنسیم که خوش طبع وظریف بود

**************

ازقوت بیک ومسلم شاه خودگو    که چوکی داربودندوداستان گو

زاسلم خان و دین ودین محمد   نمییابی زایشان تودگربو

***********

زنوروزوگلابوگل چه پرسم    زمیرگل ووفاوبل چه پرسم

زموجودومحمددوست وسرور    همه رفتنددگرازقل چه پرسم

****************

شده خاموش محمد بیک مسکین    دگرنیستندسعادت شاه وشاهین

وداع کردندخیال بیک وصمدخان    روان شان بودشادگویم آمین

       ***********

شده آسوده طلاوعزیزخان    که چشم پوشیده شیوه ونبی جان

کومیدانت دگر درخواب نه بینی    نیابی ظاهروروشت عبدالامان

*****************

دگرآن شاه قزل ترک جهان کرد    علی نظرتوتعقیب آن کرد

سیدشاه وسیدکریم تونیست    جلاگشتوسفری آن مکان کرد

*********

چه شدمیرزاحیاتت لاجوابی    توالفت شاه وحق رضانیابی

اسدبیک وخدانظرکجااند    تودرسوگ همه دانم کبابی

**************

علاقه داروقربان خان نداری    تودیگراین دوپهلوان ندری

نصیری ات دگر دربین مانیست    دگردرویشی دردامان نداری

************

سیدشاه وسیدشریف کجااند    محمدحارث وظریف کجااند

خدابخش وسجاخان وهمان قال    محمدظاهرولطیف کجااند

**********

تومسکین شاه ورحمت خان نه زایی   تویوسف بیک وقربان جان نزایی

همچوشاه سلطان ومستان شاه وجیحون    دگرهرگزتومادرجان نزایی

**********

اگراسمی کس ازقیدقلم ماند    همین حالاهمین لحظه ودم ماند

شمادانیدکه مهرآن عزیزان    تاحیات باقیست خواهددردلم ماند

***********

بنازم آن بزرگانت بنازم   به نیروی جوانانت بنازم

زپامیری درودبادابه پاکان    بنازم من به مردانت بنازم

تاجکستان

سال 2004دوشنبه

ای ڤرادهر مهش اگر زهره کنهم

 اس تفاقت اتحاد قصه کنهم 

چیز حاصلم تا نریڅ چود اس نفاق

 چیزرد دوند اس همدگر گله کنهم

 لاف ته ڎهڎهم اس اتحاد مهش مدوم

 یکده اڤین ته هر میټ جلسه کنهم

 دوندکک گهپ تیر ته سهوهم جهلد خفه

 سود یو ښوپ توپ چیزرد وه غوله کنهم

 اس خو کبرت اس غرور سرتمبگه

خو ڤرټ پاڎین هر یه پهخ تمبه کنهم

حل کنهم یه گهپ څه ڤد مابینه مهش

چیزرد وهشهم دوندگه وه برمه کنهم

 گر څه ڤد غرق مهش ڤراد مښکل درون

 وه نه زوهڎهم غلټ تیله کنهم

 اس خو بغضت اس خو کینه زښت ښنهم

 مونکر سهوهم ست ته هر دیده کنهم

غل نه فهمهم یکدگر چیدت دڤه

ههم خو دید نهښتید ته مس بونه کنهم

 ییوند اس ییو نیست توونه گهپ نغښت

غالمغالمت لپټ پره کنهم

 ییو څه ڤد مهشند اگر هر چاه چه ڎهد

 وند نه انجهڤهم وه ڎوست خیره کنهم

 دوندردهم سڅ شدقره مهش ازنفاق

  خو دڤه تر یکدگر تومبه کنهم

 خوب څه ڤیین مهش اولادین بینه خو

لوڤهم ویڤیڅ ویڤ ته بی فره کنهم

هچه نه لوڤهم بشهند در زندگه

 وخته مودت وه جهت ته نوحه کنهم

 یدیت سهوهم یکدگر ڎوسترد کښون

چیزرد خو بازویت ڎوست اره کنهم

 نټ خو ڤرادهر قتیر پامیره تو

 تا نفاقرد فکټ یه چاره کنه 

سخن از پنج تن و آل عبا است              که هر یک هر کدام نوری خدا است

درخشد آن یکی در آسما نها           هما ن آفتاب محمد مصطفی است

 دگر با شد چو مهتا ب درخشا ن          پس از خورشید علی مرتضی است

پس ا ز مهتا ب چو زهره کیست فروزان           بدا ن که فا طمه خیرا لنسا است

فرقدا نند بعد زهره هر د و تن            اول گویم حسن مجتبی است

حسین با شد هما ن دیگر ستا ره          مدام تا با ن شهید کربلا است

پیغمبر گفت دو چیز محکم بگیرید        یکی قرآ ن دگر عترت ما است

        سر و جا نم فدا ی ذا ت پنج تن

                 به جز وصف بر زبا نم نیست سخن          

 

گفته به ا صحا ب خود باز این خبر       بهترین عا لم و والا گهر

رهنما است روشنی را ه را ست            آفتا ب را ه را ست است پیغمبر

وقتیکه غا یب بگرد د آفتا ب                روشنی راه را ست د ا نید قمر

راه بیا بید از نور زهره شما                 غا یب بگرد د قمر گر از نظر

با ز بیا بید از نور فرقد ا ن  ره             از نظر غا یب شود زهره اگر

آن دو ستا ره ایکه فرقدا نند                   از لمعه نور شا ن یا بید ظفر

نور پیغمبر, علی و اهل شا ن                حقیقت راه را ست نیستند مگر؟

                 سر و جا نم فدا ی ذا ت پنج تن

                 به جز وصف بر زبا نم نیست سخن

گفت پیغمبر بعد ازین دا نید علی              جا نشینم, مولا یتا ن یا وصی

میکند تعبیر و تفسیر او قرآ ن                 صاحب تاویل بود هر فرصتی

اهل حق اصحا ب تا و یل جملگی             از پیغمبر مینما یند پیروی

مینما یند ظا هر شرع را بیا ن                 تاویل کنند ظاهر شریعتی

بی نبی و بی وصی و بی ا ما م                نی بشر است نی جها ن وحد تی

این مقا م و رتبه است از طا هر ین            از ا ما ما ن صا حبا ن دعو تی

نا تما م و عا جز یم پامیری ما                  با کما ل هستند تما م با قد ر تی

                  سر و جا نم فدا ی ذا ت پنج تن

                  به جز وصف بر زبا نم نیست سخن

٢٠-٠٢-٢٠١١-کا لگر ی

 

بگوشغنان بزرگانت کجاشد   جوانان ودلیرانت کجاشد

چراخواروزبونی ای وطن تو    توبی سرگشتی مردانت کجاشد

رادربابرادرمیکند جنگ     زن ومردمی کشد تریاک وهم بنگ

جوانان میزنند شراب و پودر      نمانده هیچ اثر ازغیرت وننگ

****

زدرمارخت ،تو تاروشان نگاه کن     زشدوج تابه ده مرغان نگاه کن

زسرچشمه وده شهر تابه پستیو    زبهشارتابه چاسنودان نگاه کن

****

وکیل رحمت دگرپیدانگردد    به عشقت کس چواوشیدانگردد

به غیرت ودلیری بودنمونه    دگرپیدا،اودردنیانگردد

***

خدای بهردی کجایابی دگرتو    نیابی ازطوردیگراثر تو

کجاشد رحمت الله وجبارت    نیابی ازمجید دیگر خبر تو

*****

کجاشد قاسم وکاکانذیرت    کجاشد عبدالعزیزآن مدیرت

کجاشدآن وفاونجم الدینت     نمانده جمله مردان بصیرت

****

دگرازشیرعلی تودرک نیست    صدای خاکراه ات برفلک نیست

زگل محمد نظرمحمد بگوتو    دگرسازی زتنبوروعژک نیست

*****

بگومیرزاسلیمانت کجاشد    همان مردی سخندانت کجاشد

ازآن محمد مراد ت ردپانیست    بگوکه جاجی چقانت کجاشد

****

زیوسف بیک میرزاجان سخن گو    که بودندمرد،دورخویش هردو

زقربانجان بگوآن مومن دین   میان مردمش زیست اوبه آبرو

****

سیدیوسف علیشاه ات کجاشد    سیدمشتاق علیشاه ات کجاشد

نماندند دوست محمدوصفرخان    خلیفه دادعلیشاه ات کجاشد

****

صفرمحمددگردربین مانیست    زشیرینت دگر هرگزصدانیست

بگوقار بای وپرطاوس کجاشد    زخوشحالت دگر هرگزنوانیست

****

کجاشددیگرآن کاکا سیدت    سیدسرورهمان کاکامجیدت

اسدالله تودیگرکجااست    کجاشددیگرآن میرزاسعیدت

****

عدیم عاقل وداناکجاشد    چوبوددرعلم دین دریاکجاشد

دریغارفت آن مردخردمند   نماند آن عاقل والاکجاشد

*****

سخن ازپیرمستان شاه بگوتو    زالفت شاه وسعدان شاه بگوتو

غلام ونجم الدین شاه ات نیابی    زنادرشاه وقربانشاه بگوتو

******

دگرازغازی ومیرجم خبرنیست    دگرآن میرگل وعبدالنظرنیست

کجاشدپهلوان مازدینت    زاکبروالغ بیک ات اثرنیست

****

عطابیک ات دگرخانه بدوش است    همان محمدرضابیک ات خموش است

بپرس یک بارزحال گل محمد   زغیرتش همیش خونش بجوش است

**********

زمیرآغابپرس دیگرزهیراست    سفیدی سرش بینی چوشیراست

نظراندازبحال آن رحیم ات    که مردیک صفت وبی نظیراست

**********

بگوازقلب پاک شاه عالم    بداندحرمت اولاد آدم

زآغای امان الدین بگویم   بگردیده براه دین مقدم 

*****

سلیمان بیک تودیگرنیاید    نه مانندکریمت کس براید

دگرآن حق نظر نیست دربرتو    چوژرنی ات دگرمادرنزاید

***************

کجاشدمیرشیوه آن جوانمرد    گرفته جان اوراخصم نامرد

نبودخالی زمهمان گردخوانش    شده آغوش گرمت بعداوسرد

***********

کجاشدتیموروصیادامیرت    کجاشدانوروارباب نذیرت

زشهبال ونعیم تودرک نیست    کجاشدزاهدوسیدنصیرت

*************

امیرشاه توهم است  مرد میدان    اطاقهایش همیش مملوست زمهمان

غریب پروربودمهمان نوازاست    همه درنزداومیباشدیک سان

******************

حسن علی که پیرخلق مااست    زدست ناکسان درانزوااست

چه داندکس زقلب بی ریایش    رفیق ومونس هربی نوااست

*************

 محمد همت ومیرجان دگر نیست    کتابودفترودیوان دگرنیست

دگرخشکیدقلم پوسیده کاغذ    درآغوش تومیرزایان دگرنیست

*************

کجاشدبای محمدوحلیمت    نماندگلدسته شاه ومیرسلیمت

میرزاو،شاه سلیمانت دگرنیست     کجاشدمیروآن ارباب عظیمت

***************

کجاشدعبدالرحمن خان کجاشد    همان گداومهربان کجاشد

دگرنیستندوفابیک وسیدگل    کجاشدآن احمدبیک خان کجاشد

*****************

دگرشریف ودولت شاه نماندند    دگرسردارورحمت شاه نمادند

همان ظهوروسه شنبه کجاشد    سیدعلی وعزت شاه نماندند

**************

ظریف بیکت دگرخانه نشین است    دلش خسته جبینش پرزچین است

 اگر داری سراغ مردنیکو    همان نیکوخصال توهمین است

***********

ظهوری ات دگرآواره گشته    ازین آواره گی دلپاره گشته

کرم توکشیده پابه غربت    زدوریت وطن اوخسته کشته

****

کجاشدآن بلی یی خوش صدایت   کجاشدآن امیرخوش نوایت

کجاشدافضل خوشخوان چوبلبل    که موج میزدصدایش درفضایت

*********

عجب بلبل همان عزت مرادبود    سرودش جمله بروفق ومرادبود

بیادآربلبلی خوشخوان دیگر    همان فیضت درهرفکرونهادبود

*********

به گل دیگر تودرمیدان نه بینی    همان سوری ورحمت خان نه بینی

مبارک پهلوانی توکجاشد    دگرتومثل آن شیران نه بینی

**************

کجاشدمحمدی چهارشانه تو    کجاشدنادرمستانه تو

نیست دگرعبدالحسن وگل محمد    نماندآن ناظم مردانه تو

*********

سخیدادت پریشان شدوخسته    نظرامان توشددل شکسته

دریغاموی مهترات سفیدشد    نمانده درنشان توعلاقه

*********

سخن گوتوزداودجوانمرد    زدولت بیک که دارددل پردرد

زجهاندارشاه بزم آرای خودگو   نگرددهیچگاه ازسازدلسرد

*****************

توسرداروشکربیکت نیابی    تودرمن شاه نظربیکت نیابی

نیست دگرپرتاوسیف الله تو    خسروبیک وامیربیکت نیابی

**********

محمدنورورضوان شاه دگرنیست    سیدبهرام وارکان شاه دگرنیست

افسقال بیک ومولادادکجااند    جلندروسخندانشاه دگرنیست

*****

نیازمحمدوعادل بیک نه بینی    دگرگل بیک وفاضل بیک نه بینی

نشانی نیست زعسل بیک وایوب    دگرشکروعاقل بیک نه بینی

************

نیابی تودگرملازمانت    فقیرونی دگر محمد عیانت

نه آن عبدالکریم ومیرهزارت    دگراستاقدم ونی امانت

***********

بهادرخان وخالداردربرت نیست    امیرخان وجلوداردربرت نیست

نماندنددارج وشمس مهرعلیشاه    سیدعمران ومیریاردربرت نیست

*****

نیست دگرشکرصاحب وبادولت    نیست دگرمیرحیدرومیرزاعزت

نه بینی روزه داروخوجه عزیز     نیست دگرشافقیروشیخ وقدرت

*******

مرادحسین دهقان تورفتند    حمزه ونظرامان تورفتند

کجاست پنجشنبه وملاضرورت    خلیل وبخش وعیان تورفتند

*********

دگردادنصرت وعبدالاحدکو    همان باغیرتت عبدالصمد کو

نماندندباشی وکاکل وحاتم       گلشاه و نظربیک وگل احمد کو

*********

زداودشاه وهادی شاه خبرنیست    زعاشوربیک ونذری شاه خبرنیست

دگرخالیست جای مشک علیشاه    زنایاب شاه وطوطی شاه خبرنیست

***********

چه شدمولانظروبته بیکت    چه شدآن بختیاروسره بیکت

دادعلیشاه وملک حسین کجاست    چه شدعبدالسلام آنمردنیکت

*****

دگرقندوسیدمرادنداریم    مبارکشاه وگل مرادنداریم

نداریم ماغریب وگل محمد    دگر غفاروخال مرادنداریم

**********

زقدرت بیک و قابل ات درک نیست    زمولادادوکاملت درک نیست

نبینی توبهادربیک واسلام    زنازنین وعادلت درک نیست

***********

زاکبروحبیب الله سراغ نیست    زامیروامان الله سراغ نیست

محمدشاه وامیرشاه کجااند    زشکوروعبیدالله سراغ نیست

*********

کجاشدپهلوان خوش رفاقت    کجاشدبلخیاری باقناعت

کجارفت عبدالله جانوعزیزبیک    کجاشدآن غلام بانزاکت

*********

تورستم وجمعه خانت نه بینی    مروت شاه ومستانت نه بینی

تودولت شاه واحمدبیک نداری    تومحمودخان وسلطانت نبینی

*********

کجاشداسلم ومحمدتقی ات    کجاشدپاسخ  ومحمدسخی ات

نمانداستادصبورپاک دل تو    کجاشددلبرومحمدنبی ات

************

دگرمقصودوعطایت خفته اند    دگربوری وصفایت خفته اند

نماندندمیرسلیم بیک ونعیمت    شمس محمدوگدایت خفته اند

**************

دگرنایاب ووجه دین نداری    دگرگل وقمرالدین نداری

نداری لشکروموشی دگرتو    دگرکرم وتاج الدین نداری

*********

چه شد عبدالرزاق مردعجیب بود    چه شدداودکه مسکین وغریب بود

خدایاربیک وفیاض تورفتند    چه شدنسیم که خوش طبع وظریف بود

**************

ازقوت بیک ومسلم شاه خودگو    که چوکی داربودندوداستان گو

زاسلم خان دین ودین محمد      نمییابی زایشان تودگربو

***********

زنوروزوگلابوگل چه پرسم    زمیرگل ووفاوبل چه پرسم

زموجودومحمددوست وسرور    همه رفتنددگرازقل چه پرسم

****************

شده خاموش محمد بیک مسکین    دگرنیستندسعادت شاه وشاهین

وداع کردندخیال بیک وصمدخان    روان شان بودشادگویم آمین

       ***********

شده آسوده طلاوعزیزخان    که چشم پوشیده شیوه ونبی جان

کومیدانت دگر درخواب نه بینی    نیابی ظاهروروشت, عبدالامان

*****************

دگرآن شاه قزل ترک جهان کرد    علی نظرتوتعقیب آن کرد

 در آغوشت سید کریم تونیست    جلاگشت وسفری آن مکان کرد

*********

چه شدمیرزاحیاتت لاجوابی    توالفت شاه وحق رضانیابی

اسدبیک وخدانظرکجااند    تودرسوگ همه دانم کبابی

**************

علاقه داروقربان خان نداری    تودیگراین دوپهلوان نداری

نصیری ات دگر دربین مانیست    دگردرویشی دردامان نداری

************

سیدشاه وسیدشریف کجااند    محمدحارث وظریف کجااند

خدابخش وسجاخان وهمان قال    محمدظاهرولطیف کجااند

**********

تومسکین شاه ورحمت خان نه زایی     تویوسف بیک وقربان جان نزایی

همچوشاه سلطان ومستان شاه وجیحون    دگرهرگزتومادرجان نزایی

**********

اگراسمی کس ازقیدقلم ماند     همین حالاهمین لحظه ودم ماند

شمادانید که مهرآن عزیزان     تاحیات باقیست خواهددردلم ماند

***********

بنازم آن بزرگانت بنازم      به نیروی جوانانت بنازم

زپامیری درودبادابه پاکان     بنازم من به مردانت بنازم

تاجکستان

سال 2004دوشنبه

Print Friendly, PDF & Email