تاریخ باستان شغنان

 

تاریخ باستان شغنان

تاریخ باستان شغنان

تیزس دوکتورا: خوش نظر پامیرزاد

شهردوشنبه،۱۹۹۸

 باب اول: شغنان و سیر تاریخی آن ( در عصر باستان و دورۀ میانه)

            فصل یکم: نام شغنان و وجه تسمیه آن

            فصل دوم: نام خیأاآنه و شغنان در آثار تاریخی

باب دوم: شغنان بخشی از آریاناوهجه

            فصل یکم: مفهوم و موقعیت آریاناوهجه

            فصل دوم: علایم (علامت ها) ونشانه های فرهنگی باستانی در شغنان

باب سوم: اتنوگرافی، زبان شغنانی و اعتقادات مذهبی

             فصل یکم: اتنوگرافی

             فصل دوم: زبان شغنانی

             فصل سوم: اعتقادات مذهبی

خلاصه:

ادبیات استفاده شده:

کمپیوتر و نشر انترنیتی: توسط سیمای شغنان

Print Friendly, PDF & Email