عزیزالله امان

عزیزالله امان

 mctf.tiu.m@gmail.com

پیام صلح
صلـــــح است همه کــــس نیاز دارند به آن      جنگ است و گرفته است و میگرید و جان
پـــــس  رای  نــــجات  کدام است در عالم       صلح است  که  تمام مردمان است به امان
ادامه

Print Friendly, PDF & Email