گل احمد شاه احمدی

 

گل احمد شاه”احمدی”

 

نوشته وحیدالله غالبwaheedullah ghalib

۲۳ جوزای ۱۳۹۱

گل احمد شاه “احمدی” یكی از شاعران جوان شغنان است كه در سال ۱۳۵۰ خورشیدی در قریه ده شهر ولسوالی شغنان چشم به جهان گشوده است. وی در سال ۱۳۵۷ شامل مكتب ابتدائیه ده شهر شده و بعد از آن در سال ۱۳۶۵ به مكتب لیسه رحمت كه در آن زمان در شغنان همین یك لیسه بود شامل شد. گل احمد شاه بعد از اخذ ترخیص در سال ۱۳۷۰ به پاكستان رفت. و در آن جا در كورس آموزشی دارالانشاه جمعیت اسلامی خود را شامل نمود. بعد از چهار سال دوبار به افغانستان رجعت نموده به امر وزیر معارف آن وقت در سال ۱۳۷۴ بصفت معلم دینی در مكتب ذكور ده شهر مقرر گردید. گل احمد شاه چون كه به معارف و علم علاقه زیادی داشت در سال ۱۳۷۵ شامل موسسه تربیه معلم شد و در آن جا مدت دوسال خوانده و بعد از فراغت در سال ۱۳۷۷ خورشیدی بار دیگر باز به صفت معلم در مكتب لیسه ده شهر ولسوالی شغنان تعیین بست شد. و در همین هنگام به تعقیب علوم  انگلیسی و كمپیوتر پرداخته است كه انگلیسی را از نزد محمد عارف و كمپیوتر را در نزد وحیدالله “غالب” فراگرفته است. استاد گل احمد شاه “احمدی” مدتی را در ریاست مخابرات و تكنالوژی تخار ایفای وظیفه نموده است و دوسال دیگر به حیث عفو قضا و داوری خدمت انجام داده است. گل احمد شاه “احمدی” اكنون به صفت سرمعلم در مكتب لیسه ذكور ده شهر ایفای وظیفه میكند و علاقه خاصی یه مطالعه اشعار شاعران جوان و سرودن شعر دارد.

كه به سرودن شعر از دوره های نوجوانی آغاز نموده است. و بزبان های فارسی و شغنی اكنون شعر های عاشقانه میسراید.

نمونه كلام به زبان شغنی:

تو شندین  تیره   تښنهم  توبه  توبه

تو  تهر   څیمین   قبولم توبه  توبه

بشهن ګوښوارتوغواږینرد هویزان

تو  ناز کن وز ته نالهم  توبه  توبه

خلاصه  از تو کلهند هر تو ناخون

نفهمم  وز   چدام  بهم  توبه   توبه

مو عقلت یم موروح تویج وزنفهمم

څه شان مس ازموهرتهم توبه توبه

دعا کن  احمدی  ناګ ید قبول ساد

نخا  مولا نه کښت رحم توبه  توبه

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : ۲۳ جوزای ۱۳۹۱

رحمت حــــق بــر سر شغنان رسید

رحمت حــــق بــر سر شغنان رسید          محـــو شد درد  وکنون درمان رسید

صـــــــــــلح و آرامی و آبادی بخیر          از قــــــــــدومی  پاک آغاخان رسید

زمــــزمه و جنبش و آغـــــاز صلح          روی  مــرزی  تاجک و افغان رسید

مــــــردمی مــــــا میکشیدند انتظار          شــاه مــــــــــا بـا چهرۀ خندان رسید

افتتاح شـــــــــد پل بـری دریای پنج          کار مـــــــا با کار این دوران رسید

وقت رفتن کـــــــرد دعا بر مومنان          دست آن مـــه روی بر آسمان رسید

مـــــــــــژدۀ آمـــد بگوش مصریان          غم مخور چون یوسف کنهان رسید

فصل نــــو آورد به شغنان روزگار          رفت خــــزان و وقت تابستان رسید

 “احمـــــدی” تبریک از دیدار یـــار

شکر چـــــون دیدار آن جانان رسید

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : ۱۲ عقرب ۱۳۹۱

 افعال و اعمالم وخیم

ای حــــــــاضرین مــهربان          خـــــوش آمدید پیرو جــوان

از جــــانب مـــــن هـمچنان          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

شــاداب گشت این سرزمین          این وحـدت و این صلح بین

این رحـــــمت حــــق الیقین          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

هـــر لحظه بــــودیم انتظار          در آرزوی این بـــــــــــهار

احـــسان فضـــــــل کردگار          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

ظلمت جـــــــفا و این ســزا          بگریخت بی چــــون و چرا

معدوم گشته هــــــــــــر بلا          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

گــــــــــه است پیدا گه نهان          گــــــــه در زمین گه آسمان

گـــــه در دل و در قلب مان          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

این عیش و شــادی لطف او          این جشن با شـــــان و شکو

این ســـال و روزی پر نکو          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

این رهنمـــــــائی راه دیـــن         ایـن پیشوائـــی مســـلمــــین

این شـــــــــاه شاهانی زمین          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

افعال و اعمـــــــــــالم وخیم          دارم گناهی بس عــــــــظیم

مـــــــارا ببخش ای شاکریم          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

آرایش جـــــــــــــان و جسد          زینت دهــــــد عــــلم وخرد

تــــــــوفیق مـــــــولا میدهد          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

تبریـــــک جــــشنی آنجناب          گــــــویم مبارک بی احساب

از صــدق و از راه صواب          تبریـــک بــاد ای مـــومنان

تـــــوفیق دین خـــواهش نما          ای “احمدی” در هــــر دعا

همت دهــــــد مــــــولای ما

تبریـــک بــاد ای مـــومنان

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : ۱۲ عقرب ۱۳۹۱

 نسوان

نســــــوان تو پایگاه دلیران نامـــــــــور           نســـوان تـرا ستـــایم و گلهای پر ثمـــــر

در کسب علم وفن بنما سعی و کوششت           آمـــــوز از ادب کـــــه برایت بود گــهر

از معرفت صـــــراط بدانی بخوان خبیر           دانی همـــه همـــان و همین راز  از بشر

عصیان مکن به زهد شوی صاحب وقار          از لو گریز و باش به اقلیم خشـــک وتر

ســـــه چیز پایۀ دار نمــــــاند دقیق باش          این مـال و ملک و جان مگر علم  معتبر

فرزند نیک و صالح ز دامانت آرزواست          تحصیل کـرده ای طب و یا شغل انجینر

بر مــــــــادران لایق و پر مهر و با وفا          هدیه شده بهشت و حرام گشته است سقر

در روشنی لطف خوش و  پر حرارتت           تابنده است نور تو چـــون شمس و القمر

اندر حـدیث من احــــــق الناس شــد بیان          ســه بار نام مــــــــــــادر و یکبار از پدر

اظهار  “احمـــــــدی” نبود لایقت مـگر

جانم فـــدای روی تو این حرف مختصر

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : ۱۲ عقرب ۱۳۹۱

waheedullah ghalibچند شعر از گل احمد شاه احمدی

     ارسالی وحیدالله غالب

 اول عقرب ۱۳۹۱

فصل بهار

 خــــوش آمــــدید به محفل زیبای ایـن دیار          نــوروز تان مبارک و این فصـــــل نوبهار

 آغــــــــــاز سـال نو کـه حقیقت شروع کار          هـــر آن به شغل خویش شود تازه سردچار

از پیر و تا جــــــــــوان ز قدومی بهار نو          مستند از نیســـــم دلاویز بیشمـــــــــــــــار

 ای زنده دل بکوش دلت خـــــوش نگاه کن          با چنگ و نی خوشست بسا با دف و دوتار

 طفلان بسوی مکتب و دهقـان بسوی کشت          هــر کس به آرزوی دلش محو و پر خمار

در ابتـداء ســـال نما یک دعـــــــای نیـک          داری اگـــــــر مـــراد زیارت برو مـــزار

بـــوی وفا بجــــــــــــوی بمــــــانند بلبلان          باشد غـذای روح وروان بوس وهـــم کنار

ای “احمدی” به محفــل نو مــــاه نو رسید

زین بود دل به سینه مـن گشته است قـرار

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : اول عقرب ۱۳۹۱

 

عـــــــــــــــــلم

قـــــــدر انسان اگــــــــر کنیم بیان          قــول، الله به شاهـــــــدی قــــرآن

حــــکم هــل یستوی اگـر خـــوانی          شــــــرح داد است فضیلتی انسان

از نخستین کـــــلام حـــــــق اقراء          بشنو و گـــــوش کن ز این برهان

رو شتابان بسوی عــــــــلم و ادب          یاب تا اینکه فخـــر نام و نشــــان

قیمت عــــــــلم اگـــــر تو بشناسی          حـــــرمت معلمت همیشه بـــــدان

این حـــدیث است از رســول بیان          طلب عـلم  فـــــرض پیر و جوان

عــــلم تاج ســر است و زیور قلب         عـــلم جان است و جــان از جانان

عـــــــلم امروز از زمین به فضــا          راه دور و دراز کـــــــرد آســـان

مرد با علم و فاضــل و عــــــــالم           نمرد زنده است تا کـــــه جهــــان

با ادب باش و فضل و احسـان کن          احترامــــات کن به خورد و کلان

شـو غـــــلامی کسی که دارد عـلم          سر بزیری قــــــــلم اش دایم مـان

عـــــلم دین است فوق جمله عـلوم          صــــــاحبش همچـو مـرد با ایمان

با خبر باش راه عـــــــــــــلم بجـو          تا که داری توان و هــــــم امکان

علم دارد سر عجیب و غــــــریب          شب معراج را بپرس و بخــــوان

“احمدی” شو غـــلام معلم خویش

چــــون که دادت نجات از زندان

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : اول عقرب ۱۳۹۱

 

مــــــــــــــــعـــــــــــــلم

  کتاب و درس و تعــــلیم و ادب در باغ عرفان است          معــــلم باغــــباش چهــــار فصـل او را نگهبان است

نهـــــال اولش باشد الف چــــــــون غــــــرس گرداند          درون مغز سخت طفل چند ســــــاله کــه نادان است

سپس ب را کند آمــــــــــــــاده ج و د به تعــــقـــیبش          چنان مغــــز را کند سیراب علمش همچو باران است

به  شــــــــوق مــــی آورد او راچنان در ه و  و و ز          ز ح و ط و ی گـــــفتن ببینی مست و خنــــدان است

رســـــد با کلمن رنجش کـــــم و راحت فــزون گردد          کنون سعفص بگـوید هوش شاکردش دو چندان است

ندایی قـــــرشت آمـــــد به گوشش جهل بیرون شــــد          دمی ثخـــذ بگفتا دید شـــــــاگردش شتــــــــابان است

چنان صـوتی بر آمد چون که ضظغ مغز روشن شد          دمـــــاغــــی تازه افکار هدیه از آن شای یزدان است

بفرجـــــــام فخـــر دارد “احمدی” بر معــــــــلمی زیرا

که از این بیست و هشت حرف طینت آیات قرآن است

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : اول عقرب ۱۳۹۱

 

مــــــــــــــعما

عـــــددی حاصله ز بیت و چهــار          گـــــر شــــود تجزیه بدین قـــرار

قیمـــت حرف یارکـــــــم دو است          مثل شاهی پری چه خشــرو است

حرف دیگر دو ضـــرب پنج کنی          چـون کلیدش به فضل گنـج کـــنی

قــاعــــــده دو و ســـــه بطاقت او          صـــورتش خــــوشتر از لیاقت او

عـــــــددی حــرف آخــــرش بنگر          شش زیـــــاد وز پنج  ولی کـــمتر

بین اعــــــداد ساده ای یــک و دو          یک طرف جفت و تاق روی برو

یک حسـاب است از طریقه دیگر          یاد گـیر و از آن تـو ســـــود ببــر

عــــــــــــددی اولش ز یــــک بالا          ایکس ارقــــــام روم کـن تو هجا

از نخستین حـــــروف چهـار کبیر          چهــــــارمین ابجد جُمَل نه صغیر

جـــــای حرف و کلمه کــــــن پیدا          آخـــــــــرین حـــرف نام آن رعنا

کن حســـــــاب چله زمستــان چند          یاب اسمش تــــــــو از کلامی قنـد

در اخیر زین حــــروف کلمه بساز          کن توجــــــــه عمیق و فکر دراز

امتحــــان گر شود صحیح حاصل          پس جوابش درست و هم کامـــــل

“احمدی” راز این معمـــــــــــا را

پرس هــــر عام و خاص شیدا را 

تاریخ نشردر ویب سایت سیمای شغنان : اول عقرب ۱۳۹۱

Print Friendly, PDF & Email