خوشقدم غالب

 

خوشقدم غالب

 

ghalib-wرسالی وحیدالله غالب

۱۴ سرطان ۱۳۹۱

برمنظرئی  زیب  به  شغنان  گذری ماست

بر  تارک  پامیر    بدخشان  قمری  ماست

دل   باخته  ام   بر سره   کوه  و چمنی  او

هر  زره خار  و خس این جا نظری ماست

بر   چشمه    پیران    زمان    گر    ببینیم

خوشبخت  از آنیم  که در زیرسری ماست

گر  وصف  زیادی   کنم  و نیست  علاجم

اما  چه   کنم   باز   بگویم  گذری  ماست

باغ   و چمن  و  آب   بهاران   به   شغنان

گر عمر بقا  ماند  به آن  جا  سفری ماست

دلریش  زمینیم   و   زمانیم   در  این  بزم

صد  وای  که  دور  ز قبری  پدری ماست

پا  رفته   ثنا  خواندَ   به  آن  روح  روانی

بر  مرقد  آن  مادر  دلسوز  گذري  ماست

دوران  و  زمان  نیست  به  ارمان  جوانی

بی خواب شب وروزبگریان سحری ماست

در  کره خاکی  دگران  عیش و نشاط است

یا رب نظری کن که خون درجگری ماست

اوراق   پراگنده   ” غالب  ”  که    بخوانید

الطاف   نمائیدِ   خدا   در   ظفری   ماست

شب پنجشنبه در شهر فیض آباد

تاریخ 16/11ماه/1370

خوشقدم غالب

 

 چو خمارم اندراین جا که رخی نگاردیدم

ز دگر  مرا  مپرسی   لَحَني   هزار  ديدم

چو شمع است افسري او رخ  او قمرنتابد

چو به  آفتاب نزدیک  به هوا  سوار دیدم

به صباح و شام و دیگربنگرسکوت عالم

چه  بدل  فزون کردی ز حدی شمار دیدم

تو بخواب عدل بیني همه فضل  يار مارا

که   عجوم  کل  عالم  بطواف  یار  دیدم

ز مقام   هفت  تحقیق   به  تعجبت  فگندد

زده ام  کلید  رمزش  همه  دل  قرار دیدم

ز خماسیان  بپرسم  که  بود  وصیّ  عالم

ز  جواب  هر چه  گیرم همه  اختیار دیدم

زجِدال  مشمر آنكس  كه  ز اهل آل پاكان

چو  لباس کعبه  بویش  دگرش  بهار دیدم

همه خلق هست غالب بنوع النوع اند ساجد

به  خدا  نثار  گردیم  همه  در قطار  دیدم

4 . جوزا . 1389

10:49 شب مزار شریف سرای قلعه ذال

Print Friendly, PDF & Email