حسینی حسنیار شغنانی

 

hossaynim@hotmail.com

حسینی حسنیار شغنانی

خُږنۈنےفرهنگ-خُږنۈنےتر خُږنۈنے-نِڤِشیج: حسینے حسنیار

روشانچی-حسینی حسنیار شغنانی

تنگی یے ابرېشم-حسینی حسنیار شغنانی

خُږنۈنے داستۈنېن- رخشۈنه یت دولت- حسینی حسنیار شغنانی

جنگ روانی یا جنگ نرم-حسینی

سرباز وطن-ولی جان بیک- حسینی

برگه یی از تاریخ معاصر شغنان- شاه امیربیک دوم- حسینی حسنیار شغنانی

برگه یی از تاریخ معاصر شغنان- نبرد شیوه- حسینی حسنیار شغنانی

شخصیتهای نامیرا-پیوند به گذشته- سلطان شاه صفدر- حسینی حسنیار شغنانی

شخصیتهای نامیرا-پیوند به گذشته- ملا مقصود – حسینی حسنیار شغنانی

شخصیتهای نامیرا-قسمت دوم-حسینی حسنیار شغنانی

شخصیتهای نامیرا-حسینی حسنیار شغنانی

چله- حسینی حسنیار شغنانی

رمز رنگ ها- حسینی حسنیار شغنانی

صنعت رنگرزی- حسینی حسنیار شغنانی

یک نگاه کوتاه به پیدایش ادیان ابراهیمی- حسینی حسنیار شغنانی

اسلام و حکومت -حسینی حسنیار شغنانی

دین و حکومت- حسینی حسنیار شغنانی

بحران سیاسی در اسلام-حسینی

طب مردمی(خواص دارویی هماجک یا همان هوم مقدس اوستایی)-حسینی حسنیار شغنانی

عـقـل از ديـدگـاه نـاصــرخـســرو – حسینی حسنیار شغنانی

جریان سلفی تکفیری- حسینی حسنیار شغنانی

انگلس و افغانستان- تهیه کننده: حسینی حسنیار شغنانی

سکولاریسم و پلورالیسم (قسم سوم)-نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

سکولاریسم و پلورالیسم(قسم دوم)-نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

سکولاریسم و پلورالیسم(قسم یک)نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

حق تعین سرنوشت- حسینی حسنیار شغنانی

دموکراسی چیست؟-قسم پنجم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم چهارم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم سوم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم دوم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم اول-حسینی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (16)- نزاری قهستانی

شـــــــــــگـــون بـهــــــــــــار مـبــــــــــــارک!-حسینی حسنیار شغنانی

پیام تبریکیه بمناست هشتم مارچ- روز جهانی زن-حسینی حسنیار شغنانی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (15)- احمد نسفی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (14)- المویدفی الدین شیرازی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (13)- ابویعقوب سجستانی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (12)-ابوحاتم رازی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (11)-کرمانی حمیدالدین

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (10)-ابن حوشب  (منصورالیمن)

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (9)-ابوعبدالله شیعی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی “(8) -امیرنصر سامانی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (7)- استاد ابو عبدالله جعفر رودکی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (6)- ابوالفضل بلعمی

 ســـــلســـــله مقالات ”  مبانی مذهب اسماعیلی” (5)- مصعبی وزیر

 ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (4)-حسنک وزیر شهید اسماعیلی

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” – (3)میـر حسـیـن مــروزی

عید کرسمس یا عید میلاد مسیح

ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (2)- یعقوب ابن کلس

 ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” ( 1 )- قاضی نعمان

هـمــایش بزرگــداشت لــیــدوش حبــیــب-2

همایش بزرگداشت  لیدوش

شاعبدالله ابن عالم شاه

شیوه نقد کتاب بصورت علمی

نظـمــی  شاعر شیرین کلام از دیار شغنان باستان

جعفر جعفری

سید شافطور ( محبت شازاده)

نادر شنبه زاده

لیدوش حبیب

نوروز و اسطوره های آن

مولانا جلال الدین محمد بلخی

پرسشی در زمینه انتشار کتب بزبان شغنانی

طرح دستور زبان شغنانی- قسمت دوم، حسینی حسنیار شغنانی

طرح دستور زبان شغنانی- حسنیارشغنانی

زردک و خاصیت طبی آن

تغذیه

گیاه معجزه گر- شیرین بیان / موثق بون/ شیرین بویه

پیشینه کشاورزی

پرورش اسپ به روش ساده

پـرورش بــز

پرورش گوسفند

پـرورش گـاو

پرورش مرغ

اهمیت مالداری در اقتصاد جامعه

ناصرخسرو از ديدگاه ديگران- حسینی حسنیار شغنانی

زنــدگــانــي و جـــد و جـــهـــد حــكـــيــم نــاصــرخـســـرو- تهیه و تدوین: حسینی حسنیارشغنانی

مرحوم سيد محمد علی شاه

سيد فتح عليشاه « گلـريـز اسـيـری »

شـاه ضیاء ضیایی, شاعر شوریده حال از تبار شاهان شغنان

خدیاربیگ مسلم شغنانی

معظم روستا شاعری خنده برلب اشک برچشم

Print Friendly, PDF & Email