محمد يوسف خان قاسميار

محمد يوسف خان قاسميار

نويسنده: نوروز علی ثابتی

7 سپتمبر 2011

محمد يوسف خان فرزند محمد قاسم فرزند فدا علی متخلص به  قاسم يار در سال ١٣٢٤ هجری شمسی در دهکده رِداج قريۀ بهشار ولسوالی شغنان ولايت بدخشان افغانستان در يک خانواده روحانی و متدين به دنيا آمده است. جناب قاسم يار در سال ١٣٣١ شامل صنف اول مکتب ابتدائيه رحمت ليسه رحمت کنونی گرديده و در سال ١٣٣٦ دورۀ مکتب ابتدائی را موفقانه به پايۀ اکمال می رساند. در آن ايام شاگردان ذهين و مستعد را برای کسب آموزش و مهارت های بيشتر در مکاتب عالیليسه ها در کابل جلب و جذب می نمودند، قاسم يار هم در زمرۀ شاگردان ممتاز مکتب ابتدائيه رحمت عازم کابل گرديد و در مکتب متوسطۀ ابن سينا در سال ١٣٣٧ شامل و در سال ١٣٣٩ دوره متوسطه را موفقانه به پايان رسانيد.  ادامه

 

 من سرور ارکان مسؤول نشریه سیمای شغنان، ازنشر بیو گرافی استاد یوسف خان نهایت خوشحال و افتخاردارم. وقتیکه نام استاد قاسمیاربیاد من می آید، او را در مقابل تخته  با دستان پر از تباشیر میبینم و مشغول حل معادلات الجبری  میباشد. بنده نیز یکی از شاگردانش در دوره لسیه بود و شاید ادامه تحصیلات عالی ام  بدون تشویق و همکاری شان صورت نمیگرفت. در سالهایکه استاد رییس تعلیم و تربیه ولایت بدخشان ایفای وظیفه مینمودند، من سرباز بودم و گاه گاهی بدون موقع به  دفتر کارش میرفتیم و او پیهم مشوره میداد که ما باید بعد از ختم سربازی به تحصیلات خود ادامه بدهیم. تا اینکه در بهار ۱۳۶۷موفق به دریافت مکتوب معرفی خود  به پوهنتون کابل ازطریق وزارت تعلیم وتربیه شدم. من از لطف، دلسوزی و خدمات بیدریغ شان به مردم بدخشان و مخصوصأ به مردم شغنان صمیمانه ابراز سپا سگذاری مینمایم.

Print Friendly, PDF & Email