اجابت شاه نوری

 

اجابت شاه  نوری

اجابت شاه  نوری

ارسالی: فیض محمد توفانفیض محمد توفان

 

 

 

 

 

بســــــــــم الله الرحمــــــن الرحــــــــــــــــیم

از باب پاک صـــورت زاده ی حور بدخشی      در کنــــــــج تار ظلمت اشعه ی نور بدخشی

ازبعد و عــــلم و دانش قلــــه ی تور بدخشی     با هـــــــر صدایی هنر نغمه ی جور بدخشی

در صــــف بینوایان بیـوه  کــــــــور بدخشی

از کـــــوف تا به واخان بز رو ســرک ندارد     درویش و تا توانا  مـــــــــشت   نمک  ندارد

از نام نیـک احــــیا هر گــــــز درک  نـدارد     بر حـــــــــال زار این قوم دولت کمک ندارد

در کره خـــــاک توده ی مجـــــبور بدخشــی

ســـــر تا پای کـــــــران زره تلــــــــقان نبود     آدرس زجــــــو مشنــــگ غـــــــــــاران نبود

غــــــــــــــیر از برف و باد و آب باران نبود    از نعمت ذات حــق بجز چکری و تاران نبود

بر برگ الف زنده چــــــــو یک مور بدخشی

از روز بدی کشـــــــور هنــــــگام دفــــــاع      این قـــــــــوم غیور و راد با مـــــــــــهر وفا

از خــــــاطر حفــــــظ امن از پشت رفــــــا      حــــــاضر به شهادتـــــند با قلـــــب صـــــفا

در هر خــــط جنگ خاک بود گور  بدخشی

برهــــــر گـونه فدا کاری ما نگاه حق نیست     در گــــــوش هیــــچ مستحق صدا حق نیست

در  مهدت مگر ای شاه زمان بنا حق نیست      یا  این  قــــوم  غریب  سزای   حق   نیست

از چشم تنـــگ دولت افـــــتیده دور بدخشی

(اجابت) چـــــه  قـــــوم پـــر نیازیم هـــمه       آواره  بـــــه ایــــــران  و  ریــاضیــــم  همه

بســـــوهـــــــر که  دست  درازیم همــــــه       گـــوی  که  بر  درگه  محــمود  عیازیم همه

محـــــتاج به چای و دلده ای شوربدخـشی

تاریخ نشر در سیمای شغنان: ۲۶ نومبر ۲۰۱۳ 

Print Friendly, PDF & Email