شاعران دیگر

شاعران دیگر

سید مشتاق علیشاه نوید

شکرالله پامیری

طالب درمارختی

سیدارکان داعی

ضراب شاه جوهری

رحمت شغنانی

عبدالرحیم اویستا

خیرالدین شاه

سید بهرام سلطانی

حسن علیشاه حسنی

کرمعلی شاه کاشانی

محمد افضل اکبری

حسن الدین شکری

رحیم جان نظرزاده

محمد ناصر کشاورز

سید دوران کامران

خوانندگان عزیز سیمای شغنان!

شاعرانیکه در فوق اسمهای مبارک شان درج است، بیوگرافی و نمونه کلام شان تا کنون دراختیار اداره  سیمای شغنان قرار نگرفته است و توقع ما اینست که اگر شما با قبول زحمت طور داوطلبانه در تهیه بیوگرافی و نمونه کلام شان با ما همکاری نمایید، خوب خواهد شد و بتوانیم اشعار شان را در خدمت خوانندگان سیمای شغنان تقدیم نماییم. شکر الحمدالله کسانیکه در حیات استند، خواهشمندم تا هر چه زود تر در این مورد خود شان همکاری نمایند.

Print Friendly, PDF & Email