خداوند الموت، حسن صباح

خداوند الموت، حسن صباح

 

خداوند الموت،  حسن صباح
 مولف: پل آمیر،  ترجمه: ذبیح الله منصوری

قسمت اول  صفحه  اول-۱۶۶

قسمت دوم  صفحه  ۱۶۷-۳۳۱ 

قسمت سوم  صفحه  ۳۳۲ -۴۸۲

 قسمت چهارم  صفحه ۴۸۳-۵۸۲ 

قسمت پنجم  صفحه ۵۸۳-۶۷۴  آخری

 سکان در کمپیوتر: امیر داد

amir.rustami@gmail.com

نشر انترنیتی: مدیریت سیمای شغنان
 کلگری- کانادا

۲۱دلو ۱۳۸۹

Print Friendly, PDF & Email