عبدالکریم کریمی

عبدالکریم کریمی

عبدالکریم کریمی

bkarimkarimi@gmail.com

ترانه صحت

هرکه طفل خویش واکسین میکند

فارغ از امــــراض رنگین میکند

فــــارغ از امراض رنگین میکند

همـــــچنان از سرخکان و دیفتری

هم ز تیتــــــــــانوس تضمین میکند

هم ز تیتــــــــــــانوس تضمین میکند

پیــــــش از انکه طفل او گردد فلج

بادوقــــــــطره دفع پیشـــــین میکند

با دو قـــــــــــطره دفع پیشین میکند

هر که میخــــــواهد حیات طفل خویش

هر چه داکتـــــــــر گفت تمرین میکند

هر چه داکتــــــــــر گفت تمرین میکند

 

ترانه برای اطفال

وقتی از خواب می خیزیم

اول سلام میدهیم

بشوی دستو رویته

برس کن دندان هایته

بشوی دستو رویته

برس کن دندان هایته

بشوی دستو رویته

شانه بزن موهایته

اذیت مکن کسی را

آزار مده کسی را

وقتی از خواب می خیزیم

اول سلام میدهیم

تاریخ نشر در سیمای شغنان: ۲۳ دسمبر ۲۰۱۳

Print Friendly, PDF & Email